En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Folkbokföringen och Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska förbättras

Publicerad 29 september 2023

För att komma åt den grova organiserade brottsligheten måste vi knäcka gängens ekonomi. En korrekt folkbokföring är en nyckel i att minska fusket i välfärdssystemen. Regeringen har därför beslutat att en utredning ska se över hur Skatteverkets brottsbekämpning och folkbokföring kan förbättras.

Regeringen överlämnar budgetpropositionen för 2024

Publicerad 20 september 2023

I dag överlämnas budgetpropositionen för 2024 till riksdagen. Regeringen lägger fram en budget för att hantera Sveriges mest akuta problem. Det handlar om att bekämpa inflationen och hantera inflationens effekter genom att stötta hushållen och välfärden. Försvaret och rättsväsendet får dessutom betydande tillskott för att göra Sverige tryggare. Summan av reformerna i budgeten uppgår till 39 miljarder kronor nästa år. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Färre småföretag ska behöva redovisa moms

Publicerad 18 september 2023

En av regeringens prioriteringar är att skapa goda villkor för företagande i Sverige. I höstbudgeten går regeringen därför fram med ett förslag om att färre småföretag ska behöva redovisa moms genom att höja omsättningsgränsen för mervärdesskatt från 80 000 kronor till 120 000 kronor.

Plastpåseskatten ska avskaffas

Publicerad 13 september 2023

Att bekämpa och förhindra miljöförstöring är en central fråga för regeringen. Regeringen verkar samtidigt för att politiken ska vara långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv. Regeringen föreslår i budgeten att skatten på plastbärkassar avskaffas eftersom den inte bedöms vara nödvändig för sitt syfte.

Höjt tak för rotavdrag och andra åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn

Publicerad 11 september 2023

Regeringen föreslår i den kommande budgetpropositionen flera åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn. Bland annat höjs taket för rotavdraget tillfälligt för att öka efterfrågan på ROT-arbeten. Regeringen riktar också stimulansåtgärder till kommunerna för att ge ökade incitament till att omvandla lokaler till bostäder och öka utbudet av planerad mark för småhus.

Förenkling av slakteriavgifter och höjda gränsbelopp för beskattning av inkomster som är kopplade till fastigheter

Publicerad 08 september 2023

Regeringen föreslår ett förenklat avgiftssystem för slakterikontroll samt tre höjda gränsbelopp för beskattning av inkomster som är kopplade till fastigheter.

Regeringen föreslår införande av fasta avgifter (tidigare benämnt EU:s minimiavgifter) per slaktat djur i den offentliga kontrollen av slakterier och vilthanteringsanläggningar (slakterikontrollen). Fasta avgifter föreslås ersätta vissa delar av det avgiftssystem som nu tillämpas för slakterikontrollen.

Sänkt skatt på bensin och diesel och förstärkt skattenedsättning för jordbruksdiesel även under 2024

Publicerad 07 september 2023

Inflationen är roten till många av våra stora ekonomiska problem och har drabbat svenska hushåll och företag hårt. För att stötta de som drabbas av ökade priser och mildra inflationens konsekvenser kommer regeringen att föreslå att skatten på bensin och diesel sänks med 5,64 miljarder kronor 2024 (exklusive så kallad jordbruksdiesel). För att ytterligare stötta jordbruksindustrin föreslår regeringen även en förlängning av den utökade skattenedsättningen för jordbruksdiesel.

Bättre möjligheter för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens

Publicerad 07 september 2023

Det ska bli lättare för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens. Regeringen går därför fram med ett förslag om förlängd expertskatt från fem till sju år. Regeringen har även beslutat om ett tilläggsdirektiv som innebär att de så kallade 3:12-reglerna ska ses över för att reglerna om så kallade kvalificerade personaloptioner ska bli mer effektiva, och därmed underlätta för företag att attrahera nyckelkompetens.

Sänkt skatt på snus

Publicerad 06 september 2023

Regeringen avser att se över skatterna för tobak och nikotin. Detta kommer att innebära att skatten på snus sänks, medan skatterna för bl.a. cigaretter och röktobak höjs. Genom detta förväntas priset på en dosa snus sänkas med ca 3 kronor och priset på ett paket cigaretter höjas med ca 4 kronor.

Sänkt skatt för vanligt folk som arbetar

Publicerad 04 september 2023

Sverige befinner sig i ett besvärligt ekonomiskt läge där många hushåll drabbas hårt. Samtidigt är det stora problem på arbetsmarknaden med hög arbetslöshet och för lågt arbetskraftsdeltagande i vissa grupper. Regeringen vill därför göra det mer lönsamt att jobba och sänker därför skatten på arbete i budgetpropositionen för 2024. Skattesänkningen riktas främst till de med låga och medelhöga inkomster.

Ladda ner:

Förslag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Publicerad 31 augusti 2023

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss som föreslår att en tilläggsskatt införs för företag i stora koncerner. Förslaget är ett led i ett internationellt arbete för att motverka skatteundandraganden och värna länders skattebaser. Förslaget ska implementera ett EU-direktiv vars syfte är att säkerställa en global minimiskattenivå för stora multinationella och nationella koncerner i svensk rätt.

Förslag om en utvecklad arbetsgivardeklaration för att motverka välfärdsfusk och arbetslivskriminalitet

Publicerad 30 augusti 2023

I dag överlämnade 2022 års skatteförfarandeutredning ett delbetänkande till finansminister Elisabeth Svantesson med förslag på en utvecklad arbetsgivardeklaration för att motverka arbetslivskriminalitet, felaktiga utbetalningar och brott mot välfärdsystemen.

Nya åtgärder för att motverka och försvåra för kriminella att utnyttja de finansiella systemen

Publicerad 30 augusti 2023

En central del i arbetet med att bekämpa den grova organiserade brottsligheten är att motverka och försvåra den kriminella ekonomin. Regeringen kommer därför att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att identifiera, utvärdera och föreslå olika åtgärder för att motverka bedrägerier och penningtvätt och minska sårbarheter i betalningssystem.

Ökade incitament för investeringar i koldioxidinfångning

Publicerad 29 juni 2023

Finansdepartementet remitterar i dag förslag om skattebefrielse på el som används för infångning av koldioxid. Förslaget ska öka incitamenten för att investera i teknik som ska avskilja och fånga in koldioxid i exempelvis fabriker, kraftvärmeverk och andra stora punktutsläppskällor.

Ett stärkt konsumentskydd och bättre möjligheter att bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel

Publicerad 19 juni 2023

I dag remitteras en promemoria med förslag om att justera sanktionsavgiften för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen så att den kan uppgå till samma högsta belopp som vid överträdelser av spellagen. Syftet med förslaget är att stärka konsumentskyddet på spelområdet och bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel.

Skatteincitament för juridiska personers gåvor till ideell verksamhet

Publicerad 15 juni 2023

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på ett skatteincitament för gåvor från juridiska personer till ideell verksamhet. Ett sådant skatteincitament kan bidra till att öka donationerna till ideella organisationer och därigenom främja olika samhällsnyttiga verksamheter.

Översyn av skatteregler för att främja forskning och utveckling

Publicerad 08 juni 2023

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av det s.k. FoU-avdraget och expertskattereglerna. Syftet är att ge företag incitament till ökade investeringar i forskning och utveckling samt att skapa bättre förutsättningar för företag att attrahera och behålla internationell nyckelkompetens.

Reglerna om tjänsteställe och avdrag för ökade levnadskostnader ska moderniseras


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Reglerna om tjänsteställe och avdrag för ökade levnadskostnader ska moderniseras

Publicerad 01 juni 2023

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på moderniserade skatteregler för ett flexibelt arbetsliv. Utredningen ska analysera hur reglerna om tjänsteställe och avdrag för ökade levnadskostnader kan moderniseras för att göra skattereglerna enklare för arbetsgivare, anställda och företag.

Förslag om ändrad beskattning av inlösenaktier

Publicerad 17 maj 2023

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag för en mer likvärdig beskattning av utdelade medel från aktiebolag. Förslaget innebär att svensk kupongskatt inte kan undvikas lika enkelt av utländska aktieägare.

Flera skatteförslag remitteras inför höstbudgeten

Publicerad 28 april 2023

Finansdepartementet kommer i närtid att remittera ett flertal promemorior med förslag på skatteområdet inför förhandlingarna om höstbudgeten. Förslagen som remitteras rör bland annat sänkt skatt på lön och pension samt plastpåseskatten.

Utjämningskommittén får tilläggsdirektiv för att motverka höga och ökande skattesatser

Publicerad 20 april 2023

Regeringen har idag beslutat om ett tilläggsdirektiv till Utjämningskommittén. Syftet är att föreslå åtgärder för att motverka höga och ökande skattesatser i kommuner och regioner.

Regeringen överlämnar 2023 års ekonomiska vårproposition

Publicerad 17 april 2023

I dag överlämnar regeringen 2023 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten för 2023. Sverige befinner sig i en lågkonjunktur med den högsta inflationen på över 30 år. Mot denna bakgrund lägger regeringen fram en vårändringsbudget för att skydda särskilt utsatta hushåll och pressa tillbaka inflationen. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Regeringen tar krafttag mot penningtvätt genom valutaväxlingskontor

Publicerad 05 april 2023

Förekomsten av penningtvätt av brottsvinster genom valutaväxlingskontor uppskattas vara omfattande. Regeringen har i dag därför överlämnat förslag till Lagrådet som innehåller skärpta krav för valutaväxlare i syfte att motverka penningtvätt.

Tilläggsdirektiv till utredning ska värna den ideella sektorn

Publicerad 31 mars 2023

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till 2022 års penningtvättsutredning. Syftet är att värna den ideella sektorn i Sverige vid tillämpningen av EU:s nya regler.

Underrättelseskyldigheten till Skatteverket utökas

Publicerad 30 mars 2023

Regeringen har i dag beslutat om förordningsändringar som innebär en utvidgning av ett antal myndigheters underrättelseskyldighet till Skatteverket. Från och med den 1 maj 2023 ska berörda myndigheter underrätta Skatteverket om beslut som rör bland annat avvisning, utvisning och återkallande av uppehållstillstånd.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Underrättelseskyldigheter till Skatteverket utökas

Publicerad 30 mars 2023

Sidor