En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Nytt skatteavtal med Slovenien

Publicerad 12 maj 2021

Den 12 maj undertecknades ett skatteavtal mellan Sverige och Slovenien.

I och med undertecknandet får Sverige ett modernt skatteavtal med Slovenien. Avtalet kommer ersätta 1980 års skatteavtal med Jugoslavien, vilket för närvarande tillämpas mellan Sverige och Slovenien.

För att avtalet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Presskontakt

Nya möjligheter för Tullverket att ingripa mot kriminella från 1 augusti

Publicerad 06 maj 2021

Regeringen vill ge Tullverket rätt att ingripa mot misstänkt brottslighet även om myndigheten saknar befogenheter att utreda brottet. De nya befogenheterna ska kunna användas när Tullverket fattar misstanke om brott i samband med en tullkontroll. Reglerna föreslås börja gälla 1 augusti 2021 och förslaget har lämnats till riksdagen i dag.

Syftet med förslaget är bland annat att stärka arbetet mot penningtvätt, människohandel och de internationella stöldligorna.

Tullverket får nya möjligheter att kontrollera kontanter

Publicerad 04 maj 2021

Regeringens förslag att utöka Tullverkets möjligheter att hålla kvar kontanta medel som förs in i eller ut ur EU lämnas i dag till riksdagen. Syftet är att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De nya reglerna ska träda i kraft 1 augusti i år.

Förslag på nya skatteregler för förmånscyklar

Publicerad 03 maj 2021

För att bidra till ökad cykelpendling remitterar Finansdepartementet i dag en promemoria med förslag om skattelättnader för förmånscyklar. Förslaget remitteras för att kunna ingå i budgeten i höst. Promemorian innehåller två alternativa förslag på utformning och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Nya stimulanser för den som reparerar eller hyr ut saker

Publicerad 30 april 2021

Från och med nästa år kan en ny skattereduktion införas för den som lämnar in exempelvis en mobiltelefon, diskmaskin eller soffa för reparation. Samtidigt föreslås en möjlighet att kunna hyra ut sina saker till andra skattefritt upp till ett visst belopp. Syftet är att stimulera fler konsumenter att återanvända och hyra ut i stället för att köpa nytt. Förslagen skickas på remiss i dag och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslag för att stoppa risk för kringgåenden av 3:12-reglerna

Publicerad 21 april 2021

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria med förslag om två kompletteringar i de särskilda skatteregler som gäller för ägare till fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Syftet är att förtydliga rättsläget och därmed förhindra en ny typ av kringgåenden med hjälp av ägarstiftelser.

Tullverket får utvidgade möjligheter att kontrollera kontanta medel vid gränsen

Publicerad 09 april 2021

Tullverket ska få utökade möjligheter att hålla kvar kontanta medel som förs in i eller ut ur EU. Syftet är att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslaget har lämnats över till Lagrådet för granskning.

Fortsatt slopad förmånsskatt för fri parkering på jobbet

Publicerad 06 april 2021

Anställda som har tillgång till gratis parkering på arbetsplatsen kommer även i år att slippa betala förmånsskatt för den. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten fortfarande råder till att hålla avstånd i kollektivtrafiken och undvika resor i rusningstid. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Skattefria gåvor till anställda upp till 2 000 kronor

Publicerad 06 april 2021

För att stödja olika branscher inom det lokala näringslivet utökas och förlängs arbetsgivares möjlighet till skattefri gåva. Förslaget ingår i regeringens sjätte extra ändringsbudget för 2021 som överlämnades till riksdagen i dag. Det bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna

Sjätte extra ändringsbudget till riksdagen

Publicerad 06 april 2021

Regeringen har i dag överlämnat en sjätte extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen. Förslagen i propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Budgeten innehåller åtgärder på utgiftssidan för sammanlagt drygt 23,2 miljarder kronor. Förslagen kan delas upp i fyra områden:

Rädda svenska jobb, företag och verksamheter

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga juni-augusti 2021

Publicerad 31 mars 2021

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivargifter för 19–23-åringar förstärks ytterligare juni, juli och augusti i år. I en promemoria som Finansdepartementet skickar ut på remiss inom kort föreslås att arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 procent under de aktuella månaderna för personer i detta åldersspann. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Publicerad 24 mars 2021

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om förändringar i reglerna om samordningsnummer. Förslagen innebär bland annat att ett samordningsnummer kan förklaras vilande om det tilldelats en person under falsk identitet. Dessutom kommer i princip samtliga myndigheter bli skyldiga att anmäla misstänkta fel i folkbokföringen till Skatteverket om inte särskilda skäl föreligger.

