En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Stiftelser, ideella föreningar och trossamfund är skattebefriade - utom för näringsverksamhet - om de uppfyller något av de så kallade ändamålskraven. Ett sådant ändamålskrav är hjälpverksamhet bland behövande. Vem som kan anses som behövande framgår inte av lagtexten. I ett ställningstagande preciserar Skatteverket när en person kan anses som behövande i ekonomisk mening.  Som huvudregel krävs en fullständig ekonomisk prövning. Men i vissa situationer anses en schablonmässig bedömning kunna accepteras. Enligt schablonregeln ska en person vars inkomst understiger fyra prisbasbelopp och vars förmögenhet understiger ett prisbasbelopp kunna anses som behövande. Ett prisbasbelopp för 2014 är 44 400 kr. Tillägg får göras med ett prisbasbelopp per person i hushållsgemenskapen men dessa personers inkomster och förmögenhet ska också beaktas. Om bidraget understiger tio procent av prisbasbeloppet till en och samma mottagare under ett år räcker det med personkännedom hos bidragsgivaren för att bedöma om det föreligger ett ekonomiskt hjälpbehov (tumregel). Oavsett på vilket sätt det ekonomiska hjälpbehovet prövas ska underlag för bedömningen finnas som gör en kontroll möjlig.

För den som vill fördjupa sig finns mer info här.