En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Smått och gott

Här kommer många "små" skattenyheter. Några av dem kan dock vara "stora" för Dig! Läs rubrikerna och klicka på sådant som är intressant för Dig!

"Förslag blir sällan lag". I vart fall brukar förslagen förändras i samband med propostionsskrivning. Därför tar jag sällan upp lagförslag.

”Likartad verksamhet”

Blog om: 

Smått och gott

Den här gången har det blivit många "små" skattenyheter. Även om jag karaktäriserat dem som "små" kan några av dem vara "stora" för Dig!

Om Du vill veta mer om någon av dessa nyheter, klicka på respektive rubrik!

Värmepumpentreprenader

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande: Skattereduktion för husarbete – arbetskostnad vid värmepumpentreprenader.

Blog om: 

Utkast till avtal om Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) är en amerikansk lag vars syfte är att ta in kontrolluppgifter från alla världens banker avseende amerikanska medborgares och amerikanska företags konton och andra finansiella tillgångar.

Till skillnad från Sverige och de flesta andra länder beskattar USA sina medborgare oavsett vari i världen de bor. Det innebär att många svenskar med dubbelt medborgarskap kommer att beröras.

Blog om: 

Smått och gott

 

Obs! Ord i blått är klickbara för fördjupad information!

 

Utredare ska se över skattereglerna för generationsskiften i fåmansföretag

Utredaren ska säkerställa att avyttring av kvalificerade andelar i fåmansföretag i möjligaste mån beskattas på ett likformigt sätt oavsett om avyttring sker inom eller utom närståendekretsen. Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars 2015.

 

Bostadsrätt – rotavdrag

Blog om: 

Razzior 2014

Bredare granskning av rot och rut under 2014

Skatteverket kommer under året att närmare granska några specifika områden där det är en ökad risk för felaktiga rot- och rutavdrag. Granskningen rör främst utförare och köpare inom värmepumpsbranschen, bostadsrättsföreningar och läxhjälp.

Blog om: 

Utdelning men inte ränta skattepliktig för bostadsrättsförening

En bostadsrättförening ska inte ta upp inkomster och inte dra av utgifter som är hänförliga till fastigheten.

Vilka inkomster är då hänförliga till fastigheten?

Överskottslikviditet måste naturligtvis få förekomma i en bostadsrättförening - åtminstone då och då. Räntan på sådan likviditet torde vara skattefri i de flesta fall. Högsta förvaltningsdomstolen säger i nu aktuellt avgörande att det får avgöras i "det enskilda fallet".

Blog om: 

Skatteverket tvingas ändra/ta bort ställningstagande avseende ettårs- respektive sexmånadersregeln

 

Skatteverket har i ställningstagande den 25 oktober 2010 ansett, att kortare avbrott för semester, tjänsteresa eller liknande i Sverige och i tredje land inte får vara längre än åtta dagar för hel månad eller 96 dagar under en tolvmånadersperiod. ”Tillåten avbrottstid” för vistelse i tredje land var tidigare inte reglerat i lagstiftningen utan där framgick endast att vistelsetid i Sverige för år räknat inte fick överstiga 72 dagar.

Blog om: 

Utomståenderegeln något utvidgad

När utomstående äger mer än 30 % av aktierna i ett fåmansaktiebolag slipper övriga aktieägare de  s.k. 3:12-reglerna vilket kan innebära bättre skattemässigt utfall på utdelning och kapitalvinst på aktierna.

Blog om: 

När fysisk person investerar i aktier i mindre bolag bör det fortsättningsvis alltid prövas om investeraravdrag är möjligt

Till slut kom investeraravdraget efter en lång vända hos EU-kommissionen för godkännande där.

Avdrag medges för investeringar – förvärv av andelar – i aktiebolag och ekonomiska föreningar gjorda efter den 30 november 2013 under vissa förutsättningar.

Sammanfattning av reglerna i punktform:

Blog om: 

Ändring av röstvärde på aktier i fåmansföretag har inte bedömts utgöra en avyttring. Sparat utdelningsutrymme fick föras över till de nya aktierna. Fråga om differentierad utdelning avvisades.