Regeringen säger upp skatteavtalen med Portugal och Grekland

I morgon överlämnar regeringen två propositioner till riksdagen med förslag om att säga upp Sveriges skatteavtal med Grekland respektive Portugal. Anledningen är att dessa länder har infört riktade regler som innebär att personer som flyttar dit från Sverige betalar en mycket låg eller ingen skatt alls på exempelvis tjänstepensioner och kapitalvinster som härrör från Sverige.

Förslag om förstärkta åtgärder mot gränsöverskridande skatteplanering till riksdagen

Publicerad 16 mars 2021

Regeringen har i dag beslutat om en proposition som en del i genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Syftet är att stoppa användningen av skillnader i olika länders skattelagstiftning för gränsöverskridande skatteplanering.

I propositionen föreslås att de befintliga reglerna för att neutralisera effekterna av missmatchningar i olika länders skatteregler kompletteras.

Flera skatteförslag från budgeten i höstas lämnas till riksdagen

Publicerad 16 mars 2021

Regeringen har i dag överlämnat fem propositioner till riksdagen med skatteförslag som aviserades i budgetpropositionen för 2021. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Slopad skatt för fler som producerar egen el

Pausad BNP-indexering av drivmedelsskatten år 2022

Publicerad 03 mars 2021

En del av den årliga indexeringen av bensin- och dieselskatten kommer att pausas tillfälligt nästa år. Syftet är att möta högre priser för konsumenterna till följd av att inblandningen av biodrivmedel ökar. Förslaget aviserades i regeringens budgetproposition för 2021 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Finansdepartementet skickar förslaget på remiss i dag.

Möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar med ytterligare en månad

Publicerad 19 februari 2021

Möjligheten för företag som är i behov av en tillfällig likviditetsförstärkning att skjuta upp sina skatteinbetalningar utvidgas än en gång. I en promemoria som Finansdepartementet i dag skickar ut på remiss föreslås att anstånd ska kunna beviljas för ytterligare en månad samt att en möjlighet att välja månaden januari 2021 läggs till. Dessutom sänks nivån på anståndsavgiften. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förlängning av slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Publicerad 19 februari 2021

Skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen ska förlängas. Även den slopade förmånsbeskattningen för gåvor till anställda upp till ett värde av 1 000 kronor förlängs. Det föreslås i en promemoria som Finansdepartementet skickar på remiss. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Nya möjligheter till anstånd med skatten för krisdrabbade företag från i morgon

Publicerad 04 februari 2021

Regeringen har nu utfärdat den lag som förlänger och förstärker anståndsmöjligheten för krisdrabbade företag. Fullt utnyttjat innebär det ytterligare 300 miljarder kronor i likviditetsförstärkning. Den nya lagen träder i kraft i morgon men det går redan nu att ansöka om anstånd enligt de nya reglerna.

Utredning tittar på fler undantag från skatt på avfall

Publicerad 04 februari 2021

Regeringen har i dag gett en utredare i uppdrag att se över om fler undantag bör införas i lagarna om avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt. Syftet är att förbättra förutsättningarna för materialåtervinning och göra lagarna så träffsäkra som möjligt.

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Publicerad 04 februari 2021

Regeringen föreslår nu förändringar i reglerna om samordningsnummer och i folkbokföringen. Bland annat kommer samordningsnummer automatiskt att förklaras vilande efter fem år. Dessutom får alla myndigheter nu ett ansvar att anmäla fel i folkbokföringen till Skatteverket om inte särskilda skäl föreligger. Regeringen avser besluta att lämna förslagen till Lagrådet i dag.

- För att skapa ordning och reda genomför vi en översyn av alla samordningsnummer som är äldre än fem år, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förstärkta åtgärder mot gränsöverskridande skatteplanering

Publicerad 21 januari 2021

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss som en del i genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Syftet med förslaget är att stoppa användningen av skillnader i olika länders skattelagstiftning för gränsöverskridande skatteplanering.

- Det här är ytterligare ett exempel där samarbetet i EU används på ett effektivt sätt för att komma åt skatteplanering där man utnyttjar skillnader i olika länders lagar, säger finansminister Magdalena Andersson.

Ytterligare en extra ändringsbudget för 2021 har lämnats till riksdagen

Publicerad 19 januari 2021

Regeringen har i dag överlämnat en tredje extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller förslag som till exempel den förstärkta och förlängda korttidspermitteringen, det förlängda omställningsstödet och det nya nedstängningsstödet. Budgeten innehåller även medel för den tillfälligt stoppade 180-dagarsprövningen i sjukförsäkringen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs

Publicerad 15 januari 2021

Regeringens planerade sänkning av arbetsgivaravgifter för unga kommer att tidigareläggas och gälla redan från och med 1 januari i år. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att sänkningen skulle gälla från och med april. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget om en tillfällig skattereduktion för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin på remiss

Publicerad 22 december 2020

Regeringen remitterar i dag ett förslag på en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2021 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sidor