En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Klippt ur Närings- och justitiedepartementens pressmeddelande den 26 mars:

"Regeringen föreslår i en lagrådsremiss, som har beslutats i dag, att små aktiebolag ska få välja om bolaget ska ha en revisor eller inte. Förslaget syftar till att aktiebolagen så långt som möjligt ska få avgöra vilka tjänster som bolagen behöver för sin organisation och förvaltning. Revisionsplikten inskränks enligt förslaget även för vissa andra företag, bland annat handelsbolag.

Valmöjligheten står enligt förslaget öppen för privata aktiebolag som underskrider två eller tre av följande värden: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Reformen omfattar därmed 250 000 aktiebolag, vilket motsvarar drygt 70 procent.

Ett aktiebolag som inte är revisionspliktigt och som vill välja bort revision ska enligt förslaget fatta ett beslut av den innebörden."

Av lagrådsremissen framgår bl.a. (mina understrykningar):

"Skatteverket ska ha möjlighet att under löpande beskattningsår förelägga företag att lämna uppgift eller visa upp handling eller lämna över en kopia av handling för att kontrollera att dokumentationsskyldigheten enligt lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt skattebetalningslagen fullgörs. Föreläggandet ska kunna förenas med vite."

"En näringsidkare ska i självdeklarationen lämna uppgift om huruvida en uppdragstagare har biträtt vid upprättandet av årsbokslutet eller årsredovisningen. Uppgift ska vidare lämnas om huruvida årsredovisningen har varit föremål för revision."

Vidare framgår av lagrådsremissen att försämrad kvalitet i redovisningen beräknas medföra en minskning av skatteintäkterna från aktiebolag och vissa handelsbolag med 1,3 miljarder kronor per år.

Min analys är följande.

Skatteverket kommer att särskilt granska de aktiebolag som i deklarationen anger att de inte haft revision. Man får räkna med att skatterevisorna i framtiden kommer att prioritera sådana aktiebolag. Eftersom Skatteverket har begränsade resurser torde det komma att medföra att aktiebolag med revisor kommer att granskas mindre än tidigare.

Även för de mest välskötta företag är taxeringsrevision ett bekymmer, eftersom det tar mycket kraft och resurser från den vanliga verksamheten. Risken för taxeringsrevision torde minska om man behåller sin gamle revisor. Naturligtvis skall man inte ha revisorn kvar i vilande bolag men annars blir min rekommendation:

Behåll Din gamle revisor!

 

Clas Ramert

Skattekonsult hos Skattepunkten AB