En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Redovisningsekonom och Administratör (tillsvidareanställning)

Tjänsten har blivit tillsatt.

Blog om: 

Vill du arbeta hemifrån som redovisningskonsult?

Skattepunkten Office Services AB söker med jämna mellanrum efter redovisningskonsulter för att kunna fortsätta sin tillväxtsresa.

Med den teknik vi har idag är det fullt möjligt att arbeta på distans. Våra medarbetare finns på olika orter och arbetar i sina hem med några få undantag. Företagets kontor finns i Göteborg och där arbetar undertecknad.

Vi har en gemensam telefonväxel. Vi har daglig kontakt med varandra via telefon, mejl och videosamtal. Kontakterna med klienterna sköts också mest via telefon,mejl och videosamtal.

Blog om: 

Vill Du jobba som IT ansvarig och Redovisningsekonom?

Tjänsten har blivit tillsatt.

Blog om: 

Vad är ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked är ett svar från Skatterättsnämnden om hur en viss fråga ska bedömas skatterättsligt. För att kunna få ett förhandsbesked måste man skicka in en ansökan till Skatterättsnämnden.

Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket och för en allmän förvaltningsdomstol, om den som begärt beskedet yrkar det.

Det är möjligt att överklaga ett meddelat förhandsbesked hos Högsta förvaltningsdomstolen. Något krav på prövningstillstånd finns inte.

Förhandsbeskeden är sekretessbelagda.

Blog om: 

Om skattebrott, preskription av sådana brott och eftertaxering i samband med frivilliga rättelser

En frivillig rättelse sker normalt i form av en begäran om omprövning. En sådan begäran ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av det femte året efter taxeringsåret. Detta innebär att du kan begära omprövning fr.o.m. taxeringsåret 2006 (inkomståret 2005) om din begäran kommer in under 2011.

Blog om: 

Medlemsmejl

Nedanstående gick ut som medlemsmejl för en tid sedan. Det verkar som breven ofta fastnar i spamfilter och alltså inte kommer fram. Här återges därför medlemsmejlet. Vi får nog ta för vana att göra så i framtiden.

 

Bäst på moms? Dagens nyheter om skatt m..m.

Hej, alla vänner till skatter.se!

Här kommer några korta nyheter...

Skattepunkten AB har anställt en av landets främsta momsexperter!

Blog om: 

Mer om friivillig rättelse

I bloggar den 16 december 2009 med rubriken Frivillig rättelse och den 18 december 2009 med rubriken Pengar i skatteparadis - går det att rätta utan någon form av straff har jag redogjort för vad som gäller när någon frivilligt vill rätta uppgifter i äldre självdeklarationer.

Den 25 januari i år deltog jag och de andra skattekonsulterna på Skattepunkten AB i ett av Skatteverket och Skatterättsliga klubben i Göteborg anordnat seminarium om frivillig rättelse. Här kommer lite information från detta seminarium.

Blog om: 

Ronnie Peterson - ny medarbetare i Stockholm och momsexpert!

Ronnie Peterson har nyligen anställts hos Skattepunkten AB. Han arbetar med alla slags skatter men är särskilt specialiserad på mervärdesskatt.

Ronnie har en lång karriär bakom sig bl.a. som skattesakkunnig hos Sveriges Kommuner och Landsting och som ordinarie ledamot i Skatterättsnämndens avdelning för indirekt beskattning. Indirekt beskattning omfattar mervärdesskatt och ett antal punktskatter.

Blog om: 

Struntar politikerna i företagarnas rättssäkerhet?

Har företagarna någon rättssäkerhet när Skatteverket angriper?

För att ta ut skatt inom den ordinarie taxeringsperioden räcker det om Skatteverket kan göra "sannolikt" att den skattskyldige haft en viss inkomst. Rättsosäkerheten är så stor att den konspiratoriskt lagde kan säga att den skattkyldige måste bevisa sin oskuld annars får han betala den skatt som Skatteverket vill ha. Det sistnämnda är naturligtvis en lätt överdrift men bara lätt..

