En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har gett en kommitté i uppdrag att se över det nuvarande systemet för reseavdrag.

Reseavdraget ses över för att underlätta för de som bor på landsbygden. Det ska vara möjligt att kunna bo och verka i hela landet, även där kollektivtrafikalternativ saknas eller är begränsade.

En utgångspunkt för kommitténs arbete är att utforma regler som ska bidra till regionförstoring och därigenom underlätta rörligheten på arbetsmarknaden, samtidigt som utformningen bidrar till klimatmålet för transportsektorn 2030. Regeringen anser även att systemet bör omarbetats för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera.

Kommittén ska även ta vidare landsbygdskommitténs förslag och analysera hur ett avståndsbaserat reseavdrag kan utformas, dvs. ett färdmedelsneutralt avdrag utan koppling till faktiska biljett- eller bilkostnader och där avdragets storlek i stället beräknas utifrån avståndet mellan den skattskyldiges bostad och arbetsplats. Avståndbaserade reseavdragssystem finns i bl.a. Danmark och Norge.

Många skattskyldiga upplever dessutom att de nuvarande reglerna är svåra och krångliga att tillämpa. Tidigare undersökningar har indikerat att det har gjorts felaktiga reseavdrag. En viktig utgångspunkt för uppdraget är därför att utforma regler som är enklare att tillämpa samtidigt som det ska vara ett lättare för Skatteverket att administrera och kontrollera.

Reseavdraget ska underlätta för de som bor på landsbygden samtidigt som vi behöver se över hur det i högre grad kan gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Ska Sverige nå klimatmålen behöver utsläppen från våra transporter minska.

Som ordförande och vice ordförande i kommittén har regeringen utsett Lennart Olsen och Gabriella Loman. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juli 2019.

Översynen aviserades i budgetpropositionen för 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Tove Berlin
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 14 02   
e-post till Tove Berlin, via registrator

Genvägar
Dir. 2017:134 Ett förändrat reseavdragssystem

Publicerad 21 december 2017 · Uppdaterad 21 december 2017