En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden bekräftar att gåva av aktier mellan personer i nära släktskap med varandra kan vara skattefri under vissa förutsättningar

I slutet av april i år kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (se Dnr 87-23/D) där tre personer ägde 1/3 vardera av andelarna i ett bolag som indirekt ägdes av det gemensamma holdingbolaget. Samtliga arbetade heltid i bolaget och samtliga hade tagit ut samma inbördes lön under alla år. Rättsfrågan som ställdes på sin spets var huruvida en överlåtelse av aktier i form av gåva från givaren till de två andra delägarna, tillika släkt och i nära relation med givaren, skulle utgöra en skattepliktig transaktion för mottagarna.

Blog om: 

3:12 regler: Har du säkerställt att ditt totala löneuttag i bolaget under 2023 uppfyller kraven enligt lönespärren?

Nu närmar sig årsskiftet och det innebär att jag kommer att låta som en repad skiva i år igen. Fåmansföretagare, har ni kontrollerat det totala löneuttaget i ert bolag under inkomstår 2023? Många förstår säkert poängen vid det här laget, men för att förtydliga så tänker jag på de skattemässigt gynnsamma 3:12-reglerna för fåmansbolag. I dessa tider, före årsskiftets inträde, bör nämligen varje delägare i ett fåmansföretag som planerar att ta ut en utdelning nästa år fråga sig om löneuttaget är tillräckligt stort under 2023.

Blog om: 

Riskerar du att drabbas av skattetillägg till följd av Pandoraläckan? Självrätta senast den 29 februari 2024 så kan du undgå skattetillägg

Skatteverket offentliggjorde en generell kontroll den 12 december 2023 med anledning av ny information från den så kallade Pandoraläckan.

Den generella kontrollen omfattar beskattningsåren 2018, 2019, 2020 och 2021.

Blog om: 

Hur beskattas ett aktiebolag för kryptovalutahandel?

Jag har tidigare skrivit en artikel som berört handel med kryptovalutor som vidtas av en privatperson där beskattning sker i inkomstslaget kapital. I det följande ska jag redogöra för de regler som gäller handel med kryptovalutor inom ett svenskt aktiebolag.

Blog om: 

3:12 regler: Har du säkerställt att ditt totala löneuttag i bolaget under 2022 uppfyller kraven enligt lönespärren?

Nu närmar sig årsskiftet med stormsteg. För många har det säkert varit ett år som nalkats av både framgångar och motgångar, glädje och tårar likt de år som redan passerat. Många av er ser säkert också fram emot att ta en paus från det hårda arbetslivet och njuta av den frid som julledigheten bringar. Det finns dock en grupp i samhället som troligtvis inte kommer att få någon julefrid om ställning och relevanta åtgärder inte tas i en viktig fråga. Fåmansföretagare, har ni kontrollerat det totala löneuttaget i ert bolag under inkomstår 2022?

Blog om: 

Stora kapitalförluster i deklarationen med anledning av kryptovalutahandel leder inte alltid till hög skatteåterbäring för privatpersoner

Under mitt arbete med kryptovalutahandel har jag stött på åtskilliga privatpersoner som på förhand olyckligtvis haft föreställningen att stora kapitalförluster vid handel med kryptovalutor leder till höga skatteåterbäringar i samband med att förlusterna deklareras. En gemensam nämnare för denna föreställning verkar vara att det råder en missuppfattning mellan begreppen ”avdrag för kapitalförluster” och avdrag i form av en ”skattereduktion för underskott av kapital”.

Blog om: 

Skillnaden mellan sexmånadersregeln och ettårsregeln?

Privatpersoner som i skatterättsligt hänseende anses vara bosatta i Sverige[1], men som på grund av anställning vistas utomlands och därmed erhåller utländsk arbetsinkomst, kan yrka skattefrihet för denna inkomst i Sverige med stöd av antingen sexmånaders- och ettårsregeln[2]. Med tanke på att det blivit allt vanligare att privatpersoner (i fortsättningen benämnd ”den skattskyldige”) rör sig över landsgränserna är reglerna ur beskattningssynpunkt av mycket stor betydelse för en enskild.