Blog om: 

Köp eller gåva?

Fastighet

Vid avgörande om en fastighetsöverlåtelse ska betraktas som köp eller gåva tillämpas inkomstskattemässigt en huvudsaklighetsprincip. Med fastighet avses här även byggnad på ofri grund, som civilrättsligt är lös egendom, och tomträtt.

Vid inkomstbeskattningen anses överlåtelsen helt och hållet utgöra köp om mottagarens vederlag, köpeskilling, motsvarar eller överstiger fastighetens taxeringsvärde för överlåtelseåret om inte marknadsvärdet av någon särskild anledning är lägre. I annat fall anses överlåtelsen i sin helhet utgöra
gåva.

Blog om: 

Slopad revisionsplikt medför förändringar i Skatteverkets rutiner

Klippt ur Närings- och justitiedepartementens pressmeddelande den 26 mars:

"Regeringen föreslår i en lagrådsremiss, som har beslutats i dag, att små aktiebolag ska få välja om bolaget ska ha en revisor eller inte. Förslaget syftar till att aktiebolagen så långt som möjligt ska få avgöra vilka tjänster som bolagen behöver för sin organisation och förvaltning. Revisionsplikten inskränks enligt förslaget även för vissa andra företag, bland annat handelsbolag.

Valmöjligheten står enligt förslaget öppen för privata aktiebolag som underskrider två eller tre av följande värden: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Reformen omfattar därmed 250 000 aktiebolag, vilket motsvarar drygt 70 procent.

Ett aktiebolag som inte är revisionspliktigt och som vill välja bort revision ska enligt förslaget fatta ett beslut av den innebörden."

Av lagrådsremissen framgår bl.a. (mina understrykningar):

Blog om: 

Skatteverket har fått en ny generaldirektör

Regeringen har den 15 februari utsett Ingemar Hansson som generaldirektör för Skatteverket. Han har tillträtt sin befattning onsdagen den 17 februari, och lämnade då sin tjänst som statssekreterare vid finansdepartementet.

"Jag har sedan länge ett stort intresse för skatter och för att följa och påverka utvecklingen inom skatteområdet," har Ingemar Hansson sagt i ett uttalande.

Blog om: 

Nu har vi äntligen en medarbetare i Stockholm!

Har Ni lagt märke till Inger Paulin?

Inger arbetar sedan en tid på Skattepunkten AB. Hon har är redan väl bekant med dem som ofta surfar in på skatter.se.

Inger är en av Sveriges främsta skatteexperter. Hon har bakgrund från domstolar, Riksskatteverket, Finansdepartementet, Ernst & Young och KPMG. Hon är en erfaren skatterådgivare. Läs mer om henne genom att klicka här och sedan skrolla.

Blog om: 

Pengar i skatteparadis – går det att rätta utan någon form av straff?

Som framgår av min tidigare blogg kan en skattskyldig göra en rättelse av uppgifter i tidigare deklarationer. Om rättelsen är "frivillig", blir det inget skattetillägg eller åtal för brott. 

Blog om: 

Frivillig rättelse?

Av 5 kap. 1 § 1 st. taxeringslagen, TL, framgår att skattetillägg på grund av oriktig uppgift kan tas ut i två situationer, dels när en oriktig uppgift har lämnats på något annat sätt än muntligen till ledning för taxeringen, dels när en sådan uppgift har lämnats i mål om taxeringen. Om den skattskyldige gör ett fel i sin självdeklaration. t.ex. genom att han inte har redovisat en skatteplitig inkomst, har han lämnat en oriktig uppgift.

Blog om: 

Sänkt krav på aktiekapital för privata aktiebolag

Regeringen har den 19 november i år överlämnat en proposition (2009/10:61) till riksdagen som föreslår att kravet på aktiekapital för privata aktiebolag halveras från dagens  100 000 kr till 50 000 kr.

Till grund för propositionen finns ett betänkande från Utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34).