A ägde tillsammans med sina barn samtliga aktier i ett aktiebolag. Aktierna hade olika rösträtt. En A-aktie motsvarade en röst och en B-aktie en tiondels röst. Båda aktieslagen hade lika rätt i bolagets kapital. Omvandling av vissa A-aktier till B-aktier ansågs inte som en avyttring. Sparat utdelningsutrymme fick föras över.

En fråga differentierad utdelning på bolagets aktier ansågs inte tillräckligt preciserad och ansökan avvisades i den delen.

Blog om: 

Uttagsbeskattning skulle ske när låg ränta till delägt bolag inte ansågs affärsmässigt motiverad

Uttag ur näringsverksamheten kan föreligga om lån tillhandahålls mot ränta som understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt motiverat. Uttrycket ”affärsmässigt motiverat” preciseras inte i lagtexten. Skatterättsnämnden konstaterar att möjligheten att åberopa att ett underpris är affärsmässigt motiverat är ett undantag från vad som är normalt och att undantaget ska tillämpas restriktivt.  Syftet med prissättningen i det aktuella fallet ansågs inte affärsmässigt motiverat. Uttagsbeskattning skulle ske. Förhandsbeskedet har överklagats.  

Blog om: 

Underprisöverlåtelse. Ett mark- och vattenområde ansågs som en verksamhetsgren

Ett villkor för en skattefri underprisöverlåtelse när koncernbidragsrätt saknas är att överlåtelsen avser en hel verksamhet eller en verksamhetsgren. Mot bakgrund av omständigheterna ansågs villkoret uppfyllt.

För fördjupning, länk

Blog om: 

Tre (överklagade) förhandsbesked om avdrag för pensionskostnader

I det första fallet hade tryggande av avgångspension skett genom både pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Sammantaget rymdes dessa utfästelser inte inom allmän pensionsplan. Frågan var därför om pensionsförsäkringen skatterättsligt utgjorde en pensionsförsäkring. I annat fall skulle den anställde bli förmånsbeskattad. Majoriteten ansåg att utfästelserna skulle beaktas var för sig. Pensionsförsäkringen var därför en pensionsförsäkring.

Blog om: 

Smått och gott

Nya dubbelbeskattningsavtal

Sverige har träffat skatteavtal med Panama, Bahrain och Belize. Förutom att skatteavtal ska eliminera internationell dubbelbeskattning ger de även möjlighet till informationsutbyte.

Avtalet med Japan ska enligt ett protokoll ändras vad gäller informationsutbyte, utdelning, ränta, royalty och skiljeförfarande i ärenden om dubbelbeskattning, m.m. För att protokollet ska bli gällande krävs Riksdagens godkännande.

Stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen

Blog om: 

Företrädaransvaret är grymt!

Högsta förvaltningsdomstolen har den 3 december 2013 avgjort tre fall avseende företrädaransvar.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver bland annat följande.

Blog om: 

Nytt i korthet för 2014

* Investeraravdrag för investeringar i mindre företag (från 1 december).

* Större möjlighet till lågbeskattad utdelning i kvalificerade fåmansföretag. Lönebaserat utrymme ökas från 25 till 50 procent av löneunderlaget. Man måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget.

* Möjlighet att använda dotterbolags löneunderlag i flera fåmansföretag genom dubbel koncerntillhörighet stoppas. Endast kapitalandel på mer än 50 procent ger rätt till löneunderlag.

Blog om: 

Bokföring på avräkningskonto jämställdes med faktisk betalning med likvida medel

 

Ett bolag hade utfört hushållsarbete hos företrädare för bolaget. Utbetalning hade gjorts från Skatteverket till bolaget enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Blog om: 

Utdelning kan omvandlas till koncernbidrag i vissa fall

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande som medger att utdelning från dotterbolag kan behandlas som koncernbidrag om utdelningen ingår i den fastställda balansräkningen för dotterbolaget.