Blog om: 

Utdelning på kvalificerade andelar – en översiktlig redogörelse för beräkning av gränsbeloppet: inkomståret 2017

En delägare som även är verksam i ett bolag kan välja mellan att ta ut lön eller utdelning från bolaget. Lön beskattas i inkomstslaget tjänst, där inkomstbeskattningen är progressiv, medan utdelning beskattas i inkomstslaget kapital med en proportionell skattesats om 30 %. Vid en kommunalskattesats på 32 % kan marginalskatten på förvärvsinkomster uppgå till 57 %. Denna skillnad i skattebelastning har motiverat införandet av särskilda regler som förhindrar att delägare i fåmansföretag omvandlar arbetsinkomst (lön) till lågbeskattad kapitalinkomst.

Blog om: 

Transfer pricing

Inom OECD har på sista tiden bedrivits ett projekt benämnt BEPS (Base Erosion Profit Shifting) vilket resulterat i ett antal rapporter. Projektets syfte har varit att åstadkomma beskattning av företag med verksamhet i flera stater, där värde faktiskt skapas. Vinster ska inte kunna allokeras dit skatten är lägst utan ska tas upp där verkliga och betydelsefulla aktiviteter äger rum.
Inom EU har kommissionen kommit med förslag på åtgärder som på liknande sätt ska motverka internationell skatteplanering.

Blog om: 

Samma eller likartad verksamhet?


De så kallade 3:12-reglerna innebär att utdelning och kapitalvint på kvalificerade aktier i fåmansföretag blir beskattad med i bästa fall 20 % (inom det s.k. gränsbeloppet) och annars upp till som mest ca 58 %. På onoterade aktier som inte är kvalificerade är skatten 25 % på utdelning och kapitalvinst.

Blog om: 

Ny internprissättningsdom

1. Kammarrätten i Göteborg har den 30 april 2015 meddelat en dom avseende internprissättning för utförda tjänster inom forskning och utveckling.

2. Målet tar upp flera intressanta frågeställningar, såsom avtalets innehåll mellan koncernbolagen och relevant tidpunkt för att avgöra om avtalet är marknadsmässigt, den typ av FoU-tjänster som det svenska bolaget utför, huruvida fråga är om kvalificerad eller mindre kvalificerad nivå på FoU-tjänsterna, riskfördelningen mellan parterna, gjorda jämförbarhetsanalyser och deras tillämplighet.

Blog om: 

Anställds arbete i hemmet - utländskt företag fast driftställe?

Skatteverket anser att den omständigheten att en anställd person med utländsk arbetsgivare arbetar i sitt hem inte behöver innebära att en plats i den anställdes hem står till arbetsgivarens förfogande så att ett fast driftställe uppkommer.

Blog om: 

Valutakurs vid inkomstbeskattningen


Lön, pension och andra tjänsteinkomster som betalas ut i utländsk valuta ska vid den svenska inkomstbeskattningen räknas om till svenska kronor.

Skatteverket anser att det är valutakursen den dag när mottagaren får ersättningen utbetald som ska användas.

Blog om: 

Undanröjt förhandsbesked ang ränteavdragsbegränsningsreglerna.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har undanröjt förhandsbesked om de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna. I sitt avgörande den 27 april 2015 (mål nr 2876-14) anger HFD följande:

"Frågan i målet är om bolaget på grund av undantagsregeln i 24 kap. 10 d § tredje stycket IL ska vägras avdrag för de aktuella ränteutgifterna.

Vad Högsta förvaltningsdomstolen först har att ta ställning till är om denna fråga bör prövas inom ramen för ett förhandsbesked.

Blog om: 

Förlikningsersättning - skattefri eller skattepliktig?

Kammarrätten i Stockholm beslutade 2014 att erhållen förlikningsersättning enligt avtal i visst fall skulle vara skattefri.

Bakgrunden till avtalet var att en anställd vid bank brutit mot de förvaltningsinstruktioner som givits av såväl den enskilde som banken beträffande uppdrag att förvalta kapital i den enskildes kapitalförsäkring.

Enligt ett avtal åtog sig den anställde vid banken att erlägga förlikningsersättning till den enskilde. Frågan som då uppkom var om ersättningen skulle vara skattefri.