Blog om: 

Seminarium Malta

För den som är intresserad av internationell beskattning kan nedanstående seminarium om beskattning och bosättning på Malta vara värt ett besök. Seminariet äger rum i Stockholm den 22 september och i Göteborg den 24 september med start kl 08.30. Seminariet är delvis på svenska och delvis på engelska. Anmälan sker på www.bopamalta.se.

Blog om: 

Omprövning

Omprövning på begäran av den skattskyldige

Taxeringsbeslut är grundläggande beslut om årlig taxering, omprövningsbeslut och beslut om taxeringsåtgärder efter domstols beslut. Om en skattskyldig person vill få ett sådant beslut omprövat kan han begära omprövning av beslutet. En begäran om omprövning ska göras skriftligt och den måste ha kommit in till Skatteverket före utgången av det femte året efter taxeringsåret.

Blog om: 

Skönstaxering

Alla som ska lämna deklaration är skyldiga att genom anteckningar, räkenskaper eller på annan sätt se till att deklarationen kan upprättas och kontrolleras. Om en skattskyldig person inte har avlämnat en självdeklaration till Skatteverket, trots att han varit skyldig att göra detta, eller om det finns brister i deklarationen eller i underlaget för deklarationen ska skatten eller underlaget för att ta ut skatt uppskattas till det belopp som framstår som skäligt med hänsyn till vad som har framkommit i ärendet (skönstaxering).

Blog om: 

Skatterevision och taxeringsrevision

Skatteverket får besluta om revision för kontroll av de deklarations- och kontrolluppgifter och andra uppgifter som en näringsidkare har lämnat till Skatteverket. Om deklaration och andra uppgifter ännu inte har lämnats får Skatteverket besluta om revision för att kontrollera att förutsättningar finns för att fullgöra den uppgiftsskyldighet som kan antas uppkomma.
Skatteverket får också besluta om revision för att hämta in uppgifter av betydelse för kontroll av en annan person än den som revideras (tredjemansrevision).

Revision får göras hos den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen och hos annan juridisk person än dödsbo. Den som driver näringsverksamhet – dvs. är näringsidkare – är alltid bokföringsskyldig.

Revision för att kontrollera inkomstskatt och kontrolluppgifter om inkomstskatt benämns taxeringsrevision. Bestämmelserna om en sådan revision finns i taxeringslagen.

Revision för att kontrollera deklarations- och uppgiftsskyldighet avseende moms, arbetsgivaravgift/avdragen skatt, F-skatt och punktskatter benämns skatterevision. Bestämmelserna om skatterevision finns i skattebetalningslagen.

Bestämmelserna om hur en taxerings- och en skatterevision ska gå till är identiska och Skatteverkets beslut rubriceras numera Beslut om revision.

Skatteverkets beslut om revision ska innehålla uppgift om vem det är som ska revideras, revisorernas namn, namn på den som har beslutat om revisionen och ändamålet med revisionen. I beslut om revision för att hämta in uppgifter för kontroll av annan person än den som ska revideras får Skatteverket, om det finns särskilda skäl, utesluta uppgift om vilken person eller rättshandling som granskningen avser.

I det fall flera revisorer har förordnats svarar den i beslutet först namngivne för att revisionen genomförs enligt den revisionssed som gäller för revisioner.

Blog om: 

Nu kan Du köpa reklamutrymme på skatter.se!

Vi har nu börjat ta in extern reklam på skatter.se. Tidigare har vi bara gjort reklam för oss själva, dvs. i huvudsak för Skattepunkten AB. 

Sedan starten 2005 har vi haft som princip att ta bort sådana inlägg som framstår som obetald reklam. Det har med tiden blivit många borttag. Borttagen har också successivt blivit fler och fler. Vi tolkar det som att det finns ett intresse av att annonsera här hos oss.

Blog om: 

Elementärt om aktieägartillskott

Aktieägartillskott finns vad jag vet inte reglerat i lag. Behandlingen av dem bygger i stället på praxis. Det finns två typer av aktieägartillskott - villkorade och villkorslösa. De lämnas vanligen för att täcka uppkommna förluster.