Såvitt jag kan förstå, får detta den praktiska konsekvensen att utdelningen i så fall måste bokföras  som s.k. förskottsutdelninghos såväl dotterbolag som moderbolag. Att bara bokföra förskottsutdelningen hos dotterbolaget förefaller inte vara god sed.

Blog om: 

Sänkta arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning/utveckling

Riksdagen har beslutat om sänkta arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning eller utveckling.

Sänkningen uppgår till 10 % av lönen för anställda vars arbetstid till minst 75 % och till minst 15 timmar per månad går åt till FoU-arbete. Nedsättningen maximeras till 230 000 kr per månad på koncernnivå.

All FoU-verksamhet som har ett reellt innehåll omfattas.

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på löner som betalas ut efter den 31 december 2013.

Blog om: 

Kassaregister för torg- och marknadshandel

Från och med den 1 januari 2014 måste näringsidkare som bedriver torg- och marknadshandel använda kassaregister. Till torg- och marknadshandel räknar Skatteverket också annan tillfällig handel exempelvis försäljning vid mässor, festivaler, loppmarknader och sportarrangemang. Undantag gäller för kontant försäljning av obetydlig omfattning. Obetydlig omfattning anses föreligga om kontant försäljning inte överstiger fyra prisbasbelopp inklusive moms per år (dvs. 177 600 kr 2014).

Blog om: 

Förhandsbesked ettårsregeln

En inkomst kan vara skattefri om man vistas utomlands under anställning minst ett år i samma land och inkomsten inte beskattats där på grund av lag eller administrativ praxis. En pilots övernattningar i andra länder än vistelselandet i samband med fullgörandet av anställningen har inte bedömts utgöra hinder för tillämpning av ettårsregeln. Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket.

Blog om: 

Stiftelser, ideella föreningar och hjälpverksamhet bland behövande

Stiftelser, ideella föreningar och trossamfund är skattebefriade - utom för näringsverksamhet - om de uppfyller något av de så kallade ändamålskraven. Ett sådant ändamålskrav är hjälpverksamhet bland behövande. Vem som kan anses som behövande framgår inte av lagtexten. I ett ställningstagande preciserar Skatteverket när en person kan anses som behövande i ekonomisk mening.  Som huvudregel krävs en fullständig ekonomisk prövning. Men i vissa situationer anses en schablonmässig bedömning kunna accepteras.

Blog om: 

En idrottsförening har inte ansetts skattskyldig för ersättning från ett dotterföretag för utförande av en tjänst med betydelse för idrottsverksamheten

Ideella föreningar kan vara skatteprivilegierade i en vidare omfattning än stiftelser. Beträffande inkomst av näringsverksamhet kan ideell förening vara skattebefriad för innehav av fastighet i den ideella verksamheten samt dessutom för verksamhet som är ett direkt led i främjandet av föreningens allmännyttiga ändamål eller av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideella ändamål.

Blog om: 

Två fåmansföretag har ansetts bedriva samma eller likartade verksamhet

Utdelning på kvalificerade aktier i fåmansföretag kan träffas av upp till ca 57 % skatt. Utdelning på onoterade, icke kvalificerade aktier beskattas med 25 %. Aktier i fåmansföretag anses kvalificerade om aktieägaren eller närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i företaget eller i ett annat företag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det utdelande bolaget.

Blog om: 

Skattetillägg och skattebrott, igen

Att bli bestraffad två gånger vid två olika förfaranden är som bekant numera förbjudet efter domar i Högsta domstolen och även i Högsta förvaltningsdomstolen.

Detta har föranlett en statlig utredning att sammanfattningsvis föreslå följande.

När en oriktig uppgift kan leda till både en administrativ och en straffrättslig sanktion, ska sanktionerna samordnas genom att åklagaren i allmän domstol, i samband med att åtal väcks för skattebrottet eller det tullrättsliga brottet, yrkar att skattetillägg eller tulltillägg tas ut.

Blog om: 

Sidor