En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

 Jag ska flytta till England och räknar med att bli begränsat skatteskyldig i Sverige med att sälja villan etc. 

Men jag har ett AB som inte kommer ha någon aktiv verksamhet. (Skulle i det fall att jag bott kvar i Sverige betalat ut sitt överskott via utdelning de närmsta 4-5 åren.) Skulle man kunna tänka sig att jag satte upp ett Ltd i England som köpte mitt AB så att jag blir begränsat skatteskyldig i Sverige?

 Vad händer med pengarna jag får för mitt AB, hur ska det skattas för?

 Tack! 

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  okt 22, 2009

  Hej prastkragen,Enligt bestämmelserna i 3 kap Inkomstskattelagen 7 § gäller att en person  får väsentlig anknytning till Sverige och beskattas som bosatt här "om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här".Kan man sägas ha väsentligt inflytande i näringsverksamhet om bolaget är vilande, eller som Du utrycker det inte har någon aktiv verksamhet? Jag har sökt rättspraxis men inte hittat något fall. Men betecknande för näringsverksamhet att det är en verksamhet som bedrivs självständigt, varaktigt och med vinstsyfte. Vissa omständigheter talar för att ett vilande AB inte skulle innebära väsentlig anknytning. Jag befarar dock att om utdelningsbara medel finns kvar i bolaget från en tidigare bedriven näringsverksamhet skulle denna kunna anses innebära väsentlig anknytning.  Om Du äger bolaget direkt eller indirekt (via ett engelskt Ltd) saknar betydelse vid bedömningen av väsentlig anknytning.Om Du inte får väsentlig anknytning pga. innehavet i AB,  dvs. Du är begränsad skattskyldig i Sverige efter utflyttningen och Du har ingen annan anknytning till Sverige.
  Enligt svenska regler beskattas Du som begränsat skattskyldig för försäljning av aktier efter utflyttning (3 kap 19 § Inkomstskattelagen). Detta gäller för svenska aktier och för utländska aktier som Du förvärvat när Du är obegränsat skattskyldig i Sverige.
  Om Du flyttar ut och etablerar ett Ltd kan Du sälja Dina svenska aktier för Ditt anskaffningsvärde. Därmed uppkommer ingen beskattningsbar kapitalvinst i Sverige. Ltd kan sälja aktierna i AB och Du kan härefter sälja Ltd utan att beskattas i Sverige. Vad Du bör ta reda på är hur den engelska beskattningen ser ut för dessa försäljningar.
  Hela detta resonemang bygger på att Du inte får väsentlig anknytning mot bakgrund av Ditt aktieinnehav. Som framhållits ovan kan detta ifrågasättas. Personligen tycker jag att detta är utmanande och jag rekommenderar att Du söker förhandsbesked från Skatterättsnämnden innan Du genomför några transaktioner.
  Om Du får väsentlig anknytning pga. av innehavet i AB , dvs. Du är  obegränsad skattskyldighet i Sverige
  efter utflyttningen men har hemvist i Storbritannien enligt skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien.
  Du kan sälja in aktierna i AB till anskaffningsvärde till Ltd och några beskattningskonsekvenser uppstår inte i Sverige för den försäljningen. Ltd kan sälja aktierna i AB till en extern säljare utan att beskattas i Sverige men Du får undersöka hur Ltd:s beskattas i England för vinsten (skillnaden mellan anskaffningsvärdet och marknadsvärdet). Om Du sedan vill sälja aktierna i Ltd beskattas Du för den försäljningen enligt svensk intern rätt om Ltd är etablerat när Du är obegränsat skattskyldig i Sverige men Sverige har avstått från sin beskattningsrätt  i skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien eftersom Sverige bara har rätt att beskatta svenska aktier efter utflyttning.

  För närvarande har Regeringsrätten i ett avgörande skapat en viss osäkerhet om förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal, som har betydelse för Din fråga.  Ett nytt avgörande är under prövning i Regeringsrätten för en situation som är som Din. Om man studerar Skatterättsnämndens uttalande i detta senare mål kan en viss tveksamhet uppstå om inte försäljningen av Ltd, med åberopande av bestämmelse i skatteavtal, skulle kunna ses som otillbörligt när transaktionerna sker i en sammanhängande följd. Uttalanden i OECD:s kommentar till artikel 1 i modellavtalet talar för att man inte skulle kunna erhålla skattefrihet för försäljningen av Ltd med stöd av skatteavtalet. Vi får emellertid förmodligen avvakta till början på nästa år innan Regeringsrätten har avgjort frågan.Om Du vill utreda Din situation ang. aktieförsäljningarna rekommenderar jag att Du söker rådgivning hos www.skattepunkten.se  Lycka till
  Inger Pauin