En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pengar i skatteparadis – går det att rätta utan någon form av straff?

Som framgår av min tidigare blogg kan en skattskyldig göra en rättelse av uppgifter i tidigare deklarationer. Om rättelsen är "frivillig", blir det inget skattetillägg eller åtal för brott. 

Blog om: 

Frivillig rättelse?

Av 5 kap. 1 § 1 st. taxeringslagen, TL, framgår att skattetillägg på grund av oriktig uppgift kan tas ut i två situationer, dels när en oriktig uppgift har lämnats på något annat sätt än muntligen till ledning för taxeringen, dels när en sådan uppgift har lämnats i mål om taxeringen. Om den skattskyldige gör ett fel i sin självdeklaration. t.ex. genom att han inte har redovisat en skatteplitig inkomst, har han lämnat en oriktig uppgift.

Blog om: 

December - skatteplanering för ägare av fåmansbolag

Just nu - i början av december varje år bör ägare av fåmansbolag ta sig en ordentlig funderare över hur mycket lön han/hon skall ta ut ur bolaget före årets slut. De bolagsformer jag tänker på är i första hand aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Betänk följande:

Under första brytpunkten beskattas lön endast med kommunalskatt. En vanlig kommunalskattesats är 33 %. Inklusive arbetsgivaravgifter i bolaget och med hänsyn till att arbetsgivaravgifterna är avdragsgilla blir marginalskatten cirka 54 %.

Blog om: 

Sänkt krav på aktiekapital för privata aktiebolag

Regeringen har den 19 november i år överlämnat en proposition (2009/10:61) till riksdagen som föreslår att kravet på aktiekapital för privata aktiebolag halveras från dagens  100 000 kr till 50 000 kr.

Till grund för propositionen finns ett betänkande från Utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34).

Blog om: 

Sälj Ditt företag före årsskiftet - "hälftendelningen" försvinner!

I 2006 års valrörelse lovade Alliansen att återinföra den s.k. hälftendelningen vid försäljning av andelar i fåmansföretag.

Vallöftet uppfylldes men bara temporärt genom en fullständigt unik lagstiftningsmetod. Den nya lagstiftningen infördes nämligen i sin helhet som en övergångsbestämmelse och den upphör att gälla  vid utgången av 2009.

Blog om: 

Informationsutbytesavtal med Aruba, Nederländska Antillerna m.fl.

Regeringen har i två propositioner den 1 oktober föreslagit att riksdagen ska godkänna avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba och Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter. Regeringen föreslår att riksdagen ska anta lagar om dessa avtal.

Aruba och Nederländska Antillerna är delar av Nederländerna som är belägna i Karibien och som har en viss form av egen jurisdiktion.

OH-bilder från seminarium om Malta

De OH-bilder som föredragshållarna använde sig av vid seminariet om Malta som hölls i Stockholm den 2009-09-22 och i Göteborg 2009-09-24  kan nås genom att klicka på länkarna nedan:

About EMD

Rättssäkerhet för skattskyldiga

Skattepunkten får ofta förfrågningar om vi har några tips på lämpliga ämnen för akademiska uppsatser. Idag har jag fått en sådan förfrågan och när jag skrivit och funderat en stund, kom jag fram till att det kunde vara idé att publicera svaret som en blog.

Seminarium Malta

För den som är intresserad av internationell beskattning kan nedanstående seminarium om beskattning och bosättning på Malta vara värt ett besök. Seminariet äger rum i Stockholm den 22 september och i Göteborg den 24 september med start kl 08.30. Seminariet är delvis på svenska och delvis på engelska. Anmälan sker på www.bopamalta.se.

Blog om: 

Husarbete, hushållsarbete och rot-arbete eller rot-avdrag enligt fakturamodellen

Från 1 juli gäller nya regler för s.k. husarbete. Husarbete är ett sammanfattande ord för hushållsarbete och för s.k. rot-arbete. Rot är i sin tur en förkortning för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Nyheten kallas "fakturamodellen"

Blog om: 

Idiotstopp för kapitalförluster på andelar i handels- och kommanditbolag samt i utlandet delägarbeskattade juridiska personer

Regeringen överlämnade igår en skrivelse till riksdagen med avisering om kommande ändringar i reglerna om avdrag för kapitalförluster på andelar i handelsbolag. Innebörden är att avdrag fr.o.m. idag, den 18 juni, inte längre kan erhållas för kapitalförluster på andelar i handels- och kommanditbolag samt i utlandet delägarbeskattade juridiska personer, om andelarna ingår i en näringsverksamhet. Så är fallet om andelarna t.ex. innehas av ett aktiebolag. Normalt lär dock inte privatpersoners kapitalförluster beröras av lagändringen.

