En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 


De så kallade 3:12-reglerna innebär att utdelning och kapitalvint på kvalificerade aktier i fåmansföretag blir beskattad med i bästa fall 20 % (inom det s.k. gränsbeloppet) och annars upp till som mest ca 58 %. På onoterade aktier som inte är kvalificerade är skatten 25 % på utdelning och kapitalvinst.
En aktie räknas som kvalificerad om ägaren eller närstående varit verksam i förtaget under beskattningsåret eller något av den fem föregående beskattningsåren. Om aktiviteten i bolaget upphör under året och verksamheten är passiv under efterföljande fem år kan aktierna upphöra att vara kvalificerade. När femårskarensen löpt ut kan därför skatten på utdelning och kapitalvinst reduceras från ca 58 % till 25 %. 
En förutsättning för det är att ägaren eller närstående inte under tiden är aktiv i annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Rekvisitet samma eller likartad verksamhet förorsakar en del problem.
Jämförelsen med annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet tar inte direkt sikte på sådana fall där verksamheten rent faktiskt är av samma eller likartat slag. I stället avses fall där ”hela eller delar av verksamheten förts över till ett annat sådant företag och verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen”.
Det innebär att när kapital som generats i ett kvalificerat fåmansföretag förs över till ett annat sådant företag anses samma eller likartad verksamhet föreligga även om verksamheterna är av helt skilda slag.
Om inga konkreta tillgångar alls förs över kan reglerna ändå slå till. I ett fall var det tillräckligt att kunskaper och affärskontakter från en tidigare konsultverksamhet skulle utnyttjas i ett nytt bolag samtidigt som förvaltning av kapital från den tidigare verksamheten fanns kvar i det gamla bolaget. Samma eller likartad verksamhet ansågs föreligga i de båda bolagen. 
I ett annat fall ansågs ett företag som tagit emot aktieägartillskott från sitt moderföretag som i sin tur kapitaliserats genom en underprisöverlåtelse av aktier i ett tredje bolag bedriva samma eller likartad verksamhet.
Överlåtelse från ett direkt eller indirekt ägt bolag till ett annat fåmansföretags dotterbolag omfattas inte av lagtextens ordalydelse om samma eller likartad verksamhet men då har skatteflyktslagen ansetts tillämplig. 
I ett dialogsvar har Skatteverket kommit fram till att inte ens ett tillfälligt lån från ett kapitalförvaltande bolag till ett annat bolag med helt annan verksamhet kunnat lämnas utan att bolagen ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet på grund av lånet.
3:12-reglerna är egentligen är schablonregler för att dela upp inkomster som tjänats in i fåmansföretag på arbetsinkomst respektive kapitalinkomst men tillämpningen är anmärkningsvärt rigorös. Ändå kan det finnas möjligheter att planera sin skatt så att reglerna inte slår till. Omständigheterna i det enskilda fallet är som vanligt av största betydelse. Om du önskar en analys av din skattesituation är du välkommen att kontakta oss på Skattepunkten AB, telefon 031- 711 20 70.