En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Smått och gott

 

Obs! Ord i blått är klickbara för fördjupad information!

 

Utredare ska se över skattereglerna för generationsskiften i fåmansföretag

Utredaren ska säkerställa att avyttring av kvalificerade andelar i fåmansföretag i möjligaste mån beskattas på ett likformigt sätt oavsett om avyttring sker inom eller utom närståendekretsen. Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars 2015.

 

Bostadsrätt – rotavdrag

Blog om: 

Razzior 2014

Bredare granskning av rot och rut under 2014

Skatteverket kommer under året att närmare granska några specifika områden där det är en ökad risk för felaktiga rot- och rutavdrag. Granskningen rör främst utförare och köpare inom värmepumpsbranschen, bostadsrättsföreningar och läxhjälp.

Blog om: 

Utdelning men inte ränta skattepliktig för bostadsrättsförening

En bostadsrättförening ska inte ta upp inkomster och inte dra av utgifter som är hänförliga till fastigheten.

Vilka inkomster är då hänförliga till fastigheten?

Överskottslikviditet måste naturligtvis få förekomma i en bostadsrättförening - åtminstone då och då. Räntan på sådan likviditet torde vara skattefri i de flesta fall. Högsta förvaltningsdomstolen säger i nu aktuellt avgörande att det får avgöras i "det enskilda fallet".

Blog om: 

Mer om frivillig skattskyldighet för moms genom att utfärda faktura med moms

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande avseende de nya reglerna för frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt för uthyrning av verksamhetslokaler.

Vi har tidigare behandlat de nya reglerna om frivillig skattskyldighet i en blog 2013-09-23. Numera behöver ansökan om frivillig skattskyldighet inte längre lämnas in. Det räcker i princip med att utfärda en hyresfaktura med utgående mervärdesskatt.

Blog om: 

Pressrelease från MSI

Skattepunkten AB är medlem i MSI, som är en internationell alliance av fristående "legal and accounting firms". Genom MSI kan vi åta oss internationella uppdrag.  Här kommer en optimisktisk pressrelease om god utveckling av MSI under 2013, vilket kanske kan ses också som ett mått på utvecklingen av den allmänna, globala konjunkturen.

 

London, 3 February 2014

 

 

MSI Global Alliance (MSI)

 

När fysisk person investerar i aktier i mindre bolag bör det fortsättningsvis alltid prövas om investeraravdrag är möjligt

Till slut kom investeraravdraget efter en lång vända hos EU-kommissionen för godkännande där.

Avdrag medges för investeringar – förvärv av andelar – i aktiebolag och ekonomiska föreningar gjorda efter den 30 november 2013 under vissa förutsättningar.

Sammanfattning av reglerna i punktform:

Blog om: 

Företrädaransvaret är grymt!

Högsta förvaltningsdomstolen har den 3 december 2013 avgjort tre fall avseende företrädaransvar.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver bland annat följande.

Blog om: 

Utdelning kan omvandlas till koncernbidrag i vissa fall

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande som medger att utdelning från dotterbolag kan behandlas som koncernbidrag om utdelningen ingår i den fastställda balansräkningen för dotterbolaget.

Såvitt jag kan förstå, får detta den praktiska konsekvensen att utdelningen i så fall måste bokföras  som s.k. förskottsutdelninghos såväl dotterbolag som moderbolag. Att bara bokföra förskottsutdelningen hos dotterbolaget förefaller inte vara god sed.

Blog om: 

Skatter och frizoner i Lettland

Nyligen blev jag uppmärksammad på Lettland.

Årsskiftesplanering för fåmansbolagsägare - uppdatering för december 2013

Nedanstående är en uppdatering av föregående års råd till ägare av fåmansaktiebolag. Nu är sista chansen att justera ägarnas löner från företaget för år 2013. Ofta tar fåmansföretagaren ut för lite i lön! Här finns mycket att fundera över!

När det gäller löner, betänk följande:

Blog om: 

Skattetillägg och skattebrott, igen

Att bli bestraffad två gånger vid två olika förfaranden är som bekant numera förbjudet efter domar i Högsta domstolen och även i Högsta förvaltningsdomstolen.

Detta har föranlett en statlig utredning att sammanfattningsvis föreslå följande.

När en oriktig uppgift kan leda till både en administrativ och en straffrättslig sanktion, ska sanktionerna samordnas genom att åklagaren i allmän domstol, i samband med att åtal väcks för skattebrottet eller det tullrättsliga brottet, yrkar att skattetillägg eller tulltillägg tas ut.

Blog om: 

Är ”second hand butik” skattefri verksamhet för en ideell förening?

För allmännyttiga föreningar är inkomst av näringsverksamhet skattepliktig om det inte rör sig om verksamhet som av hävd använts som finansieringskälla eller som har naturlig anknytning till föreningens verksamhet. Som hävdvunna finansieringskällor har bl.a. räknats bingo och vanliga loppmarknader.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till om verksamhet som bestod i försäljning i butik av skänkta varor. Domstolen uttalade bl.a. följande.

Blog om: 

Estetiska operationer och behandlingar

Ska estetiska operationer och behandlingar anses som sjukvård och därmed vara befriade från mervärdesskatt?

Högsta förvaltningsdomstolen har efter att ha begärt och fått ett förhandsavgörande från EU-domstolen bl.a. uttalat följande om estiska operationer och behandlingar:

Blog om: 

Beskattning av utdelning från svensk investeringsfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land

Utdelning från en svensk investeringsfond till en mottagare med hemvist i ett annat land med vilket Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal ska – om skatteavtalet är utformat enligt OECD: s mall – endast beskattas i mottagarens hemviststat. Den andra avtalsslutande staten omfattas nämligen inte av utdelningsartikeln i skatteavtalet i sådana fall utan av artikeln för ”annan inkomst”.  

Blog om: 

Redovisning av resultatandel från handelsbolag i aktiebolag med brutet räkenskapsår

Vid 2013 års taxering och tidigare gäller att ett handelsbolagets resultat ska tas upp av delägarna vid den taxering som handelsbolaget skulle beskattats, om det varit ett skattesubjekt.

För beskattningsår som påbörjats efter den 31 januari 2012 gäller i stället följande.

Blog om: 

Gåva respektive arv av byggmästarsmittade andelar i handelsbolag

Enligt gammal praxis ska gåva av hel näringsverksamhet bestående av byggmästarsmittade fastigheter inte utlösa uttagsbeskattning. Mottagaren av gåvan inträder i givarens skattemässiga situation. Det betyder att mottagaren av gåvan anses bedriva näringsverksamhet i form av byggnadsrörelse även om vederbörande inte aktivt bedriver sådan rörelse. Denna praxis innebär att den som bedriver byggnadsrörelse kan överlåta byggnader inklusive de skulder som hör till byggnaderna såsom gåva utan att överlåtelse anses ha skett för skuldens belopp.

Blog om: 

”Byråanstånd”

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande angående s.k. ”byråanstånd”. I sammanfattningen skriver Skatteverket följande:

” Den 2 maj är lagstadgad tid för att lämna in deklaration för fysiska personer och dödsbon. Då 2 maj 2014 infaller på en s.k. klämdag är 5 maj den dag då deklarationerna ska vara inlämnade.

Tidsplanerna för leveranser vid byråanstånd är oförändrade jämfört med 2013.

Blog om: 

Handel med bitcoins

Bitcoins är en virtuell valuta som bara finns på internet och i användarnas hårddiskar. Det är en ”påhittad” valuta som genom sin konstruktion och anonymitet ändå fått många användare. Konstruktionen är sådan att antalet bitcoins aldrig kan komma att överstiga 21 miljoner. Det innebär att ingen myndighet kommer att kunna manipulera valutan för att finansiera budgetunderskott. Ett visst mått av anonymitet uppnås genom att valutan bara existerar i form av krypterade teckensträngar som lagras på respektive användares hårddisk.

Blog om: 

En sambos vuxna barn har ansetts som styvbarn och därmed också som närstående

Vid tillämpning av de s.k. 3:12 reglerna är det av stor vikt att hålla reda på vilka släktingar som ska betraktas som närstående.  I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden har en sambos barn betraktats som styvbarn och därmed som närstående.

Blog om: 

Smått och gott om allt möjligt

Mervärdesskatt vid import

Skatteverket ska från 1 januari 2015.vara beskattningsmyndighet för mervärdesskatt vid import när en importör är registrerad till mervärdesskatt i Sverige och agerar i egenskap av beskattningsbar person vid importen.

För fördjupning se prop. 2013/14: 16 !

Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag för bolag med brutet beskattningsår - övergångsregler

Blog om: 

Mervärdesskatt som deklareras årsvis får lämnas in ungefär samtidigt som inkomstdeklarationen

Tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration som avser ett beskattningsår ska samordnas med deklarationstidpunkten för inkomstskatt enligt prop. 2013/14:28. Syftet med förslaget är att underlätta skatteredovisningen för de minsta företagen. Det rör sådana fysiska och juridiska personer som beräknas komma att ha ett beskattningsunderlag på högst en miljon kronor. De ysiska personer ska lämna inkomstdeklarationen senast den 2 maj och skattedeklarationen senast den 12 maj.

Juridiska personer (med undantag för dödsbon och handelsbolag) som

Blog om: 

Egenavgifter för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

Nedsättningen av egenavgifterna för enskilda näringsinidkare och delägare i handelsbolag och förstärks genom att avdraget vid avgiftsberäkningen höjs med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget och det maximala avdragsbeloppet med 5 000 till 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften.Begränsningsregeln för delägare i handelsbolag och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet tillsammans slopas. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Blog om: 

Budgetpropositionen – ett försök att ”lista” allt väsentligt rörande skatter och avgifter

 

Årets budgetproposition innehöll en ovanligt stor mängd information rörande skatter och avgifter. Mycket har bara intresse för små grupper av företag, såsom t.ex vissa punktskatter, men det kan ändå vara intressant för många att se en lista på vilka förändringar som kommer och även vad som inte kommer.

I den stora massan av korta nyheter kan finnas något som är viktigt just för Dig!

Listan inleds med sådana förslag till lagtextändringar som föranlett en särskild blog.

Blog om: 

Nedsättning av arbetsgivaravgifterna för forskning och utveckling

 

För att stimulera arbete med forskning och utveckling införs från och med 2014 en möjlighet att få nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer med sådant arbete.

Med forskning avses i detta sammanhang: "systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap".

Med utveckling avses i detta sammanhang: "systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra sådana."

Blog om: 

Beskattningen av stiftelser, ideella föreningar och trossamfund reformeras

Från och med 2014 kommer stiftelser att få i stort sett samma regler för skattebefrielse som ideella föreningar och trossamfund. Det är en mycket betydande förändring. Under flera decennier har stiftelser haft ett relativt begränsat antal ändamål för vilka skattebefrielse kunnat medges. Många stiftelser som idag är oinskränkt skattskyldiga, dvs. skattskyldiga för i princip alla slag av inkomster, kommer att bli inskränkt skattskyldiga från och med nästa år.

Blog om: 

Sidor