En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

 

Skatteverket har i ställningstagande den 25 oktober 2010 ansett, att kortare avbrott för semester, tjänsteresa eller liknande i Sverige och i tredje land inte får vara längre än åtta dagar för hel månad eller 96 dagar under en tolvmånadersperiod. ”Tillåten avbrottstid” för vistelse i tredje land var tidigare inte reglerat i lagstiftningen utan där framgick endast att vistelsetid i Sverige för år räknat inte fick överstiga 72 dagar.

I två helt nyligen avkunnade domar avseende av Skatteverket överklagade förhandsbesked har Högsta förvaltningsdomstolen ansett att tillfälliga avbrott vid vistelse i annat land än arbetslandet inte ska påverka möjligheten till skattebefrielse i Sverige enligt ettårs- respektive sexmånadersregeln.

Domen avseende ettårsregeln avsåg en i Sverige obegränsat skattskyldig pilot med stationering och vistelse i Dubai. Han befann sig på tjänsteresor i samband med flygningar drygt 100 dagar till olika destinationer och hade då haft sin dygnsvila utanför Förenade Arabemiratet. Det är ingen tvekan om dessa resor utgjort avbrott i vistelsen i Förenade Arabemiratet men Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det var fråga om kortare avbrott och ska inräknas i vistelse som avses i ettårsregeln. Avbrotten utgör därmed inte hinder mot att tillämpa ettårsregeln.

Den här domen avser kanske i första hand flygande personal men det kan givetvis finnas andra personalkategorier, som också kan beröras.

Dom HFD den 24 februari 2014 Mål nr 7077-13

 

Den andra domen avsåg sexmånadersregeln, där en person A, som var obegränsat skattskyldig i Sverige, erbjudits anställning i Kina hos ett svenskt koncernbolag. A skulle bo och vistas i Kina men skulle även vara verksam i Japan och Indien i ca 100 dagar per år.

Skatterättsnämnden har i förhandsbeskedet pekat på att det i bestämmelserna om sexmånadersregeln, som förutsätter en utlandsvistelse om minst sex månader, inte uppställs hinder mot att vistas och arbeta i flera länder under denna period. Kravet på att det endast skulle vara kortare avbrott avser endast vid prövning avseende ettårsregeln. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att vistelserna i Japan och Indien är avbrott i vistelsen i Kina men att avbrotten inte utgör hinder att tillämpa sexmånadersregeln. Personen A förutsätter att hon kommer att beskattas i Sverige för arbetet i Japan och Indien. Kravet att antalet vistelsedagar i Sverige inte får överstiga 72 dagar under en tolvmånadersperiod kvarstår.

Dom HFD den 24 februari 2014 Mål nr 5143-13

Båda domarna innebär, att det går att begära omprövning av tidigare åsatta taxeringar, ifall fråga varit om vistelsedagar utanför arbetslandet vid bedömning av ettårs- eller sexmånadersregeln.

 Begäran om omprövning kan göras inom sex år efter aktuellt inkomstår. Om du vill ha hjälp att formulera en sådan begäran kan du vända dig till oss på Skattepunkten AB.