En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Vårbudgeten

I vårbudgeten finns ett antal skatteförslag som först ska behandlas av remissinstanser och av Lagrådet men som därefter kan leda till skattehöjningar 2015.

Avdragsrätten för privat pensionssparande begränsas genom att det fasta beloppet sänks från 12 000 kr till 2 400 kr per år från 2015. Därefter är det meningen att avdragsrätten ska avskaffas helt.

För rökare och snusare ökar punktskatten med 4 procent på cigaretter, röktobak, cigarrer, cigariller och tuggtobak och med 22 procent på snus. Prisökningen på en dosa snus blir ca 6 kr.

Enskild näringsidkare fakturerade eget AB

Kammarrätten i Jönköping har i ett visst fall gått emot Skatteverket och godkänt att en enskild näringsidkare fakturerade sitt eget aktiebolag. Bolaget fakturerade den externa kunden. Skatteverket ansåg att den enskilde näringsidkaren inte skulle få ta upp vad han fakturerat på sitt bolag såsom inkomst av näringsverksamhet utan som inkomst av tjänst.

Valfläsk?

Regering har tillsatt en kommitté som ska se över förutsättningarna att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Kommittén ska göra en bred översyn:

• Skattereglerna och reglerna för socialavgifter
• Vissa civilrättsliga regler rörande företagande inklusive insolvenslagstiftningen
• Omställningsmöjligheterna i ekonomin
• Det offentliga innovationsstödet
• Samverkan och rörlighet mellan näringsliv och forskning
• Tillgången till riskkapital och annan finansiering via Almi
• De statliga insatserna för att främja företagande

Smått och gott

 

Obs! Ord i blått är klickbara för fördjupad information!

 

Utredare ska se över skattereglerna för generationsskiften i fåmansföretag

Utredaren ska säkerställa att avyttring av kvalificerade andelar i fåmansföretag i möjligaste mån beskattas på ett likformigt sätt oavsett om avyttring sker inom eller utom närståendekretsen. Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars 2015.

 

Bostadsrätt – rotavdrag

Blog om: 

Razzior 2014

Bredare granskning av rot och rut under 2014

Skatteverket kommer under året att närmare granska några specifika områden där det är en ökad risk för felaktiga rot- och rutavdrag. Granskningen rör främst utförare och köpare inom värmepumpsbranschen, bostadsrättsföreningar och läxhjälp.

Blog om: 

Utdelning men inte ränta skattepliktig för bostadsrättsförening

En bostadsrättförening ska inte ta upp inkomster och inte dra av utgifter som är hänförliga till fastigheten.

Vilka inkomster är då hänförliga till fastigheten?

Överskottslikviditet måste naturligtvis få förekomma i en bostadsrättförening - åtminstone då och då. Räntan på sådan likviditet torde vara skattefri i de flesta fall. Högsta förvaltningsdomstolen säger i nu aktuellt avgörande att det får avgöras i "det enskilda fallet".

Blog om: 

Mer om frivillig skattskyldighet för moms genom att utfärda faktura med moms

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande avseende de nya reglerna för frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt för uthyrning av verksamhetslokaler.

Vi har tidigare behandlat de nya reglerna om frivillig skattskyldighet i en blog 2013-09-23. Numera behöver ansökan om frivillig skattskyldighet inte längre lämnas in. Det räcker i princip med att utfärda en hyresfaktura med utgående mervärdesskatt.

Blog om: 

Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag

En utredning ska se över de så kallade 3:12-reglerna. Denna gång med avseende på ägarskiften i fåmansföretag. Dagens regler innebär att aktier i fåmansföretag kan förpackas i ett nybildat aktiebolag (NYAB) som sedan säljer aktierna i fåmansföretaget. Försäljningen är skattefri för NYAB om aktierna i fåmansföretaget är näringsbetingade. Om aktierna i NYAB ”läggs i träda” kan det vara möjligt att efter en femårskarens ta ut vinsten ur bolagssektorn till 25 % beskattning.

Blog om: 

Skatteverket tvingas ändra/ta bort ställningstagande avseende ettårs- respektive sexmånadersregeln

 

Skatteverket har i ställningstagande den 25 oktober 2010 ansett, att kortare avbrott för semester, tjänsteresa eller liknande i Sverige och i tredje land inte får vara längre än åtta dagar för hel månad eller 96 dagar under en tolvmånadersperiod. ”Tillåten avbrottstid” för vistelse i tredje land var tidigare inte reglerat i lagstiftningen utan där framgick endast att vistelsetid i Sverige för år räknat inte fick överstiga 72 dagar.

Blog om: 

Avtal om informationsutbyte och självrättelse

Sverige har under de senaste åren ingått avtal om informationsutbyte med de flesta skatteparadisen runtom i världen. Enligt ett pressmeddelande från Skatteverket har de nya avtalen hittills använts vid 229 tillfällen. Upptaxeringar och självrättelser har genererat ca 2 miljarder kr i skatt sedan 2010.

Blog om: 

Stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning

Två makar (A och B) var sedan länge utflyttade från Sverige. De hade ingen avsikt att flytta tillbaka. A led av en sjukdom som krävde expertvård. Den kunde fås vid ett sjukhus i Sverige. Vårdinsatserna kunde komma att överstiga sex månader. Därefter skulle A återvända till bosättningslandet. I ett förhandsbesked konstateras att uttrycket ”stadigvarande vistelse i Sverige” inte är närmare definierat i inkomskattelagen. Av praxis följer emellertid att dit räknas en sammanhängande tidsperiod om sex månader eller mer.

Blog om: 

Reparation eller ombyggnad?

Utgifter för reparation och underhåll av en näringsfastighet får dras av omedelbart medan utgifter för ny-, till- eller ombyggnad får skrivas av, ofta på 25 år. Vilka åtgärder som kan hänföras till reparation och underhåll framgår inte närmare av lagen. I ett förhandsbesked (överklagat av Skatteverket) anser Skatterättsnämnden att utgifter för pålning och grundförstärkningsarbete är att hänföra till utgifter för reparation och underhåll som får dras av omedelbart.

Anställda blev via egna nybildade bolag underentreprenörer till den tidigare arbetsgivaren

Det föreligger inget hinder att i aktiebolag bedriva verksamhet som bygger på ägarens personliga arbetsinsatser. Avgörande vid beskattningen är vad som avtalats med uppdragsgivaren, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i dennes verksamhet. Skatterättsnämnden konstaterar i ett förhandsbesked att då alla avtal är marknadsmässiga och de f.d. anställdas bolag redan från början ska erbjuda sina produkter på den öppna marknaden är kravet på självständighet vid en helhetsbedömning uppfyllt.

Blog om: 

Utomståenderegeln något utvidgad

När utomstående äger mer än 30 % av aktierna i ett fåmansaktiebolag slipper övriga aktieägare de  s.k. 3:12-reglerna vilket kan innebära bättre skattemässigt utfall på utdelning och kapitalvinst på aktierna.

Blog om: 

Idrott som företag – momskonsekvenser

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande som ersätter tidigare ställningstagande. Det anges att en idrottsutövare som bedriver tävlingsverksamhet som ekonomisk verksamhet är en beskattningsbar person.  Företagsformen saknar betydelse. Verksamheten medför skattskyldighet till moms.

För fördjupning, se länk!

Blog om: 

Beskattning av ersättning för arbete vid byte av arbetsland och/eller bosättningsland

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande där man gör bedömningar av hur beskattning av ersättning för arbete ska ske när beskattningstidpunkten infaller före eller efter själva intjänandet och mottagaren arbetat i flera länder under intjänandet, alternativt bytt bosättningsland.

För fördjupning, se länk!

Blog om: 

Underprisöverlåtelse av fastigheter från handelsbolag som ägdes av handelsbolag medförde inte uttagsbeskattning

Med uttag avses att en skattskyldig överlåter tillgång i näringsverksamhet utan ersättning eller mot ersättning som lägre än marknadsvärdet. Konsekvensen av uttag är beskattning som om avyttring skett till marknadspris. Handelsbolag är inga skattesubjekt. Handelsbolags inkomster beskattas hos andelsägarna. Enligt lagtexten föreligger uttag om ett svenskt handelsbolag som den skattskyldige är delägare i överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som lägre än marknadsvärdet.

