En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Skatteverket kontrollerar numera försäljningar på sådan sajter som Tradera och Blocket. Frågan är då om skatt skall betalas för försäljningar på dessa sajter.

En första förutsättning för att det skall bli skatt är att försäljningen sker med vinst. Om vinst uppkommer, måste det sedan avgöras om denna vinst skall beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller inkomstslaget kapital. Utslagsgivande härvidlag är om verksamheten kan anses vara yrkesmässig och självständig. Om den är både yrkesmässig och självständig föreligger näringsverskamhet. Det krävs inte så särskilt mycket för att verksamheten skall anses vara yrkesmässig och självständig men enstaka köp och försäljningar på Tradera och Blocket kan naturligtvis inte anses ha yrkesmässig karaktär.

Om det är fråga om enstaka affärer och dessa resulterar i vinst, skall beskattning ske i inkomsslaget kapital. I 52 kap. inkomstskattelagen finns beskrivet hur beskattningen skall ske beträffande avyttring av sådana tillgångar som inte är fastigheter, bostadsrätter, delägarrätter (t.ex. aktier) fordringsrätter, utländska valutor eller andelar i handelsbolag (inklusive andelar i kommanditbolag). I 52 kap. behandlas alltså "Avyttring av andra tillgångar" t.ex. möbler, mobiltelefoner, bilar, datorer m.m.

I 52 kap. är 2 och 3 §§ av särskilt intresse i det här sammanhanget. De lyder:

"2 § För tillgångar som den skattskyldige innehaft för personligt bruk (personliga tillgångar) får som omkostnadsbelopp räknas 25 procent av ersättningen minskad med försäljningsprovision och andra utgifter för avyttringen.
Kapitalvinster vid avyttring av personliga tillgångar skall tas upp bara till den del de för beskattningsåret sammanlagt överstiger 50 000 kronor.
En avlidens personliga tillgångar skall behandlas som personliga tillgångar också hos hans dödsbo.
 
3 § För andra tillgångar än personliga tillgångar skall kapitalvinsten vid en avyttring beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 §, om de är en del av ett samlat innehav av tillgångar med enhetligt värde."

Vad jag kan förstå är det som säljs på Tradera och Blocket vanligtvis tillgångar som innehafts för personligt bruk.

Om den sålda egendomen är en tillgång som innehafts för personligt bruk, får man som alternativ till verklig anskaffningskostnad använda 25 % av försäljningspriset (minskat med utgifter för försäljningen). Vidare är kapitalvinster på försäljning av personliga tillgångar skattefria upp till ett belopp av 50,000 kr. per år. Därmed kan man i vart fall sälja för 66,666 kr. per år utan beskattning enligt följande kalkyl, eftersom 66,666 - 25 % av 66.666 = 50,000.

Skatt vid försäljningar på sajter som Tradera och Blocket kan dock bli aktuella om man regelmässigt köper och säljer varor där med vinst. Då är det inte längre fråga om enstaka affärer och tillgångarna har inte heller innehafts för personligt bruk.

3 Kommentarer
 1. anon
  encia
  aug 11, 2009

  Säljer själv bara lite gamla saker och det blir årsvis inte mycket.
  Slutsatsen av artikeln är att antingen så säljer man lite till husbehov under fribeloppet och saker man haft (inte så att man köper och säljer) ELLER så startar med företag inom loppis/begagnat.

  Men för den som kommer upp i större summor funderar jag om det också blir frågan om momsplikt. Och vid handel med begagnade varor är det kanske fortfarande komplicerat med moms på inköpen.

 1. anon
  encia
  aug 11, 2009

  Hörde ett radioprogram 2-3 år sedan, tror det var Anders Andersson som svarar på frågor. Sades då att även om ingen hade lön eller annat som det blev skatt på, skulle man skicka kontrolluppgift på bilersättning och traktamente. Och det var bara fysiska personer som hade fribelopp 1000 kr.

  Är nästan säker på att inte många gör det. Men man vill ju göra rätt.
  Så vet någon om det dels gäller (fortfarande) och dels om vad som händer om någon missar detta.

 1. anon
  Ove Grip
  jul 05, 2013

  Hej encia!


  En juridisk person är skyldig att lämna kontrolluppgift på utgiven ersättning som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst som under äret har överstigit 100 kr. Underlåtenhet kan medföra böter eller fängelse.


  Skattepunkten beklagar att svaret har lämnats så sent.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB