En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

För fysiska personer med kvalificerade andelar (akter i s.k. 3:12- bolag) har löneunderlaget ofta mycket stor betydelse. Efter stor uppståndelse i media infördes en ny regel som trädde i kraft 1 januari 2014 och som innebär att löneunderlag bara kan beräknas i sådana fall då andelsägaren äger mer än 4 % av kapitalet i företaget. Det innebär att högst 25 andelsägare kan beräkna löneunderlag i ett bolag. Detta har naturligtvis medfört stora förändringar i många stora advokat- och revisionsbyråer med ett mycket stort antal delägare.

Skatterättsnämnden har nu lämnat ett förhandsbesked som jag ska försöka återge starkt förenklat.

Den skattskyldige ägde aktier motsvarande mindre än 4 % av såväl aktiekapitalet som röster i bolaget. Efter en emission av preferensaktier skulle den skattskyldige dock komma att äga mer än 4 % av aktiekapitalet, fortfarande förfoga över mindre än 4 % av rösterna  men vara berättigad till mindre än 4 % av bolagets totala utdelning vissa år. Preferensaktierna skulle nämligen bara berättiga till högst viss utdelning.

Frågan var om han under sådana förhållanden skulle sakna rätt att beräkna löneunderlag.

Svaret blev han uppfyllde 4 % - kravet även om han skulle vara berättigad till mindre än 4 % av den totala utdelningen, eftersom regeln endast tar sikte på ägarandelen. Skatteflyktslagen var inte tillämplig. Skatteverket hade ingen annan uppfattning, vilket tyder på att de inte kommer att överklaga beskedet.

Detta förhandsbesked öppnar visserligen inte möjlighet för aktiebolag att ha fler än 25 delägare, som får beräkna löneunderlag, men det öppnar möjligheter för ägare i sådana bolag, där man önskar differentiera utdelningar, röster och kapital mellan sina delägare.

För fördjupning, se förhandsbeskedet!