Blog om: 

Kontroll av försäljning av bostad och värdepapper i årets deklaration

Ett av Skatteverkets mål är att minska skattefelet. På verkets hemsida anges att de därför riktar in sina kontroller mot områden där risken för fel är som störst. 

I årets deklaration lägger Skatteverket extra resurser och fokuserar på försäljning av bostad och värdepapper, tex vid beräkning av omkostnadsbeloppet och tillämpningen av genomsnittsmetoden för aktier.

 

 

 

Blog om: 

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar


Regeringen har tidigare undertecknat ett multilateralt avtal om att genomföra OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Finansdepartementet remitterar nu en promemoria (Fi2015/2358) med förslag till ändringar som behöver göras i den svenska lagstiftningen för att den ska anpassas till denna standard.

Blog om: 

Företagsskattekommitténs huvudförslag om ränteavdragsbegränsningar genomförs inte

 

Företagsskattekommittén lämnade två alternativa förslag till ränteavdragsbegränsningar. Ett huvudförslag med ett finansieringsavdrag (i korthet ett slopande av avdragsrätt för negativa finansnetton och medgivande av ett finansieringsavdrag motsvarande 25 procent av det skattepliktiga resultatet) och ett alternativt förslag med en EBIT-modell som innebär avdragsbegränsningar baserat på rörelseresultatet.

Blog om: 

Skärpta cfc-regler?

Blog om: 

Koncerninterna lån m.m.

Lån

Vid internprissättning gäller att marknadspriser ska tillämpas. För ett koncerninternt lån betyder denna allmänna princip följaktligen att lånet ska löpa med en räntenivå som skulle ha gällt mellan oberoende parter.

När räntenivån skall bestämmas har ofta ansetts att låntagande företags meriter i kredithänseende ska värderas, inte övriga koncernföretags ställning. Normalt har räntenivån inom koncerner således satts på grundval av låntagarens kreditvärdighet. Ett sådant synsätt behöver modifieras och inte tillämpas mekaniskt.

Blog om: 

183-dagarsregeln för anställda ombord på utländskt fartyg i oceanfart

 

Kammarrättens i Göteborg dom den 6 februari 2015, mål nr 2069-2072-14 m.fl. Taxeringsåren 2011 och 2012

Blog om: 

Internprissättningsdom

 

1. Kammarrätten i Stockholm har den 23 februari 2015 meddelat en dom avseende värdering av varumärke och om en kassaflödesprognos ska innefatta skatteeffekt, vilket domstolen anser. Frågan har såvitt jag erfarit tidigare främst diskuterats utanför domstolarna (jfr dock Kammarrätten i Stockholms dom i ämnet under 2014).

Blog om: 

Generationsskiften av fastigheter

HD avgjorde 2013 ett mål där en fysisk person överlät en fastighet till ett aktiebolag i vilket överlåtaren indirekt ägde 51,5 % och övriga aktier ägdes av överlåtarens familj (NJA 2013 s. 886). Ersättningen vid överlåtelsen understeg taxeringsvärdet på fastigheten och rubricerades som gåva. I enlighet med tidigare praxis hade underinstanserna klassificerat överlåtelsen som en stämpelskattefri gåva. HD ändrade på detta och bestämde att gåvoavsikt mot aktiebolaget saknades. Aktiebolaget ansågs ha förvärvat fastigheten genom tillskott. Stämpelskatt skulle tas ut.

Blog om: 

Ideella secondhand-butiker

Ska försäljning i ideellt drivna secondhand-butiker vara skattefri eller inte?

Enligt inkomstskattelagen 7 kap. 3 § ska allmännyttiga, ideella föreningar och trossamfund (som uppfyller vissa villkor) inte beskattas för verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete.

Blog om: 

Förhandsbesked om ränteavdrag inom en intressegemenskap

Enligt huvudregeln ska numera ränteavdrag vägras inom en koncern. Detta gäller dock inte om koncernbidragsmöjlighet föreligger.

Enligt EU-rätten får Sverige inte genom t.ex. skattelagstiftningen förhindra etablering inom annat EU- eller EES-land.

Blog om: 

Sidor