En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Nytt skatteavtal med Slovenien

Finansdepartementets pressmeddelanden - 13 maj, 2021 - 18:37

Publicerad 12 maj 2021

Den 12 maj undertecknades ett skatteavtal mellan Sverige och Slovenien.

I och med undertecknandet får Sverige ett modernt skatteavtal med Slovenien. Avtalet kommer ersätta 1980 års skatteavtal med Jugoslavien, vilket för närvarande tillämpas mellan Sverige och Slovenien.

För att avtalet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-958696

Skatteverkets remissvar - 7 maj, 2021 - 16:00
Kategorier: Allmäna nyheter

Nya möjligheter för Tullverket att ingripa mot kriminella från 1 augusti

Publicerad 06 maj 2021

Regeringen vill ge Tullverket rätt att ingripa mot misstänkt brottslighet även om myndigheten saknar befogenheter att utreda brottet. De nya befogenheterna ska kunna användas när Tullverket fattar misstanke om brott i samband med en tullkontroll. Reglerna föreslås börja gälla 1 augusti 2021 och förslaget har lämnats till riksdagen i dag.

Syftet med förslaget är bland annat att stärka arbetet mot penningtvätt, människohandel och de internationella stöldligorna.

I praktiken innebär de nya befogenheterna att en tulltjänsteman kommer ha rätt att vidta vissa inledande utredningsåtgärder om man i samband med en tullkontroll fattar misstanke om brott som myndigheten annars inte har befogenheter att utreda. Det handlar exempelvis om att hålla inledande förhör och omhänderta elektronisk utrustning. 

Ingripandet från Tullverket ska kunna ske först efter att Polismyndigheten godkänt det. Detta ska dock inte krävas om Tullverket bedömer att ett ingripande måste ske direkt för att exempelvis förhindra att en misstänkt person eller stöldgods lämnar landet. I dessa fall kommer en tulltjänsteman även kunna gripa en misstänkt person och beslagta till exempel misstänkt stöldgods.

Förslaget har lämnats i en proposition till riksdagen i dag.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-744868

Skatteverkets remissvar - 6 maj, 2021 - 12:17
Kategorier: Allmäna nyheter

8-704285

Skatteverkets remissvar - 4 maj, 2021 - 17:32
Kategorier: Allmäna nyheter

8-829042

Skatteverkets remissvar - 4 maj, 2021 - 16:48
Kategorier: Allmäna nyheter

Tullverket får nya möjligheter att kontrollera kontanter

Publicerad 04 maj 2021

Regeringens förslag att utöka Tullverkets möjligheter att hålla kvar kontanta medel som förs in i eller ut ur EU lämnas i dag till riksdagen. Syftet är att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De nya reglerna ska träda i kraft 1 augusti i år.

De nya reglerna innebär att Tullverket får möjlighet att hålla kvar kontanta medel som förs in i eller ut ur EU i upp till 30 eller i vissa fall 90 dagar. På så sätt kommer Tullverket och andra brottsbekämpande myndigheter få mer tid på sig att utreda om det finns behov av ytterligare åtgärder, som till exempel inleda en undersökning eller beslagta de kontanta medlen vid misstanke om brott.

Enligt dagens regler kan Tullverket endast hålla kvar kontanta medel en kortare tid för att genomföra en kontroll av anmälningsplikten.

I förslaget ingår också en ny möjlighet för Tullverket att begära in redovisning för så kallade oledsagade kontanta medel vilket Tullverket inte har rätt att göra i dag. Oledsagade kontanter är exempelvis en sedelbunt som skickas i ett paket med posten eller i en container.

Bakgrunden till förslaget är en ny förordning i EU inom ramen för arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förslaget i propositionen överensstämmer med det förslag som regeringen skickade till Lagrådet tidigare i april. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 augusti 2021.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Förslag på nya skatteregler för förmånscyklar

Publicerad 03 maj 2021

För att bidra till ökad cykelpendling remitterar Finansdepartementet i dag en promemoria med förslag om skattelättnader för förmånscyklar. Förslaget remitteras för att kunna ingå i budgeten i höst. Promemorian innehåller två alternativa förslag på utformning och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Skattefriheten ska gälla när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda, både under en längre sammanhängande period och mer sporadiskt, till exempel inom en cykelpool. Syftet är att öka cykelpendlingen, vilket kan skapa positiva effekter på såväl miljö, stadsutveckling och hälsa.

