En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

 Pressmeddelande
 6 oktober 2014
 Finansdepartementet

Vissa förslag på skatte- och socialavgiftsområdet inför budgetpropositionen för 2015

Finansdepartementet skickar i dag ut tre promemorior med vissa förslag inom skatte- och socialavgiftsområdet på remiss. Syftet är att möjliggöra en samlad behandling av de förslag som kan bli aktuella att presenteras i budgetpropositionen för 2015.

Förslagen är:

Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga i två steg

Nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år slopas. I promemorian föreslås en avveckling i två steg genom att nedsättningen halveras under 2015 för att helt upphöra vid utgången av 2015. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 9,60 miljarder kronor 2015 och ca 18,81 miljarder kronor 2016.

Sänkt skatt för pensionärer

Skillnaden i beskattning mellan lön och pension bör tas bort. Som ett första steg avskaffas skillnaden i beskattning för inkomster upp till cirka 120 000 kronor per år. Skatten sänks även för pensionärer med inkomster upp till cirka 240 000 kronor per år. Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med ca 1,98 miljarder kronor 2015.

Avtrappning av jobbskatteavdraget

Jobbskatteavdraget trappas av för dem som har arbetsinkomster som överstiger ca 50 000 kronor per månad. Avtrappningstakten föreslås vara 3 procent vilket innebär att inget jobbskatteavdrag kommer att ges för dem som har arbetsinkomster som överstiger 123 300 kronor per månad vid genomsnittlig kommunalskattesats. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 2,36 miljarder kronor 2015.

Uppräkningen av gränsen för statlig inkomstskatt begränsas

Den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster för 2015 begränsas genom att den räknas upp med förändringen i konsumentprisindex, i stället för med förändringen i konsumentprisindex plus två procentenheter. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 1,91 miljarder kronor.

Särskild löneskatt återinförs delvis för personer som har fyllt 65 år

Den särskilda löneskatten återinförs delvis på lön och andra ersättningar för arbete samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som har fyllt 65 år. Löneskatten föreslås uppgå till 8,5 procent och är en form av socialavgift. För anställda betalas löneskatten av arbetsgivaren. Löneskatten tillsammans med ålderspensionsavgiften kommer då att uppgå till 18,71 procent att jämföra med fulla arbetsgivaravgifter på 31,42 procent för personer under 65 år. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 2,34 miljarder kronor 2015.

Komplettering av förslaget om begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande

Avdragsrätten för privat pensionssparande begränsas genom att det fasta beloppet sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 3,09 miljarder kronor 2015.

Slopad läx-RUT

Den uttryckliga bestämmelsen om skattereduktion för privatundervisning, s.k. läx-RUT, avskaffas. Bestämmelsen om skattereduktion för barnpassning ändras så att den endast omfattar barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 50 miljoner kronor 2015.

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter

Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 0,13 miljarder kronor 2015.

Höjd skatt på naturgrus, bekämpningsmedel och avfall

Skatten på naturgrus höjs från 13 till 15 kronor per ton och skatten på bekämpningsmedel höjs från 30 till 34 kronor per kilo verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet. Avfallskatten höjs från 435 till 500 kronor per ton avfall. Förslagen beräknas öka skatteintäkterna med ca 40 miljoner kronor.

Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer höjs från 12 648 till 14 770 kronor per megawatt av högsta tillåtna termiska effekt och månad. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 0,25 miljarder kronor.

Höjd skatt på tobak

Punktskatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och tuggtobak höjs med ca 6 procent och punktskatten på snus höjs med ca 12 procent. Skattehöjningen medför att priset för ett paket med 19 cigaretter som i dag kostar 55 kronor ökar till 57,41 kronor och att en dosa portionssnus ökar från 43 till 44,41 kronor. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 0,90 miljarder kronor 2015.

Samtliga förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Kontakt
Fredrik Kornebäck
Presskontakt hos Magdalena Andersson
070-246 65 03
Hannes Mård
Presskontakt hos Per Bolund
070-208 94 43

Skatt för pensionärer
Johanna Gokall
08-405 15 77

Jobbskatteavdrag, statlig inkomstskatt och särskild löneskatt
Johanna Mihaic
08-405 28 72

Socialavgifter för unga
Robert Sand
08-405 83 09

Privat pensionssparande
Terese Danielsson
08-405 41 92

Läx-RUT
Peter Österberg
08-405 48 97

Förvaltningsutgifter
Maria Doeser
08-405 40 72

Skatt på avfall
Anna Wallentin
08-405 25 90

Skatt på bekämpningsmedel resp. naturgrus
Mikaela Sonnerby
08-405 37 22

Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Ulf Olovsson
08-405 25 20

Skatt på tobak
Lena Hiort af Ornäs Leijon
08-405 18 07