En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Högsta förvaltningsdomstolen har den 3 december 2013 avgjort tre fall avseende företrädaransvar.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver bland annat följande.

"Företrädarens bristande betalningsförmåga har enligt fast praxis inte ansetts utgöra tillräckliga skäl för befrielse (bl.a. NJA 1971 s. 296 1—III). Bristande betalningsförmåga har inte heller i förening med att företrädaren saknat någon egen vinst av den underlåtna skatteinbetalningen ansetts kunna motivera befrielse (NJA 1972 not. A 19). Betalningsskyldigheten har emellertid satts ned när förutom betalningsoförmåga flera särskilda omständigheter talade för det, främst relativt hög ålder, sjukdom av ej övergående natur som starkt begränsade möjligheterna till försörjning samt visad betalningsvilja (NJA 1972s. 1151)."

Om det finns särskilda skäl, finns dock möjlighet att helt eller delvis befria från betalningsansvaret. Endast i ett av fallen förelåg dock särskilda skäl. HFD skriver:

"I läkarutlåtanden som AA gett in i målet bedöms hans hälsotillstånd vara sådant att det saknas förutsättningar för att han under överskådlig tid ska kunna återgå till arbete oavsett arbetsuppgifter. AA är nu 59 år och hans betalningsförmåga får antas varaktigt vara begränsad. Mot bakgrund av dessa förhållanden bör det kunna komma i fråga att delvis befria AA från betalningsskyldigheten. Det bör emellertid inte bortses från att, som Skatteverket pekat på, det gäller betalningsunderlåtelser under en längre tid, ett och ett halvt år, vilka AA ensam hade ansvaret för. Någon mer omfattande nedsättning av betalningsskyldigheten finns det därför inte tillräckligt stöd för."

AA fick kravet nedsatt från 791 tkr till 500 tkr. Inte mycket alltså!

Slutsatsen är att styrelseledamöter och VD alltid noggrant måste tillse att skatter och avgifter betalas i tid och detta prioriteras före banker och leverantörer!

För fördjupning se 6935-11, 802-12 och 4950-12.

1 Kommentarer
  1. anon
    Clas Ramert
    maj 14, 2014

    Ovan nämnda mål har nu publicerats med beteckningen HFD 2013 ref. 75 I-III.

    Hälsningar/ClasSkattepunkten AB