En förutsättning för skattelättnaden är att förmånserbjudandet väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen. Skattelättnaden gäller både vanliga trampcyklar och elcyklar som arbetsgivare tillhandahåller. Däremot inte elsparkcyklar.

I promemorian lämnas två alternativa förslag på utformning.

Det ena alternativet innebär att förmån av cykel blir skattefri upp till ett förmånsvärde på 1 200 kronor per beskattningsår, vilket motsvarar det årliga förmånsvärdet av en cykel med ett nypris på omkring 5 000 kronor. Cyklar med förmånsvärde under takbeloppet blir helt skattefria med denna modell.
Det andra alternativet innebär att endast 40 procent av förmånsvärdet ska tas upp till beskattning. Skattefriheten gäller i detta fall inte till den del förmånsvärdet per beskattningsår överstiger 5 000 kronor. Ett förmånsvärde på 5 000 kronor motsvarar en elcykel med nypris på ca 21 000 kronor och en traditionell trampcykel med nypris på ca 27 000 kronor. Inga förmånscyklar blir dock helt skattefria med detta alternativ.

Om det årliga förmånsvärdet för cykeln överstiger de olika takbeloppen, kommer den anställde att beskattas för det överskjutande beloppet. Någon särskild regel för hur förmånsvärdet på en cykel ska fastställas ingår inte i förslaget. I detta avseende gäller de generella reglerna att löneförmåner normalt ska värderas till sitt marknadsvärde. Skatteverket har sedan tidigare riktlinjer för hur förmånsvärdet på vanliga trampcyklar och elcyklar kan beräknas av arbetsgivaren.

De föreslagna utformningarna på skattelättnaden beräknas båda minska skatteintäkterna med 60 miljoner 2022 och på sikt med ca 300 miljoner kronor per år.

Förslaget remitteras för att kunna ingå i regeringens budget för 2022 och föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-852368

Skatteverkets remissvar - 3 maj, 2021 - 14:39
Kategorier: Allmäna nyheter

8-907091

Skatteverkets remissvar - 3 maj, 2021 - 14:34
Kategorier: Allmäna nyheter

8-744879

Skatteverkets remissvar - 3 maj, 2021 - 14:22
Kategorier: Allmäna nyheter

Nya stimulanser för den som reparerar eller hyr ut saker

Finansdepartementets pressmeddelanden - 30 april, 2021 - 17:04

Publicerad 30 april 2021

Från och med nästa år kan en ny skattereduktion införas för den som lämnar in exempelvis en mobiltelefon, diskmaskin eller soffa för reparation. Samtidigt föreslås en möjlighet att kunna hyra ut sina saker till andra skattefritt upp till ett visst belopp. Syftet är att stimulera fler konsumenter att återanvända och hyra ut i stället för att köpa nytt. Förslagen skickas på remiss i dag och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Det ena förslaget är en ny skattereduktion för reparationer och underhåll av bland annat hushållsapparater, barnvagnar, möbler och trädgårdsmaskiner. Skattereduktion för reparationer och underhåll av exempelvis vitvaror och viss teknisk utrustning flyttas också från rutavdraget till den nya skattereduktionen. Till skillnad från rutavdraget ska den nya skattereduktionen dock kunna utnyttjas även om arbetet utförs utanför hemmet. Dessutom ska hämtning och lämning av en produkt ge rätt till skattereduktion om transporten är en del av reparationstjänsten. Precis som för rutavdraget föreslås skattereduktionen uppgå till 50 procent av arbetskostnaden.

Det andra förslaget innebär en möjlighet för privatpersoner att skattefritt hyra ut personliga tillgångar för upp till 20 000 kronor per år, med avdrag för eventuella utgifter för uthyrningen.

Förslagen, som är en del av januariavtalet, remitteras för att kunna ingå i regeringens budget för nästa år. De nya reglerna förslås träda i kraft 1 januari 2022 och beräknas kosta 366 respektive 35 miljoner kronor per år.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-903556

Skatteverkets remissvar - 29 april, 2021 - 17:49
Kategorier: Allmäna nyheter

8-739164

Skatteverkets remissvar - 28 april, 2021 - 13:45
Kategorier: Allmäna nyheter

Sidor