Underskottsavdrag

Regeringen har nyligen i en skrivelse till Riksdagen meddelat att ny lagstiftning är att vänta vad gäller underskottsavdrag. De nya reglerna skall gälla från den dag som anges i skrivelsen, trots att den nya lagstiftningen inte är färdig.

Frågan är varför Regeringen lägger så stor möda vid att göra det omöjligt att köpa och sälja bolag med underskottsavdrag. Ingen blir ju lurad av det!

En av Sveriges absolut mest kända och respekterade skatteexperter, Niclas Virin, har utvecklat detta i en spännande artikel!

Blog om: 

Kläder till personalen (arbetskläder) kan bli skattefri förmån

Kammarrätten i Stockholm godkände förra året att personalkläder tillhandahållna av arbetsgivaren i ett visst fall inte skulle beläggas med arbetsgivaravgifter. Klädernas karaktär hindrade inte privat användning, vilket brukar ställas upp som ett krav för avgifts- och skattefrihet. Avgiftsfrihet för arbetsgivaren och skattefrihet för den anställde torde följas åt i ett fall som detta även om domen inte avsåg de anställdas situation.

Omprövning

Omprövning på begäran av den skattskyldige

Taxeringsbeslut är grundläggande beslut om årlig taxering, omprövningsbeslut och beslut om taxeringsåtgärder efter domstols beslut. Om en skattskyldig person vill få ett sådant beslut omprövat kan han begära omprövning av beslutet. En begäran om omprövning ska göras skriftligt och den måste ha kommit in till Skatteverket före utgången av det femte året efter taxeringsåret.

Blog om: 

Uttagsbeskattning - vad är det?

Uttagsbeskattning är ett ord som ofta hörs när skattekonsulter och revisorer talar. Men, vad är egentligen uttagsbeskattning? Vi på Skattepunkten får ofta den frågan.

Skatteplanering för företag i lågkonjunkturen - passa på just nu!

Är det verkligen någon idé att skatteplanera i en lågkonjunktur? Jo, det finns anledning att tänka på sådant även i en lågkonjunktur. Faktum är att en lågkonjunktur i vissa avseenden ger extrema möjligheter!

Blog om: 

Bokslutstips: Upplösning av överavskrivningar på inventarier är skattefri!

Ibland saknas fritt eget kapital i balansräkningen för mer eller mindre nödvändig utdelning. Då kan det vara intressant att känna till att överavskrivningar på inventarier kan lösas upp utan omedelbar beskattning.

De flesta företag använder räkenskapenlig avskrivning. Företaget får då tillämpa antingen 30 % avskrivning på det skattemässiga restvärdet eller 20 % årlig avskrivning på anskaffningsvärdet. Företaget kan växla metod från år till år så att den mest gynnsamma metoden alltid används.

Skönstaxering

Alla som ska lämna deklaration är skyldiga att genom anteckningar, räkenskaper eller på annan sätt se till att deklarationen kan upprättas och kontrolleras. Om en skattskyldig person inte har avlämnat en självdeklaration till Skatteverket, trots att han varit skyldig att göra detta, eller om det finns brister i deklarationen eller i underlaget för deklarationen ska skatten eller underlaget för att ta ut skatt uppskattas till det belopp som framstår som skäligt med hänsyn till vad som har framkommit i ärendet (skönstaxering).

Blog om: 

Koncernbidrag till utländska koncernbolag

Under en längre tid har frågan om koncernbidrag kan lämnas till utländska koncernbolag debatterats i Sverige.

Debatten började med att det brittiska företaget Marks & Spencers genom en dom i EG-domstolen fick avdrag för något som liknade ett koncernbidrag till ett utländskt dotterbolag. Marks & Spencers hade fått avdrag om dotterbolaget varit brittiskt men brittisk skattelag förhindrade avdrag när dotterbolaget hörde hemma i annat land. 

