En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

I budgetpropositionen för 2017 avser regeringen att föreslå att upp­gifter på individnivå, dvs. per betalningsmottagare, bör lämnas löpande till Skatteverket. Arbetsgivare och andra utbetalare bör lämna dessa uppgifter i en arbets­givardeklaration i stället för i en kontrolluppgift. En arbetsgivardeklara­tion lämnas varje månad till skillnad från i dag när uppgift om utbetalda ersättningar och skatteavdrag på individnivå lämnas i en kontrolluppgift en gång per år.

Syftet med det nya systemet är att minska skattefusk och skatteundan­dragande. Om Skatteverket får tillgång till löpande uppgifter på individnivå, skulle de få ett bättre underlag för skattebeslut och kunna effektivisera kontrollverksamheten. Ett sådant system skulle också ge positiva offentligfinansiella effekter och bedöms kunna uppgå till 2 miljarder kronor årligen.

Avsikten att det nya systemet ska införas stegvis från och med den 1 juli 2018. Det är fråga om en stor reform och det är därför viktigt att Skatteverket, pro­gramvaruföretag samt arbetsgivare och andra utbetalare får en rimlig förberedelsetid för att kunna anpassa sig till det nya systemet.

Den här åtgärden omnämns också i regeringens 10-punktsprogram mot skatteflykt, som presenterades den 28 april 2016.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Genvägar
Regeringens arbete för att motverka skatteflykt

Publicerad 17 september 2016 · Uppdaterad 17 september 2016