En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Som många noterat i media har det varit stort rabalder kring tryckeriernas hantering av mervärdesskatt. Här följer en kort orientering.

Genom en dom i EU-domstolen 2010 (C-88/09, Graphic Procédé) förändrades inställningen till att vissa utförda tryckertjänster som ett tryckeri tillhandahåller skulle anses vara fråga om leverans av vara med skattesatsen 6 % istället för utförande av tjänst med skattesatsen 25 %. Det innebar att tryckerierna kunde begära omprövningar av sina tidigare gjorda momsredovisningar för äldre år och således återkräva mellanskillnaden av den utgående momsen som sänkningen av beskattningsvärdet från 25 till 6 % för omsättningarna innebar.

2008 så infördes en lagregel i mervärdesskattelagen som innebär att om en beskattningsbar person måste utfärda en kreditnota till en köpare innan man som säljare har rätt att återfå eller rätta inbetald utgående moms.

Det som de flesta tryckerierna gjorde var att man valde att bara begära omprövning av sina mervärdesskatteredovisningar för perioden fram till sista december 2007. Detta för att inte behöva utfärda kreditnotor i kombination med att man inte avsåg att återbetala den av SKV restituerade momsen, till sina ursprungliga kunder. För de aktuella omprövningsperioderna som tryckerimålen avser var det således lagenligt att erhålla återbetalning utan att tryckerierna var tvungna att utfärda kreditnotor.

Tryckerierna återfick stora belopp med den underförstådda tanken att de inte skulle föra beloppen vidare till sina kunder. Om dessa fått kreditnota hade saken inte blivit ett problem samtidigt som incitamentet för tryckerierna att begära återbetalning uteblivit.

Rättsligt har SKV ansett att man varit tvungna att återbetala tryckerimomsen till tryckerierna. Det som därefter har kommit i focus är att SKV har gått vidare och vänt sig till tryckeriernas kunder och genom omprövningar sänkt tryckerikundernas ingående moms med mellanskillnaden på den tidigare ingående momsen med skattesatsen 25 % till 6 %.   

I momslagen liksom i skattebetalningslagen finns det regler som stipulerar förutsättningarna för att kunna efterbeskatta mervärdesskatt.

Alla har utgått från att regelverket rörande rätt till efterbeskattning inte skulle kunna vara tillämpligt för SKV, dvs. så verket inte skulle kunna efterbeskatta tryckeriernas kunder. Detta har nu ändrats genom att HFD i prejudicerande dom fastlagt att förutsättning för efterbeskattning föreligger.

Skatteverket har därefter med stöd av Högsta förvaltningsdomstolen retroaktivt sänkt ingående mervärdesskatt med motsvarande belopp. Kunderna måste nu betala tillbaka ingående mervärdesskatt under det att det är tveksamt om de kan få ersättning från tryckerierna, eftersom dessa inte utfärdat kreditnota. Utöver den rätt skatterättsliga frågeställningen har det härtill uppkommit civilrättsliga processer huruvida tryckerierna är skyliga att återbetala den moms de erhållit från SKV till sina kunder.

För fördjupning, se HFD 3291-13, samt 3215-13 och 32 16-13 samt Skatteverkets ställningstagande 2010-07-09