En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Missa inte skattereduktioner för stormfälld skog!

I kölvattnet av stormen Gudrun som ödelade skogsbeståndet i delar av landet har Riksdagen infört särskilda skattelättnader. Det är du som enskild skattebetalare som måste ansöka om dessa.

Skattereduktion för virke från stormfälld skog:

Reduktionen gäller för stormfälld skog under tiden 2005-01-08 - 2006-12-31. Den är tillämplig på stormfällt virke som säljs och mäts upp under denna period. Det är viktigt att skogen mäts upp korrekt, eftersom kopior på försäljningsavtal och mätbesked måste bifogas ansökan. Som huvudregel är det den som äger lantbruksfastigheten vid försäljningen som är berättigad till reduktionen. Den uppgår till 50 kr per kubikmeter virke som kan kvittas mot annan skatt som du skall betala. Om du lämnar in ansökan senast andra maj 2006 kommer reduktionen med på slutskattesedeln i år. 2 maj 2007 är sista datum för ansökan överhuvudtaget. Det är Skattekontoret i Västervik som har hand om reduktionen.

Blog om: 

Ökar statens skatteintäkter till följd av det höga bensinpriset?

Den senaste tidens höga bensinpris har knappast undgått någon. Många krav har rests på en sänkning av bensinskatten. Det har också funnits kritik mot att staten drar nytta av det höga bensinpriset och därigenom får in högre skatteintäkter. Hur hänger detta ihop, ökar statens skatteintäkter om världsmarknadspriset på bensin ökar?

Det som vi brukar kalla för bensinskatt, dvs. energiskatten, är en styckeskatt. Detta innebär att den uttas med ett fast belopp beräknat per volym. Energiskatten är uppdelad på tre delar, nämligen energi-, koldioxid- och svavelskatt, vilka varierar beroende på vad det är för slags bränsle. Skatten höjs således inte i takt med världsmarknadspriset, utan är fixerat till ett bestämt belopp. Indirekt kan dock de höjda bensinpriserna orsaka höjda bränsleskatter. Energiskatten skall varje kalenderår uppräknas med hänsyn till förändringar i det allmänna prisläget. Om det allmänna prisläget påverkas av bensinpriserna kan det således resultera i ett högre omräkningstal.

Blog om: