En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

För allmännyttiga föreningar är inkomst av näringsverksamhet skattepliktig om det inte rör sig om verksamhet som av hävd använts som finansieringskälla eller som har naturlig anknytning till föreningens verksamhet. Som hävdvunna finansieringskällor har bl.a. räknats bingo och vanliga loppmarknader.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till om verksamhet som bestod i försäljning i butik av skänkta varor. Domstolen uttalade bl.a. följande.

”Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening bör i vart fall butiksförsäljning med skänkta varor som bedrivs under villkor som framstår som jämförbara med kommersiell handel i t.ex. antikvariat, antikhandeln eller butiker för andrahandsförsäljning av märkeskläder inte anses jämförbar med den traditionella loppmarknadsformen. Fråga är då om en gräns kan dras mellan sådan verksamhet och den enklare butiksförsäljning som är i fråga i målet.

Det bör vara möjligt att göra skillnad mellan försäljning i butiker som är öppna dagligen och i vilka även anställd personal är verksam, å ena sidan, och försäljning i en lokal som håller öppet endast vid något enstaka tillfälle per vecka och som i allt väsentligt sköts av ideella krafter, å den andra. Det senare slaget av verksamhet kan närmast jämställas med regelbundet anordnade basarer eller loppmarknader och kan, med mervärdesskattedirektivets terminologi, betraktas som återkommande penninginsamlingsevenemang.”

I det aktuella fallet förklarades föreningen vara skattefri för second hand försäljningen både vad gäller inkomstskatt som mervärdesskatt.

För fördjupning se domen om inkomstskatt och domen om mervärdesskatt.