Blog om: 

Inbördes överlåtelser av flera fastigheter mellan aktiebolag ansågs som byten

Frågan i ett förhandsbeskedsärende var om fördelning av ett stort antal fastigheter mellan bolag i en kommunal koncern utgjorde kvalificerade underprisöverlåtelser med uppskov av inkomstbeskattning som följd. Skatterättsnämndens majoritet ansåg att underprisreglerna kunde aktualiseras bara om marknadsvärdet på tillbytta fastigheter understeg marknadsvärdet på överlåtna fastigheter (Skatterättsnämndens förhandsbesked 2014-01-24, dnr 55-13/D)

Blog om: 

Pressrelease från MSI

Skattepunkten AB är medlem i MSI, som är en internationell alliance av fristående "legal and accounting firms". Genom MSI kan vi åta oss internationella uppdrag.  Här kommer en optimisktisk pressrelease om god utveckling av MSI under 2013, vilket kanske kan ses också som ett mått på utvecklingen av den allmänna, globala konjunkturen.

 

London, 3 February 2014

 

 

MSI Global Alliance (MSI)

 

När fysisk person investerar i aktier i mindre bolag bör det fortsättningsvis alltid prövas om investeraravdrag är möjligt

Till slut kom investeraravdraget efter en lång vända hos EU-kommissionen för godkännande där.

Avdrag medges för investeringar – förvärv av andelar – i aktiebolag och ekonomiska föreningar gjorda efter den 30 november 2013 under vissa förutsättningar.

Sammanfattning av reglerna i punktform:

Blog om: 

Ändring av röstvärde på aktier i fåmansföretag har inte bedömts utgöra en avyttring. Sparat utdelningsutrymme fick föras över till de nya aktierna. Fråga om differentierad utdelning avvisades.

A ägde tillsammans med sina barn samtliga aktier i ett aktiebolag. Aktierna hade olika rösträtt. En A-aktie motsvarade en röst och en B-aktie en tiondels röst. Båda aktieslagen hade lika rätt i bolagets kapital. Omvandling av vissa A-aktier till B-aktier ansågs inte som en avyttring. Sparat utdelningsutrymme fick föras över.

En fråga differentierad utdelning på bolagets aktier ansågs inte tillräckligt preciserad och ansökan avvisades i den delen.

Blog om: 

Uttagsbeskattning skulle ske när låg ränta till delägt bolag inte ansågs affärsmässigt motiverad

Uttag ur näringsverksamheten kan föreligga om lån tillhandahålls mot ränta som understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt motiverat. Uttrycket ”affärsmässigt motiverat” preciseras inte i lagtexten. Skatterättsnämnden konstaterar att möjligheten att åberopa att ett underpris är affärsmässigt motiverat är ett undantag från vad som är normalt och att undantaget ska tillämpas restriktivt.  Syftet med prissättningen i det aktuella fallet ansågs inte affärsmässigt motiverat. Uttagsbeskattning skulle ske. Förhandsbeskedet har överklagats.  

Blog om: 

Underprisöverlåtelse. Ett mark- och vattenområde ansågs som en verksamhetsgren

Ett villkor för en skattefri underprisöverlåtelse när koncernbidragsrätt saknas är att överlåtelsen avser en hel verksamhet eller en verksamhetsgren. Mot bakgrund av omständigheterna ansågs villkoret uppfyllt.

För fördjupning, länk

Blog om: 

Tre (överklagade) förhandsbesked om avdrag för pensionskostnader

I det första fallet hade tryggande av avgångspension skett genom både pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Sammantaget rymdes dessa utfästelser inte inom allmän pensionsplan. Frågan var därför om pensionsförsäkringen skatterättsligt utgjorde en pensionsförsäkring. I annat fall skulle den anställde bli förmånsbeskattad. Majoriteten ansåg att utfästelserna skulle beaktas var för sig. Pensionsförsäkringen var därför en pensionsförsäkring.

Blog om: 

Smått och gott

Nya dubbelbeskattningsavtal

Sverige har träffat skatteavtal med Panama, Bahrain och Belize. Förutom att skatteavtal ska eliminera internationell dubbelbeskattning ger de även möjlighet till informationsutbyte.

Avtalet med Japan ska enligt ett protokoll ändras vad gäller informationsutbyte, utdelning, ränta, royalty och skiljeförfarande i ärenden om dubbelbeskattning, m.m. För att protokollet ska bli gällande krävs Riksdagens godkännande.

Stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen

Blog om: 

Sidor