En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Här kommer många "korta" skattenyheter. Detta är skrivet för Dig som är jäktad och ändå vill hålla Dig ajour men bara med sådant som är intressant i Din verksamhet.

Material som har karaktär av förslag tas sällan med. "Förslag blir sällan lag"!

Beskattningsunderlaget i ett tryckerimål utgår ifrån ersättningen som inbetalats till tryckeriet

HFD bifaller Skatteverkets överklagan och menar att den ersättning som företaget fått är utgångspunkten i beräkningen för mervärdesskatten, och inte då intäkten plus moms.

Förmånsbeskattning eller underprisöverlåtelse

Skatterättsnämnden menar att gränsdragningen ska avgöras utifrån om en arbetsinsats kan kopplas till aktieöverlåtelsen eller inte. En ledamot är skiljaktig och förhandsbeskedet är överklagat av Skatteverket.

Ett övertaget sparat fördelningsbelopp ska inte beaktas vid beräkningen av den särskilda posten i samband med benefikt fastighetsförvärv

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked

Tillgångar ändrar inte skattemässig karaktär vid ändrad redovisningsmässig karaktär

Ett försäkringsföretags andelar i ett annat bolag ses, skatterättsligt, som lagertillgångar och inte kapitaltillgångar, även om företaget själv ändrar i redovisningen. HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

En ansökan hos Skatterättsnämnden har avvisats av HFD med hänvisning till att det inte är av vikt för sökanden

HFD beslutar att Skatterättsnämndens förhandsbesked ska avvisas då, vid tiden för ansökan, företaget redan avslutat det projekt som var aktuellt för frågeställningen.

Hockeydomare anses ha tjänsteställe på respektive förenings anläggning

HFD har meddelat att eftersom det huvudsakliga arbetet utförs hos respektive uppdragsgivare, då dessa betalat arvodet och slutligen stått för ersättningarna, är tjänstestället hos respektive uppdragsgivare. Resor till och från dessa platser har därför ansetts utgöra resor till och från arbetet, inte tjänsteresor.

Provisionsintäkter som inte kräver någon arbetsinsats för ägare till fåmansföretag anses inte verksam i betydande omfattning

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked meddelat att genererade kapitalinkomster inte kräver någon arbetsinsats och därför, när verksamheten i övrigt avvecklas, inte kan anses medföra att ägaren är verksam i betydande omfattning.

Försäljning av elva fastigheter under en tioårsperiod anses inte vara handel med fastigheter

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked meddelat att tolkning ska göras utifrån allmänna principerna om näringsverksamhet.

Uthyrning av möblerade rum är momspliktig om den görs tillfälligt och i en hotellrörelse

Skatteverket har tagit ställning

Förmedlingstjänster inte undantagna från skatteplikt

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked och meddelar att företagets tillhandahållande ska bedömas som en odelbar tjänst, och inte som en del kredittjänster och en del marknadsföring.

Nedsättning av moms för tryckeri innebär att leverantör är återbetalningsskyldig för mellanskillnaden till kunden

HFD har meddelat om återbetalningsskyldighet då mervärdesskatt debiterats kunden utan rättslig grund.

Samma eller likartad verksamhet när ett fåmansaktiebolag mottar en resultatandel från det fåmanshandelsbolag som det är delägare i

Skatterättsnämnden har i ett, av sökanden överklagat, förhandsbesked meddelat att andelarna är kvalificerade på grund av samma eller likartad verksamhet.

Pensionsutbetalning beskattas som inkomst av tjänst och inte inkomst av kapital

HFD menar att tidigare arbetsgivare lokaliserat i USA finansierat sitt eget pensionsåtagande och anses inte utgöra utbetalning genom kapitalförsäkring.

Överlåtelse av fastighet till ett vederlag som understiger taxeringsvärdet har behandlats i två mål

Skillnader i överföringstransaktionerna medför bedömning som gåva, varmed kapitalvinstbeskattning inte blir aktuell. Referatmål från HFD.

Andelar i ett holdingbolag fortsatt kvalificerade eftersom utomståenderegeln inte är tillämplig, då kommanditbolag inte lämnar utdelning. Att utdelning lämnas indirekt via aktiebolaget ändrar inte situationen.

HFD ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked. Referatmål från HFD.

En bostadsrättsförenings byggnation av garage, med avsikt att hyras ut, medför rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt för kostnader som kopplas till byggnationerna.  

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Bristande redbarhet hos ombud grund för avvisning av denne i ett mål i förvaltningsdomstol

Däremot har det åtal, som låg till grund för avvisningen, ogillats. HFD har därför lämnat bifall till överklagan och beslutet att avvisa ombudet vid förvaltningsrätten upphävs.

Vid beräkning av kapitalunderlaget för räntefördelning ska endast sådana bankmedel som behövs och är avsedda att användas i verksamheten räknas med

Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked i vilket de anger att utgångspunkten för beräkningen ska vara god redovisningssed.

Tryckerikunder har återkravsrätt mot tryckerierna

Skatteverket har tagit ställning

Svenskt medborgarskap och folkbokföring på fastigheten medför inte väsentlig anknytning då fastigheten inte ska ses som något annat än en fritidsfastighet.

Ingen obegränsad skattskyldighet när endast en kortvarig folkbokföring varit aktuell, samt att det var mer än 20 år sedan fastigheten var permanentbostad.

Ingen mellantäckning då en avfallsdeponi använt avfall i mellanväggar i brandceller

I ett ej överklagat förhandsbesked har Skatterättsnämnden gjort bedömningen att företagets mellanväggar är bestående över tid, och anses inte utgöra sådan mellantäckning som inte berättigar till avdrag.

Ingen beskattning vid överlåtelse av andelar genom gåva mellan bröder

Skatterättsnämnden gör bedömningen att inte heller någon uttagsbeskattning är aktuell då överföringen är sådan benefik överlåtelse som i allt väsentligt har sin grund i släktskapet mellan gåvogivaren och gåvotagaren.

En bostadsrätts ventilations- och rökkanaler anses inte finnas i lägenheten som medför rätt till ROT-avdrag

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked