En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Skatteverkets brottsbekämpande förmåga stärks genom förenklat informationsutbyte med myndigheter inom EU

Publicerad 23 mars 2023

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag för att Skatteverket ska delta i ett förenklat informationsutbyte med andra brottsbekämpande myndigheter inom EU. Syftet är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva en effektiv brottsbekämpande verksamhet.

Genomförande av EU-direktiv gällande multinationella företag

Publicerad 21 mars 2023

Regeringen över­lämnar i dag en proposi­tion till riksdagen med förslag på en ny lag om offentlig­görande av vissa stora företags inkomst­skatte­rapporter. Förslagen genom­för ett EU-direktiv som gäller multi­nationella företag och koncerner med årliga intäkter över mot­svarande cirka 8 miljarder kronor.

Förslag om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel till riksdagen

Publicerad 21 mars 2023

Regeringen överlämnar i dag en proposition om en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen till riksdagen. Förslaget ska underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Förslag om förstärkt FoU-avdrag till riksdagen

Publicerad 21 mars 2023

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag om att förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling, det så kallade FoU-avdraget.

Regeringen beslutar om förlängd skattenedsättning på jordbruksdiesel

Publicerad 09 mars 2023

I dag beslutade regeringen om en proposition med förslag om att den tillfälligt utökade skattenedsättningen på jordbruksdiesel ska förlängas i ytterligare sex månader. Förslaget innebär en skattelättnad på ca 380 miljoner kronor för omkring 25 000 svenska företag.

Regeringen kontaktar EU-kommissionen för att rädda skattebefrielsen för biogas

Publicerad 06 mars 2023

Europeiska unionens tribunal har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut som godkänner Sveriges skattebefrielser för biogas. Kommissionen ska nu inleda en formell granskning av stödordningarna och därefter fatta nya beslut. Regeringen kommer att arbeta aktivt med kommissionen för att få nya godkännanden på plats.

Stärkt motståndskraft på fondmarknaden och rättvis behandling av fondandelsägare

Publicerad 28 februari 2023

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag om förbättrade möjligheter för fondförvaltare att motverka likviditetsrisker i fonder. Förslagen innebär att regler om likviditetsverktyget swing pricing införs.

Lagrådsremiss om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel

Publicerad 16 februari 2023

Regeringen har i dag överlämnat ett förslag om en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen till Lagrådet. Förslaget ska underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och aviserades i budgetpropositionen för 2023.

Genomförande av EU-direktiv gällande multinationella företag

Publicerad 09 februari 2023

I en lagråds­remiss föreslår regeringen en ny lag om offentlig­görande av vissa stora företags inkomst­skatte­rapporter. Förslagen genomför ett EU-direktiv och gäller multi­nationella företag och koncerner med årliga intäkter över mot­svarande cirka 8 miljarder kronor.

Lagrådsremiss: Ökad trans­parens för stora företags skatte­betalningar

Extra ändringsbudget till riksdagen med förslag om intäktstak för vissa elproducenter

Publicerad 09 februari 2023

Regeringen har i dag överlämnat en extra ändringsbudget till riksdagen med förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter. Intäktstaket är en av EU:s åtgärder för att dämpa effekterna av energikrisen och förslaget innebär att vissa elproducenter tillfälligt ska betala en skatt på intäkter som överstiger en viss gräns.

Extra ändringsbudget till riksdagen imorgon

Publicerad 25 januari 2023

Regeringen avser att överlämna en extra ändringsbudget till riksdagen imorgon. I budgeten föreslår regeringen pengar till gasprisstödet till hushåll i södra Sverige, nya möjligheter för företag att skjuta upp skatteinbetalningar samt det hittills största stödpaketet med försvarsmateriel till Ukraina – värt upp till 4,3 miljarder kronor.

Utökat uppdrag att se över 3:12-reglerna för att främja entreprenörskap

Publicerad 23 januari 2023

Regeringen avser att inom kort fatta beslut om tilläggsdirektiv till kommittén som har i uppdrag att lämna förslag på förenklingar av de så kallade 3:12-reglerna. Kommittén ska även föreslå förändrade regler för att ytterligare främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna

Lagrådsremiss om intäktstak för vissa elproducenter

Publicerad 19 januari 2023

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter. Förslaget är en av EU:s åtgärder för att dämpa effekterna av energikrisen och innebär att vissa elproducenter tillfälligt ska betala en skatt på intäkter som överstiger en viss gräns.

Regeringen föreslår moderniserad momslag

Publicerad 17 januari 2023

Regeringen överlämnar i dag förslag till riksdagen om en ny och moderniserad mervärdesskattelag. Syftet med den nya lagen är att underlätta tillämpningen av regelverket och göra det mer lättförståeligt. I propositionen behandlas även frågan om moms på interna tjänster inom föreningslivet.

Utökade möjligheter för företag att få skatteanstånd

Publicerad 29 december 2022

Regeringen föreslår att förlänga möjligheten för företag att få tillfälliga skatteanstånd från 12 februari till 12 september 2023, samt öka antalet anståndsmånader från nio till tolv. Syftet är att ge företag ännu större möjligheter att komma igenom en tillfällig, svår period med likviditetsbrist.

Skatteverket ska få bättre möjligheter att motverka fel och fusk i folkbokföringen

Publicerad 22 december 2022

Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag som ska ge Skatteverket bättre möjligheter att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten. Förslaget är en del i regeringens prioriterade arbete för att motverka välfärdsfusk.

Skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel till och med 2026

Publicerad 14 december 2022

Europeiska kommissionen meddelar idag att man har godkänt Sveriges statsstödsansökan om fortsatt skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel i ytterligare fyra år.

Därmed kan drivmedel som till exempel E85, rapsbaserad biodiesel och HVO som inte omfattas av reduktionsplikten skattebefrias i Sverige till och med sista december 2026.  

Förlängd utökad skattenedsättning på jordbruksdiesel skickas på remiss

Publicerad 14 december 2022

Den tillfälligt utökade skattenedsättningen på så kallad jordbruksdiesel ska förlängas i ytterligare sex månader, enligt en avisering i regeringens budgetproposition för 2023. Förslaget skickas nu på remiss av Finansdepartementet.

– Det innebär en skattelättnad på ca 380 miljoner kronor för de omkring 25 000 svenska företag som berörs av förslaget, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Förslag om svenskt intäktstak för elproducenter på remiss

Publicerad 12 december 2022

Finansdepartementet har tagit fram ett förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter enligt EU:s förordning 2022/1854. Förslaget innebär att elproducenter tillfälligt ska betala en skatt på intäkter som överstiger en viss gräns. Förslaget skickas på remiss till och med 8 januari 2023.

Förslag om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på remiss

Publicerad 01 december 2022

För att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon vill regeringen införa en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2023 och Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslaget.

Förslag om förstärkt FoU-avdrag på remiss

Publicerad 01 december 2022

Regeringen vill förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling, det så kallade FoU-avdraget. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2023 och Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslaget.

Bättre tillgång till inkomstuppgifter för brottsbekämpande myndigheter

Publicerad 24 november 2022

Brottsbekämpande myndig­heter ska få bättre tillgång till aktuella inkomst­uppgifter hos Skatte­verket. Syftet är bland annat att effekti­vare kartlägga miss­tänkta personers ekonomi och hitta till­gångar att förverka.

Regeringen har beslutat att Eko­brotts­myndig­heten, Kust­bevak­ningen, Polis­myndig­heten, Säker­hets­polisen, Tull­verket och Åklagar­myndig­heten ska få tillgång till vissa inkomst­uppgifter i Skatte­verkets beskatt­nings­databas.

Tre skatteförslag som aviserades i budgeten lämnas till riksdagen

Publicerad 15 november 2022

Regeringen har fattat beslut om tre propositioner på skatteområdet och överlämnat dessa till riksdagen. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2023 som presenterades i förra veckan.

Förslagen som regeringen nu har fattat beslut om är:

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller
Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor
Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Budgetpropositionen för 2023: Reformer för att stärka Sverige i en utmanande tid

Publicerad 08 november 2022

I dag överlämnas budgetpropositionen för 2023 till riksdagen. Sammantaget föreslås reformer för att bland annat stötta svenska hushåll och företag, stärka välfärden, öka tryggheten och rusta försvaret. Budgeten omfattar även åtgärder för mer fossilfri elproduktion, minskade utsläpp och renare miljö. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Förslag om tillfälligt sänkt drivmedelsskatt samt slopad koldioxidskatt för kraftvärmeverk

Publicerad 27 oktober 2022

Finansdepartementet remitterar idag en promemoria med förslag om att tillfälligt sänka skatten på bensin och diesel med motsvarande en krona per liter vid pump. I promemorian föreslås också att koldioxidskatten slopas på bränsle som används i kraftvärme- och värmeverk inom EU:s utsläppshandelssystem.

Priset på drivmedel har ökat under senare år, bland annat till följd av ett högre oljepris på världsmarknaden och en försvagad kronkurs.

Sidor