Skatterevision och taxeringsrevision

Skatteverket får besluta om revision för kontroll av de deklarations- och kontrolluppgifter och andra uppgifter som en näringsidkare har lämnat till Skatteverket. Om deklaration och andra uppgifter ännu inte har lämnats får Skatteverket besluta om revision för att kontrollera att förutsättningar finns för att fullgöra den uppgiftsskyldighet som kan antas uppkomma.
Skatteverket får också besluta om revision för att hämta in uppgifter av betydelse för kontroll av en annan person än den som revideras (tredjemansrevision).

Revision får göras hos den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen och hos annan juridisk person än dödsbo. Den som driver näringsverksamhet – dvs. är näringsidkare – är alltid bokföringsskyldig.

Revision för att kontrollera inkomstskatt och kontrolluppgifter om inkomstskatt benämns taxeringsrevision. Bestämmelserna om en sådan revision finns i taxeringslagen.

Revision för att kontrollera deklarations- och uppgiftsskyldighet avseende moms, arbetsgivaravgift/avdragen skatt, F-skatt och punktskatter benämns skatterevision. Bestämmelserna om skatterevision finns i skattebetalningslagen.

Bestämmelserna om hur en taxerings- och en skatterevision ska gå till är identiska och Skatteverkets beslut rubriceras numera Beslut om revision.

Skatteverkets beslut om revision ska innehålla uppgift om vem det är som ska revideras, revisorernas namn, namn på den som har beslutat om revisionen och ändamålet med revisionen. I beslut om revision för att hämta in uppgifter för kontroll av annan person än den som ska revideras får Skatteverket, om det finns särskilda skäl, utesluta uppgift om vilken person eller rättshandling som granskningen avser.

I det fall flera revisorer har förordnats svarar den i beslutet först namngivne för att revisionen genomförs enligt den revisionssed som gäller för revisioner.

Blog om: 

Skatteprocessen

Skatteverket ska varje taxeringsår fatta taxeringsbeslut före utgången av november. Normalt grundas taxeringsbeslutet på de uppgifter som har lämnats i en under taxeringsåret avlämnad självdeklaration och på de kontrolluppgifter på inkomster som finns. Men beslutet kan också grundas på vad som har framkommit vid Skatteverkets utredningar av olika slag. Beslut som avses här är s.k. grundläggande beslut om årlig taxering. Det finns ytterligare två typer av taxeringsbeslut, nämligen omprövningsbeslut eller beslut om taxeringsåtgärder efter domstolsbeslut.

Nyheter på skatter.se

Sedan några dagar presenterar vi skattenyheter på skatter.se! Leta i vänstermarginalen efter "Nyheter" och klicka på "Nyhetssamlare", "Källor" eller "Kategorier". Dessa tre knappar leder till olika uppställningar för nyheterna. Du väljer den uppställningsform som passar bäst för det ändamål Du har för Din sökning. Om Du bara vill bli allmänt informerad om det senaste väljer Du "Nyhetsamlaren". Söker Du något mer specifikt kan det vara bättre att gå in på "Källor" eller "Kategorier"

Har Du gjort förlust på borgen i samband med konkurs för länge sedan?

Har Du någon gång gått i borgen för en ett företag som senare gått i konkurs? Fick Du avdrag för förlusten? Nej, just det! Det har man inte brukat få!

Blog om: 

Låt omvänd mervärdesskatt bli den enda rättvända eller gå ett steg till!

Niclas Virin har dragit igång en debatt Svensk Skattetidning nr. 8 om hur mervärdesskatten skulle kunna förenklas. Se även denna sajt http://www.skatter.se/index.php?q=node/1652 samt Niclas egen blog  http://niclasvirin.blogspot.com/2008/12/moms-mellan-momsare-igen.html

Nu kan Du köpa reklamutrymme på skatter.se!

Vi har nu börjat ta in extern reklam på skatter.se. Tidigare har vi bara gjort reklam för oss själva, dvs. i huvudsak för Skattepunkten AB. 

Sedan starten 2005 har vi haft som princip att ta bort sådana inlägg som framstår som obetald reklam. Det har med tiden blivit många borttag. Borttagen har också successivt blivit fler och fler. Vi tolkar det som att det finns ett intresse av att annonsera här hos oss.

Blog om: 

Sidor