En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Här kommer många "små" skattenyheter. Några av dem kan dock vara "stora" för Dig! Läs rubrikerna och klicka på sådant som är intressant för Dig!

"Förslag blir sällan lag". I vart fall brukar förslagen förändras i samband med propostionsskrivning. Därför tar jag sällan upp lagförslag.

”Likartad verksamhet”

Uttrycket ”likartad verksamhet” betyder en sak på vanlig svenska och en helt annan sak i lagstiftningen beträffande kvalificerade aktier. Detta har varit känt sedan lång tid och har nu bekräftats ytterligare en gång i ett icke överklagat förhandsbesked.

Bostadsrättsföreningar bör inte äga värdepapper

Som bekant är bostadsrättsföreningar i huvudsak befriade från inkomstskatt. Detta gäller dock inte om de har likvida medel placerade i värdepapper. Lösningen kan vara att betala av på lånen och kanske att arbeta med checkräkningskrediter.

Skogsavdrag och skogskonto inom EES

Skatteverket tycks ha funnit att reglerna om skogsavdrag och skogskonto inte kan upprätthållas i vissa fall med hänsyn till EU-rätten.

Bilförmån – nya miljöbilar

Nya miljöbilar och nya möjligheter!

Personalliggare föreslås bli införd i byggbranschen

Lagrådsremiss har lämnats om införande av personalliggare på byggarbetsplatser. Vi får se om den nya regeringen går vidare på denna linje.

3:12 – löneuttag – närstående under del av året

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande som innebär att löneuttag av den som varit närstående under endast en del av året före beskattningsåret i vissa fall kan räknas.

Avräkning av utländsk skatt

Pga. en EU-dom anser Skatteverket att avräkningslagen strider mot EU-rätten och att den därför inte kan tillämpas i alla situationer. Bl.a. anser Skatteverket att det s.k. spärrbeloppet ska delas upp i två. Ett spärrbelopp för inkomster från EES-land och ett annat för inkomster från andra länder. Dessa två belopp slås sedan samman och blir det totala spärrbeloppet.

Mini One Stop Shop (MOSS)

Skatteverket har utvecklat en elektronisk tjänst, Mini One Stop Shop (MOSS), med anledning av de nya momsreglerna vid försäljning av elektroniska tjänster, som Ronnie Peterson redogjort för i sin blog 2014-06-26, och som gäller från nästa år. Användningen av MOSS är frivillig och syftar till att underlätta för svenska säljare av elektroniska tjänster inom EU. Skatten betalas in till Skatteverket som sedan fördelar skatten på de länder som ska ha den enligt de nya reglerna.

Rotavdrag värmepumpar

Vid rot- och rutarbeten är det alltid frestande att redovisa höga arbetskostnader och låga materialkostnader, eftersom endast arbetskostnaderna utgör underlag för s.k. rot- och rutavdrag. Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande som ger en schabloner för fördelning i samband med installationer av värmepumpar.

Privatpersoners förluster på andelar i golfklubbar, spelrätter och lån till golfklubbar

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande som tycks innebära att man vanligtvis ska få avdrag för aktieförluster men inte något annat.

Andelar i en bostadsrättsförening har ansetts vara näringsbetingade

Detta förhandsbesked kan få betydelse vid nybildingar av bostadsrättföreningar. Det kan dock komma att överklagas av Skatteverket.

Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift

Skatteverket tar ställning beträffande mobiler, plattor m.m. med abonnemang mot fast avgift. Detta ersätter ett äldre ställningstagande.

Vindkraft och moms

Skatteverket har i någon mån tagit ny ställning vad gäller överlåtelser av mark för vindkraft m.m.

Förmedling av bostadsrätter

I ett förhandsbesked har slagits fast att förmedling av bostadsrätter inte är fri från mervärdesskatt såsom förmedling av andelar i t.ex. ett aktiebolag. Det är oklart om förhandsbeskedet överklagats.

Fackförenings debitering av avgift skulle vara utan moms

Service som en fackförening tillhandahåller hängavtalsbundna arbetsgivare mot avgift har inte ansetts utgöra omsättning i mervärdesskattehänseende. Mycket märkligt avgörande, tycker jag! Avgiften ansågs inte ha direkt samband med tjänsten. Varför togs i så fall avgiften ut?

Beskattning av värdepappersfonder och specialfonder – särskilt utländska förhållanden

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande som de kallat: ” Skattskyldighet för schablonintäkt och utdelning från värdepappersfond och specialfond vid begränsad skattskyldighet del av beskattningsåret samt tillämpning av skatteavtal”.  

Trängre regler för tränselskatt

Även utländska fordon ska belastas med trängselskatt. Dessutom kommer ytterligare sanktioner mot dem som inte betalar trängselskatt i tid.

Nu faller även Hongkong…

Nu har Sverige slutit informationsutbytesavtal med ett av de sist skatteparadisen.

Extra avgift till bostadsrättsförening vid andrahandsupplåtelse

Bostadsrättsförening får numera ta ut en extra avgift när bostadsrätt hyrs ut i andra hand. Den är avdragsgill.

Ej skattetillägg vid fel uppgift om koncernbidragsspärr

Ett företag lämnade fel uppgift om koncernbidragsspärr och slapp trots detta skattetillägg.

Sambos barn närstående vid tillämpning av 3:12?

Sambos barn ansågs som styvbarn när paret hade ett gemensamt barn

Utsändning av anställd till utlandet medför allmän löneavgift i vissa fall

Tidigare har svenska arbetsgivare inte betalat allmän löneavgift i sådana fall då endast en del av arbetsgivaravgifterna skulle betalas, dvs. när den anställde till viss del skulle kvarstå i det svenska socialförsäkringssystemet. Ställningstagandet kan innebära fördyrningar vad gäller utsändning till USA, Canada och provinsen Québec. Reglerna ska också gälla utsändning till Indien, som Sverige nyligen slutit ett socialförsäkringsavtal med.

Kompensation för klimatpåverkan var ej avdragsgill

Klimatpåverkan av transporter skulle kompenseras med utsläppskrediter, som avsåg trädplantering i Uganda. Högsta Förvaltningsdomstolen ändrade Skatterättnämndens förhandsbesked och förklarade att utsläppskrediterna inte vara avdragsgilla.

Grundförstärkning var reparation

Skatterättsnämndens förhandsbesked har bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen. Grundförstärkningen var inte ombyggnad, som Skatteverket hävdade, utan reparation.

Ställningstagande om omvänd skattskyldighet i byggsektorn

Denna skrift innehåller en sammanställning av frågor rörande omvänd skattskyldighet i byggsektorn.

Avsättningar enligt ITP 1 till pensionsstiftelse

Skatterättsnämndens förhandsbesked innebär i korthet att avsättningar enligt ITP 1 till pensionsstiftelse är möjligt men bara om arbetsgivaren lämnar en garanti. I det här fallet att pensionen minst ska motsvara till stiftelsen inbetalda belopp. Högsta förvaltningsdomstolen bekräftade förhandsbeskedet.

Avsättning till pensionsstiftelse

Skatterättsnämndens förhandsbesked behandlar rätt periodisering av avsättningar till pensionsstiftelse och hänvisar även till tidigare rättsfall. Högsta förvaltningsdomstolen hade annan uppfattning.

Estetiska operationer

Skatteverket klarlägger gränsdragningen mellan kosmetiska (moms) och medicinskt motiverade operationer (ej moms). Det finns även ett nytt ställningstagande som behandlar motsvarande tandvård. Ställningstagandena innebär vissa förändringar i inställning.