En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Frågeställningen är seriöst ställd. Jag vill börja med att understyrka, att inga ambitioner finns med kortsiktiga ekonomiska lösningar, där överskott från försäljning eller tjänster utförda i Sverige, tas ut via ett kreditkort i Sverige. Däremot att driva ett bolag där kapital byggs upp.

Det finns inga vare sig juridiska eller praktiska hinder för mig, vare sig för mig som privatperson, eller företagare att driva ett företag i Sverige. Bakgrunden till att jag inte vill göra detta, är i första hand rent personligt egoistisk.

Att jag med empiriska erfarenheter som grund, starkt ogillar det svenska systemet och därför som företagare inte vill gynna detsamma. Att jag numera hellre avstår att driva verksamhet i Sverige, än att gynna det jag upplever som byråkratiskt och en planekonomisk konfiskatorisk företagssyn. Det finns också rent praktiska skäl, lägre skattesatser, att andra länder inte beskattar vinst som inte tagits ut som utdelning. Att det därför finns möjligheter att ackumulera kapital i ett bolag som är långt mycket förmånligare, än i det svenska systemet.

För min privata ekonomiska situation, behöver jag inte heller någon ekonomisk utdelning ur företaget. Jag räknar därför inte med att ta ut någon sådan, däremot att låna ut pengar till bolaget. Låta utlånat kapital fungera som rörelsekapital. Att med rörelsekapitalet som grund, bygga upp en förmögenhet för framtida investeringar som ägs och förvaltas av företaget.

Någon vinst i egentlig mening kommer inte heller uppkomma i Sverige. Kortfattat går affärsidén ut på att köpa upp lös egendom i Sverige, vidareförsälja denna utomlands.

Är detta i och med EU ett lagligt tillvägagångssätt för en privatperson skriven i Sverige?

Jag har redovisningskontakterna som krävs för att driva ett seriöst bolag i ett baltiskt land. Att erhålla adekvat skatteregistrering etc. Vad krävs för att detta skall ske lagligt?

2 Kommentarer
 1. anon
  cgbonde
  jul 20, 2009

  Detta regleras i regel via skatteavtal mellan sverige och den aktuella starten. Om avtalet inte ger dig någon begränsing i skattskyldigheten är du obegränsat skattskyldig i Sverige om du bor kvar här.

  En annan sak är ju skatteverkets möjligheter att "upptäcka" ditt ägande i bolaget - men det är ju en annan fråga.

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 27, 2009

  Hej Per!

  Från skattemässiga utgångspunkter är praktiskt taget allt lagligt bara den skattskyldige redovisar all relvant information i sina deklarationer. Det är när den skattskyldige uppsåtligt eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift som det kan bli fråga om skattebrott. Då kan man tala om olaglig verksamhet. Nu är det nog inte riktigt detta Du tänker på. Du menar nog i första hand om Du kan drivar seriös verksamhet utomlands och slippa svensk skatt på denna verksamhet. Och det kan Du, om verksamheten verkligen bedrivs utomlands. Om det utlänska bolagets verksamhet i själva verket bedrivs i Sverige genom ett s.k. fast driftställe, skall detta fasta driftställe beskattas i Sverige. Fast driftställe kan t.o.m. uppkomma genom att avtal i det utlänska bolagets namn tecknas i Sverige. Om Du skall vara folkbokförd i Sverige, krävs således att Du har en VD eller motsvarande som sköter verksamheten i det utländska bolaget och att Du bara är aktieägare och eventuellt även styrelseledamot.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB