En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

De notoriska 3:12-reglerna går ut på att utdelning eller kapitalvinst på aktier i fåmansföretag, på ett schablonmässigt sätt, ska fördelas mellan kapitalinkomst och inkomst av arbete. Reglerna tillämpas bara på så kallat kvalificerade aktier. Aktie räknas som kvalificerad om ägaren eller närstående under beskattningsåret eller något av föregående fem år varit verksam i företaget eller i annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Aktie räknas också som kvalificerad om företaget under beskattningsåret eller något av föregående fem år har ägt aktie i annat fåmansföretag och ägaren eller närstående under nämnda tidsperiod varit verksam i detta senare företag. 

Arbetsinkomster kan under vissa förutsättningar ”avsmittas” efter den nämnda femårskarensen och tas ut till enbart kapitalinkomstbeskattning. Reglerna är diffusa leder till oklarheter som föranleder en jämn ström av förhandsbesked från Skatterättsnämnden. I sommar har fyra förhandsbesked publicerats varav två ha överklagats.

I ett av fallen ägde fysiska personer aktierna i X AB med dotterbolaget ”Gamla Y AB”. Båda bolagen var, efter viss omstrukturering, kapitalförvaltande och A och B hade inte varit kvalificerat verksamma i något av bolagen sedan 2008. De hade inte heller varit verksamma i något annat fåmansföretag som bedrev samma eller likartad verksamhet som X AB och X AB hade inte ägt aktier i något fåmansföretag där ägarna från 2009 och framåt varit kvalificerat verksamma. De fysiska personerna ägde också aktierna i ”Nya Y AB” som bedrev den rörelse som före 2009 hade bedrivits av Gamla Y AB. De var kvalificerat verksamma i Nya Y AB. Nu skulle aktierna i X AB avyttras och frågan var om aktierna var kvalificerade. Trots att aktierna i X AB inte var kvalificerade enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen sedan femårskarensen löpt ut ansåg majoriteten i Skatterättsnämnde att skatteflyktslagen var tillämplig innebärande att en avyttring av aktierna i X AB ändå skulle beskattas som om de var kvalificerade. Samma bedömning gjorde nämnden i ett annat förhandsbesked samma dag. Inte heller där skulle någon aktieägare vara verksam under femårskarensen i det bolag som skulle säljas eller i företag som bedrev samma eller likartad verksamhet och bolaget hade inte heller under femårskarensen ägt några aktier i företag där ägaren under perioden varit kvalificerat verksam.

Förhandsbeskeden visar hur rigoröst Skatteverket och Skatterättsnämnden försöker upprätthålla en precision i reglerna trots deras karaktär av schabloner. Det ska bli intressant att se hur Högsta Förvaltningsdomstolen ställer sig till den vidlyftiga tillämpningen av skatteflyktslagen.   

Ett annat förhandsbesked handlar om fyrprocentspärren som innebär att fr.o.m. 2014 krävs ett ägande på minst fyra procent för att man ska få använda sig av så kallat lönebaserat utrymme vilket kan vara fördelaktigt. I ett utländskt bolag skilde sig aktieslagen åt. En A-aktie berättigade till tre gånger så stor utdelning som en B-aktie och en C-aktie hade rätt till utdelning med viss procent av emissionspriset för aktien men därutöver ingen rätt till utdelning alls. En ägare innehade före emission av C-aktier mindre än fyra procent av aktiekapitalet och därefter mer än fyra procent. Nämnden fann att lönebaserat utrymme fick beräknas när innehavet av andelar motsvarade minst fyra procent av aktiekapitalet oavsett röstetal eller rätt till utdelning.