En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Först och främst Clas, tack för en underbar plats för att utbyta tankar och tillgodogöra sig kunskap rörande skattefrågor. Ditt forum är välbehövt i högskatte-Sverige, hoppas du orkar driva det vidare och att du får uppdrag genom detsamma.

Vi har som privatpersoner en del tillgångar i form av skog i Sverige. Vi skulle vilja kunna avverka, röja, markbereda och plantera skogen själva. Av förklarliga skäl kräver sådan verksamhet tillgång till skogsmaskiner och följaktligen större investeringar.

Vi skulle därför ev. tillsammans med några bekanta skapa ett bolag för ändamålet, anlita utomstående personal i vid behov samt som privatpersoner och marknadsmässigt betala företaget för utförda arbeten.

Vi skulle samtidigt vilja ha detta bolag i utlandet (Estland eller alt. övriga Baltikum), delvis beroende på skattemässiga möjligheter att kunna ackumulera vinst i det utländska bolaget, delvis beroende att bolaget kommer att ha snarlik verksamhet i etableringslandet.

Nu till vår frågeställning,
På din blog om att bilda bolag utomlands (http://www.skatter.se/index.php?q=node/270) Hänvisar Du främst till tre faktorer som negativt inverkande på dylikt upplägg:
1.       att det utländska bolaget kan anses ha fast driftställe i Sverige,
2.       att det utländska bolaget kan falla under CFC-beskattningen och
3.       att armlängdsprincipen måste upprätthållas mellan närstående svenska och utländska bolag.

I inkomstskattelagen anges i 29 §:
- ”Med fast driftställe för näringsverksamhet avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Uttrycket fast driftställe innefattar särskilt
- plats för företagsledning,
- filial,
- kontor,
- fabrik,
- verkstad,
- gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar

FRÅGOR

1. Är detta av bolaget äga tillgångar/platser som åsyftas? (t.ex. just skogsfastigheter), eller är det där bolaget är verksamt och utför tjänster på (som ju i vårt fall skulle bli flera olika platser) med skogsfastigheter ägda av oss och andra?

2. Kan ett utländskt bolag utan fast verksadress erhålla f-skatt?

3. CFC omnämner bland annat ägande i bolaget, har det därför någon betydelse för olika ägarandel? T.ex om vi inte själva skulle äga bolaget.

4. Ser du överhuvudtaget någon möjlighet att för en svensk lagligt kunna driva ett utländskt företag där viss verksamhet företas i Sverige utan att företaget blir skattskyldigt för något annat än moms?

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  aug 23, 2006

  Hej Lars!

  Tack för Dina vänliga ord beträffande denna website!

  1. Enligt inkomstskattelagen 6 kap. 7 § är utländska juridiska personer begränsat skattskyldiga. Det innebär enligt 11 § samma kapitel att sådan utländsk juridisk person är skattskyldig för inkomst av fast driftställe och fastighet i Sverige. Därmed blir en skogsfastighet alltid beskattad i Sverige, även om den ägs av en utländsk juridisk person, om inte ett dubbelbeskattningsavtal lindrar beskattningen. Det är dock synnerligen ovanligt att dubbelbeskattningsavtal säger annat än att beskattningen av en fastighet skall ske i det land där fastigheten är belägen. Ibland beskattas fastigheten i båda länderna med avräkning av skatt i det ena landet av det andra landets skatt för att undvika dubbelbeskattning.Om det utlänska bolaget inte skall äga skogsfastighet i Sverige utan endast skogsmaskiner o.d. är det naturligtvis stor risk att fast driftställe uppkommer i Sverige. T.ex. skulle väl någon form av kontor och arbetsledning behövas i Sverige.

  2. Jag utgår från att en utländsk juridisk person med skogsfastighet eller fast driftställe i Sverige får f-skattsedel på samma villkor som en svensk juridisk person. Det kan dock ta lite längre tid, eftersom Skatteverket brukar kontrollera att den utländska personen betalt sina skatter som det skall i hemlandet.

  3. Om Ni delar upp ägandet så att alla äger mindre än 25 % (och inga av delägarna är närstående till varandra eller det rör sig om moder- dotterbolagsförhållande eller liknande) uppkommer ingen CFC-beskattning.

  4. I så fall gäller det framför allt att undvika CFC-beskattning samtidigt som det utländska företaget inte får ha fast driftställe och inte heller fastighet i Sverige.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Lars_
  aug 24, 2006

  Tack för Ditt svar.

  Bolaget jag syftade på kommer inte självt att äga någon fast egendom i Sverige, däremot vara verksamt här i viss mån och utföra tjänster (med utländsk inhyrd personal), bland annat till oss bolagets delägare. Bolagets ägande kommer enbart att finnas i "hemlandet", huvudsakliga frågeställningen var därför om ett utländskt bolag (som detta) utan fast driftställe, (enbart verksamt utförande tjänster på div. olika adresser) ändå ur skatterättslig mening anses ha ”fast driftställe”?

  1.      kan ett utländskt bolag utan ”fast driftställe” (i Sverige) erhålla Svensk F-skatt?

  Det kan låta som skatteplanering men faktum är att det utländska bolaget faktiskt kommer att ha en stor del av sin verksamhet i hemlandet.

  Är hjälp med utländska bolagsupplägg något du åtar dig?

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 09, 2006

  Hej Lars!

  Förlåt att svaret dröjt! Jag har haft väldigt mycket att göra den senaste tiden.

  Jodå, visst kan det gå att få f-skattsedel utan att det finns fast driftställe men Skatteverket kommer nog att ställa en del frågor.

  Naturligtvis åtar jag mig att hjälpa Er med bolagsupplägget! Ring mig gärna på 031 711 20 70!

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB