En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

 

Årets budgetproposition innehöll en ovanligt stor mängd information rörande skatter och avgifter. Mycket har bara intresse för små grupper av företag, såsom t.ex vissa punktskatter, men det kan ändå vara intressant för många att se en lista på vilka förändringar som kommer och även vad som inte kommer.

I den stora massan av korta nyheter kan finnas något som är viktigt just för Dig!

Listan inleds med sådana förslag till lagtextändringar som föranlett en särskild blog.

Kort om föreslagna lagtextändringar

3:12 reglerna förändras. Se särskild blog!

Den frivilliga skattskyldigheten till mervärdesskatt förenklas. Se särskild blog!

Beskattningen av den ideella sektorn samt bidrag från stiftelser reformeras. Se särskild blog!

Arbetsavgifterna reduceras för personer som arbetar med forskning och utveckling. Se särskild blog!

Den positiva räntefördelningen höjs från statslåneräntan ökad med 5,5 procentenheter till 6 procentenheter. Det är viktigt för enskilda näringsidkare och vissa handelsbolag.

SINK:en (särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta) sänks från 25 % till 20 %.

Kvotplikt för biodrivmedel införs.

Upplåtelse till mobiloperatör av plats för utrustning på mast blir obligatoriskt skattepliktig uthyrning.

Möjligheten att för en fastighetsägare att få retroaktivt avdrag för ingående moms som avser ny- till- eller ombyggnad förbättras.

Alkoholskatten höjs något.

Energiskatten på flygbensin samt viss kraftvärmeproduktion och viss användning av råtallolja justeras. Vidare justeras avdrag för andra motorbränslen än bensin och diesel (biomassa).

Koldioxidskatten skänks från 94 % till 80 % av den generella kodioxidskattenivån för bränslen som förbrukas vid annan värmeproduktion än som sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i kraftvärmeproduktion.

Personalstiftelser och liknande stiftelser med ändamål att lämna understöd vid utbildning eller avgångsbidrag för arbetstagare som blivit eller riskerar att bli arbetslösa skattebefrias i viss mån.

Ägare av vissa specialbyggnader har varit befriade från inkomstskatt för sådan användning av fastigheten som gör att fastigheten klassas som specialbyggnad. Denna skattefrihet tas nu bort utom för vissa subjekt såsom t.ex. kyrkor, barmhärtighetsinrättningar, vissa stiftelser och föreningar etc.

En anställds möjligheter att erhålla förmån av utbildning utan att beskattas ska utökas.

Grundavdraget för pensionärer förbättras något.

Nedre brytpunkten för statlig inkomstskatt justeras uppåt till 435 900 kr i beskattningsbar inkomst (dvs. efter grundavdrag m.m.) beskattningsåret 2014. Annars skulle nedre brytpunkten ha legat på 420 800 kr. Denna förändring har stött på motstånd i Riksdagen. Vi får se om den går igenom.

Jobbskatteavdraget förstärks för dem som inte fyllt 65 år. Jobbskattavdraget för äldre är högre och förändras inte.

I vägtrafikskattelagen och lagen om särskilda bestämmelser om fordonsskatt införs definition av ”skattepliktig för första gången”.

Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med tre år.

Ändras ej

Konferenslokaler blir inte obligatoriskt skattepliktiga för moms.

Husavdrag kan göras för hus inom EU. En begränsning till Sverige skulle strida mot EU:s regler. Därför föreslår Regeringen ingen ändring.

Reklamskatten blir kvar trots sina stora brister och orättvisor.

Månadskontrolluppgifter kommer ej.

Lagförslag som kommer senare

Regeringen avser återkomma med lagförslag om att

  • ytterligare sätta ned socialavgifterna för de yngsta,
  • införa nystartszoner i områden där utanförskapet är utbrett (nedsättning av arbetsgivaravgifterna)
  • förstärka nedsättning av egenavgifter från 2,5 procentenheter med max 5 000 kr.) till 7,5 % och max 15 000 kr. per år.
  • införa skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
  • sammanföra deklarationstidpunkterna för mervärdesskattedeklaration för dem som redovisar moms en gång per år med och inkomstdeklaration

Kommande utredningar

Översyn av energibeskattningen av el som förbrukas av värmeföretag för produktion av värme som levereras till industrin och de areella näringarna ska ske.

Utredning kommer om nyckelpersoners möjligheter att förvärva t.ex. optioner förmånligt. Förbättringar har efterlysts.

Skatteverket avses få utvärdera reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning. Förenklingar har efterlysts.

Trängselskatten i Stockholm kan komma att höjas för att finansiera infrastrukturförändringar.

”Rak kontantmetod” för de minsta företagen ska utredas. ”Rak kontantmetod” skulle innebära att bokslutsjusteringar inte skulle behöva göras.

Vill Du ha mer information kan Du läsa i budgetpropositionen, 2013/14:1. Du är också mycket välkommen att kontakta oss på Skattepunkten AB, 031 711 20 70.