En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Ska försäljning i ideellt drivna secondhand-butiker vara skattefri eller inte?

Enligt inkomstskattelagen 7 kap. 3 § ska allmännyttiga, ideella föreningar och trossamfund (som uppfyller vissa villkor) inte beskattas för verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete.

I min blog 2013-11-11 redogjorde jag mycket kortfattat för två nya domar rörande secondhand-försäljning i ideell regi. Förmodligen är det dessa två domar som nu resulterat i två nya ställningstaganden från Skatteverket rörande second hand.

I det första ställningstagandet säger Skatteverket bland annat att secondhand-försäljning i vissa fall kan liknas vid ”sådana basarer och loppmarknader  som enligt förarbetena till inkomstskattereglerna är verksamheter som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete”. Det som är mest intressant och som inte direkt kan härledas ur de ovan nämnda domarna är tumregel om 24 timmars öppethållande per vecka. Så här skriver Skatteverket:

”Skatteverkets uppfattning är att en second hand-verksamhet som bedrivs i en butik som inte håller öppet mer än 24 timmar i veckan med till klart övervägande del ideellt arbetande personal kan jämställas med regelbundet anordnade basarer eller loppmarknader. Sådan second hand-försäljning ska anses vara verksamhet som av hävd utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete.”

Med ”klart övervägande del” menar Skatteverket mer än 60 %. Annorlunda uttryckt innebär det att avlönad personal får inte överstiga 40 %.

I det andra ställningstagandet behandlar Skatteverket redovisningsfrågor kring bland annat gåvor för vidareförsäljning i en secondhand-butik. Ställningstagande är intressant för alla som sysslar med secondhand-försäljning men det blir avgörande för beskattningen i sådana fall då verksamheten har så pass omfattande karaktär att den inte kan betraktas som hävdvunnen finansieringskälla. En gåva som ges med gåvoavsikt (benefik gåva) ska visserligen aldrig bli föremål för beskattning (inkomstskattelagen 8 kap. 2 §) men om verksamheten som sådan är beskattningsbar kan det ändå uppkomma vinst som ska beskattas. Nettoförsäljningsvärdet ska användas vid lagervärderingen. Det definieras som beräknat försäljningsvärde efter avdrag för beräknade försäljnings- och hanteringskostnader och med beaktande av inkurans. I ställningstagande har Skatteverket givit ett enkelt sifferexempel, som jag kan rekommendera för dem som ska sköta redovisningen i en secondhand-verksamhet.