En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Mervärdesskatt vid import

Skatteverket ska från 1 januari 2015.vara beskattningsmyndighet för mervärdesskatt vid import när en importör är registrerad till mervärdesskatt i Sverige och agerar i egenskap av beskattningsbar person vid importen.

För fördjupning se prop. 2013/14: 16 !

Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag för bolag med brutet beskattningsår - övergångsregler

Bolagsskattesatsen sänktes från 26,3 % till 22 % för räkenskapsår som börjar efter 31 december 2012. För att förhindra att bolag med brutet räkenskapsår 2012 – 2013 (26,3 % bolagsskatt) förflyttar vinster till nya bolag med räkenskapsår som börjar efter 31 december 2012 (22 % bolagsskatt) utökas övergångsbestämmelserna på visst sätt, vilket närmare beskrivs i prop. 2013/14:19.

Mervärdesskatt - luftfartyg och vissa biobränslen

I prop. 2013/14:27 föreslås flera ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200), som bl.a. gäller undantaget för luftfartyg och att vissa biobränslen ska omfattas av möjligheten att placeras i skatteupplag och därmed undantas från mervärdesskatt. Flera av ändringarna innebär att det svenska mervärdesskattesystemet ytterligare anpassas till EU-rätten. För fördjupning se prop. 2013/14:27 !

Indrivning

Vidare föreslås ett par ändringar på indrivningsområdet och en ändring när det gäller ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande och handräckning. För fördjupning se prop. 2013/14:27 !

Bolag som äger marknadsnoterade aktier

Kapitalvinst vid avyttring av ett företag som i sin tur äger marknadsnoterade andelar ska beskattas med samma skattesats som gäller för utdelning från företag med sådant indirekt innehav, dvs. med trettio procent. För fördjupning se prop. 2013/14:27 !

Vissa stiftelser o.d.

Den s.k. katalogen i 7 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) ändras med anledning av att Sveriges Exportråd och Myndigheten för utländska investeringar i Sverige har slagits ihop och att vissa subjekt i katalogen har upphört eller bytt namn. För fördjupning se prop. 2013/14:27 !

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

Om Du vill fördjupa Dig, se prop. 2013/14:22 !

Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden

Om Du vill fördjupa Dig, se prop. 2013/14:26 !