En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Den här gången har det blivit många "små" skattenyheter. Även om jag karaktäriserat dem som "små" kan några av dem vara "stora" för Dig!

Om Du vill veta mer om någon av dessa nyheter, klicka på respektive rubrik!

Värmepumpentreprenader

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande: Skattereduktion för husarbete – arbetskostnad vid värmepumpentreprenader.

Nedsättning av socialavgifterna

Regeringen föreslår mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta. Det är dock oklart om förslaget antas av Riksdagen.

Skattekompensation

Det är vanligt att utländska företag som stationerar anställda i Sverige ger de anställda kompensation för den höga beskattningen i Sverige. Skatteverket har kommit med ett ställningstagande när och hur sådan skattekompensation ska beskattas.

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindrat att den utgjorde ett privatbostadsföretag.

Fråga om sambos barn ska betraktas som styvbarn

Denna fråga har behandlats i förhandsbesked som fastställts av Högsta förvaltningsdomstolen.

Samfällighetsförening - bredband

En samfällighetsförening har ansetts skattskyldig för omsättning av tjänst avseende basutbud av kabel-TV och bredband som föreningen tillhandahåller sina medlemmar.

Bitcoin

Bitcoin kan inte likställas med en utländsk valuta. Försäljning av bitcoin och även betalning med Bitcoin ska därför kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om övriga tillgångar i 52 kapitlet inkomstskattelagen.

Värdering av värdepapper

Skatteverket behandlar värdering av värdepapper i två olika ställningstaganden 2014-04-29

Arbetsterapi - moms

En arbetsterapeut som inom ramen för sin legitimation utför traditionell arbetsterapi med s.k. terapihund som redskap har ansetts tillhandahålla sådan sjukvård som omfattas av undantaget från mervärdesskatt.

Rot och Rut

Regeringen har föreslagit ökat uppgiftslämnande för att minska risken för fusk.

Utredning om hur energiskatten på el ska utformas

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga om den nuvarande modellen för uttag av energiskatten på el är ändamålsenlig.

Krav på kassaregister

Skatteverket har beslutat om nya föreskrifter om krav på kassaregister.

Användning av kassaregister

Skatteverket har beslutat om nya föreskrifter om användning av kassaregister.

Kontrollsystem till kassaregister

Skatteverket har beslutat om nya föreskrifter kontrollsystem till kassaregister.

Ändring av nybilspriser

Skatteverket ändrar sina föreskrifter om nybilspriser för värdering av bilförmån.

Vissa justeringar av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Regeringen har tidigare i vår lagt fram en proposition om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Förslaget strider dock mot nyligen beslutade EU-regler och kommer därför att justeras.

Solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad

Solcellsanläggning på privatbostad är inte näringsverksamhet. I stället beskattas intäkterna som i inkomstslaget kapital med bl.a. schablonavdrag på 40 000 kr.

Inrullat underskott ska inte påverka sjukpenninggrundande inkomst

Ett skattemässigt underskott av näringsverksamhet (enskild näringsverksamhet) som kvarstår från föregående beskattningsår ska inte påverka beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.

Utländska socialförsäkringspensioner

Enligt en promemoria från Skatteverket finns en lucka i lagen beträffande utländska socialförsäkringspensioner. Om sådana pensioner betalas ut som engångsbelopp kan de inte beskattas i Sverige. Skatteverket föreslår att luckan täpps igen genom ny lagstiftning.

Förnybar diesel blir skattefri

EU-kommissionen har sagt nej till införande av kvotplikt och viss biodiesel blir skattefri.

Ny associationsform, Eric-konsortier

Finansdepartementet har kommit med en promemoria angående en ny associationsform - Eric-konsortium - beslutad av unionens Råd. Ett Eric-konsortium syftar till att skapa konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur.

Nya momsregler för omsättningsland för appar, spel och andra elektroniska tjänster

Förslaget innebär bland annat att säljare av elektroniska tjänster till privatpersoner bara ska en enda kontaktpunkt - Skatteverket eller något av dess motsvarigheter i andra EU-länder - även när moms ska debiteras och redovisas i flera EU-länder. Kontaktpunkten vidarebefordrar deklarationsuppgifter och pengar till rätt land.

Eventuellt kommer vi att skriva en särskild blog om detta senare.