En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 17 april 2023

I dag överlämnar regeringen 2023 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten för 2023. Sverige befinner sig i en lågkonjunktur med den högsta inflationen på över 30 år. Mot denna bakgrund lägger regeringen fram en vårändringsbudget för att skydda särskilt utsatta hushåll och pressa tillbaka inflationen. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

– Vi befinner oss i ett väldigt besvärligt ekonomiskt läge. Många kämpar för att få pengarna att räcka till och därför är det viktigt för regeringen att bekämpa inflationen och stötta de som har det tuffast. I vårändringsbudgeten höjer vi tillfälligt bostadsbidraget för ekonomiskt utsatta barnfamiljer och satsar på yrkesutbildning för att få fler i arbete. Med satsningar på försvaret och på att förebygga kriminalitet ökar vi tryggheten i Sverige. Vi står inför stora utmaningar, men vi kommer att ta oss igenom dem tillsammans. Steg för steg ska vi göra Sverige ännu bättre, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Med krig i närområdet, en ansträngd situation på energimarknaderna i Europa och den högsta inflationen på över 30 år befinner sig Sverige i ett osäkert läge. Den höga inflationen leder till att reallönerna sjunker och att värdet på sparande minskar. Hög skuldsättning och en hög andel bostadslån med rörlig ränta gör svenska hushåll och företag särskilt känsliga för de snabbt stigande räntorna som följer av inflationen. Samtidigt är arbetslösheten hög jämfört med andra europeiska länder.

Regeringen föreslår därför i vårändringsbudgeten åtgärder för att skydda särskilt utsatta hushåll mot de stigande priserna, åtgärder för att få fler i arbete och åtgärder för att motverka den höga inflationen genom förbättrad konkurrens. Regeringen fastslår även en plan för den ekonomiska politiken framåt: arbetslinjen ska återupprättas och strukturreformer ska genomföras för att öka tillväxten.

En plan för att möta de stora ekonomiska utmaningarna

Regeringen avser att möta den svåra ekonomiska situationen med en plan i tre delar:

Bekämpa inflationen och stötta utsatta hushåll
I budgeten höjs och förlängs det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag och civilsamhället får ett riktat stöd för att bättre kunna hjälpa personer i socialt särskilt utsatta situationer i samhället. Pengar avsätts även för att förbättra konkurrensen i branscher med stora prisökningar. Regeringen avser samtidigt att vidhålla skattenedsättningen på jordbruksdiesel till EU:s miniminivå 2024 och 2025 för att stötta den svenska matproduktionen. Utöver förslagen i vårändringsbudgeten stöttar regeringen hushållen med ca 27 miljarder kronor i elstöd och regeringen kommer att återföra omkring 30 miljarder kronor till företagen 2023 som kompensation för höga elpriser.
Återupprätta arbetslinjen
I budgeten avsätts pengar för att förbättra Arbetsförmedlingens förutsättningar att hantera en ökad arbetslöshet, för att stärka gymnasial yrkesinriktad vuxenutbildning och yrkeshögskolan och för att personer med tillfälligt skydd, till exempel skyddsbehövande från Ukraina, ska få tillgång till sfi på komvux. Utöver vad som föreslås i budgeten ska även en satsning på sommarjobb och jobb för ungdomar riktad till kommuner med hög arbetslöshet genomföras. När det ekonomiska läget tillåter kommer regeringen även föreslå att skatten på arbete sänks ytterligare. Regeringen avser också att föreslå en stor bidragsreform för att öka incitamenten för människor att börja arbeta.
Strukturreformer för en högre tillväxt
Regeringen har bland annat utökat uppdraget till den utredning som analyserar skattereglerna för entreprenörer, de så kallade 3:12-reglerna, till att även omfatta förslag för att ytterligare främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften. Ett arbete har även inletts för att minska företagens kostnader för administration och under våren tillsätts en produktivitetskommission som ska analysera hinder för och möjligheter att höja produktivitetstillväxten i den svenska ekonomin.

Fortsatt reformarbete för att lösa Sveriges samhällsproblem

Utöver arbetet med att hantera den svåra ekonomiska situationen avser regeringen att fortsätta verka på flera områden för att lösa Sveriges långsiktiga samhällsproblem.

För att öka tryggheten förstärks Säkerhetspolisen. Även Kriminalvården får ökade anslag för att kunna fortsätta den nödvändiga utbyggnaden. Stödet till kommunerna för familjehemsplaceringar föreslås ökas för att frigöra platser för barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården. Utöver vad som föreslås i budgeten ger regeringen flertalet uppdrag till Socialstyrelsen, bland annat att utveckla kunskapsstödet till familjehem för att ytterligare stärka den sociala barn och ungdomsvården.

Regeringen föreslår också ökat stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även lärosäten får ökade möjligheter att förbereda utvidgning av ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och bidraget till Teach for Sweden för arbete med ledarskapsutbildning och coachning av studenter ökas. Regeringen pekar samtidigt på behovet av att fortsätta bygga ut primärvården, öka antalet vårdplatser och korta köerna till specialistvården. 

För att stärka försvaret och krisberedskapen samt skapa förutsättningar för ett snabbt svenskt medlemskap i Nato avsätts 724 miljoner kronor i år.

I syfte att minska utsläppen kommer regeringen i höst att överlämna en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen. I vårändringsbudgeten avsätts pengar till skogsägare som frivilligt valt att skydda sin skog.

Förslagen i vårändringsbudgeten uppgår till sammanlagt 4 miljarder kronor.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström