En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

I det första fallet hade tryggande av avgångspension skett genom både pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Sammantaget rymdes dessa utfästelser inte inom allmän pensionsplan. Frågan var därför om pensionsförsäkringen skatterättsligt utgjorde en pensionsförsäkring. I annat fall skulle den anställde bli förmånsbeskattad. Majoriteten ansåg att utfästelserna skulle beaktas var för sig. Pensionsförsäkringen var därför en pensionsförsäkring.

För fördjupning, länk

De båda andra fallen handlar om pensionsstiftelser. Sådana stiftelser kan vara väl lämpade för flexibla pensionslösningar i såväl små som medelstora fåmansföretag.

Det ena fallet gällde om rätt till avdrag för överföring till pensionsstiftelse förelåg då själva överföringen skett ett tidigare beskattningsår. Majoriteten konstaterade att något villkor att tryggandet måste ske under beskattningsåret inte finns och att avdragsrätt förelåg om inkomstskattelagens villkor var uppfyllda. 

För fördjupning, länk

I det andra fallet övervägde ett bolag att erbjuda förvaltning i egen regi av avgiften till anställdas ålderspension. Stiftelsen ansågs utgöra en pensionsstiftelse skatterättsligt. Den hade vid beräkningen av pensionsreserven rätt att välja det högsta av summan av inbetalda anslag och ackumulerad positiv eller negativ avkastning på dessa anslag och summan av nuvärdet av inbetalda anslag.

För fördjupning, länk