Blog om: 

Elementärt om handelsbolag

Handelsbolaget är för många omgärdat av mystik. Jag har fått några frågor på det, som jag tror lämpar sig att besvara för en större publik. Jag låter det därför bli en blog.

Ja, när det gäller handelsbolag så suckar jag tungt. Det finns många särbestämmelser och det är mycket krångel. Jag brukar säga att man skall ha ett gott skäl för att bilda ett handelsbolag. Enskild näringsverksamhet eller aktiebolag är att föredra för det mesta. Av dessa två bör man välja aktiebolag av många skäl. Jag har skrivit bloggar om sådant här tidigare bl.a. en om val av bolagsformer.

Det som främst kännetecknar handelsbolag civilrättsligt är att delägarna är personligen ansvariga för handelsbolagets skulder. Vad gäller kommanditbolag, som är en specialform av handelsbolaget, har någon eller några av delägarna inte detta personliga ansvar. De kallas kommanditdelägare. Dock skall minst en av delägarna vara personligen ansvarig. Delägare som är personligen ansvariga kallas komplementärer.

Det som främst kännetecknar handelsbolaget skatterättsligt är att det inte är ett skattesubjekt. Det är i stället delägarna som skall betala skatt för sina andelar av handelsbolagets vinst. Mervärdesskatt och eventuella arbetsgivaravgifter betalas dock av handelsbolaget självt.

Så till några direkta frågor jag fått. Frågan kommer först och svaret direkt efteråt:

1. Deklarationer - Vad ska finnas med och hur ofta?

En gång om året skall delägarna avlämna självdeklaration. Denna skall innehålla uppgifter om delägarens andel av handelsbolagets resultat. Detta resultat skall basera sig på ett slags deklaration som handelsbolaget gör för att delägarna skall få underlag för sina deklarationer.

Blog om: 

Till Dig som är skatteexpert!

Med den teknik vi har idag är det fullt möjligt att arbeta på distans. Som exempel kan jag nämna min medarbetare Hans Larsson, som efter sin pensionering från Skatteverket, arbetar i sitt hem i Halmstad medan jag arbetar på företagets kontor i Göteborg. Vi har en gemensam växel som sköts av ett call center. Växeln är helt virtuell och finns någonstans på en stordator hos Tele2. Vi har daglig kontakt via telefon och mejl. Kontakterna med klienterna sköts också mest via telefon och mejl även om möten naturligtvis också förekommer.

Att arbeta på detta sätt - på distans - har visat sig fungera lika bra som om vi hade gemensamt kontor.

Min vision är att vi skall bli många som går in i detta projekt. Vi skall ge seriös skatterådgivning. Alla dokument skall kunna visas upp för berörda myndigheter. Vi uttalar oss aldrig om upptäcktsrisker. Klienten skall kunna sova gott om natten.

Är Du skatteexpert och villarbeta från Din hemort?

Vill Du ha ett spännande och intressant arbete med klienter som har varierande och fascinerande förhållanden.

Gillar Du visionen?

Om svaret är JA, hörav Dig till mig eller Hans på telefon 031 711 20 70 eller mejla genom kontaktformuläret. Låt oss diskutera fram en lösning som passar justDig!

Om Du är en äldre person, låt Dig inte hindras av Din ålder. Med ålder följer erfarenhet.

Mer information om mitt företag finner Du på www.skattepunkten.se

Med vänliga hälsningar

Clas Ramert

Blog om: 

Tillbaka igen och med förstärkning!

Nu är vi tillbaka efter semestern igen!

Och äntligen har C Ramert AB fått förstärkning. Från och med augusti arbetar här Hans Larsson på deltid.

Hans har varit verksam i mer än 40 år inom skatteförvaltningen. De senaste åren har han arbetat på Skatteverkets rättsenhet. Han är specialiserad på internationella frågor men har djupa kunskaper inom det mesta som rör skatt. Han är en aktiv pensionär, som fr.o.m augusti 2007 på deltid låter våra läsare och våra kunder ta del av sin enorma erfarenhet.

Blog om: 

Sidor