En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Här kommer många "korta" skattenyheter. Detta är skrivet för Dig som är jäktad och ändå vill hålla Dig ajour men bara med sådant som är intressant i Din verksamhet.

Material som har karaktär av förslag tas sällan med. "Förslag blir sällan lag"!

Inte medlem i bostadsrättsföreningen, inte heller nyttjanderätt, men ändå begränsat skattskyldig för bostadsrättsförsäljning

Medlemskap i bostadsrättsförening eller faktisk nyttjanderätt har inte setts utgöra förutsättning för att begränsad skattskyldighet för kapitalvinst inte ska uppkomma. Skatteavtal mellan Sverige och Frankrike begränsar inte detta.

Skattelättnad för utländsk arbetstagare

Fråga om en utländsk arbetstagare som får nettolön utbetald och hur bruttolönen ska beräknas. HFD menade att motsvarande bruttolön ska utgöra beräkningsgrund. Det vill säga en arbetstagares bruttolön med motsvarande nettoutbetalning ska utgöra jämförelsegrund. Därmed ska alltså skattelättnaden ingå i beräkningen vid uppgrossning av en nettolön.

Skattetillägg och skattebrott

Resning har beviljats i mål där en skattskyldig påförts skattetillägg avseende samma oriktiga uppgifter som legat till grund för ett tidigare ogillat åtal för skattebrott (ne bis in idem).

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Från och med 1 januari 2015 har du möjlighet att få skattereduktion för den överskottsel som matas in från din produktion till elnätet.

Dubbelbestraffningsförbudet

Ansökan om resning i mål om eftertaxering

Dubbelbestraffningsförbudet

Ansökan om resning i skattemål 

Gåva av fastighet, underprisöverlåtelse

Överklagat förhandsbesked, avyttring eller gåva enligt reglerna för underprisöverlåtelse i 23 kap IL.

Gåva av fastighet

Överlåtelse av fastighetsandelar som är lagertillgångar har inkomstskattemässigt ansetts som gåva, under vissa förutsättningar.

Undantag från skatteplikt för tandvård och dentaltekniska produkter

Skatteverket har tagit ställning

Begreppet behövande i ekonomisk mening vid social hjälpverksamhet

Skatteverket har tagit ställning

Beräkning av upplagshavares avdrag för skatt på spillolja som förts in i skatteupplag

Skatteverkets allmänna råd om beskattning av bränslen

Förbrukning för framställning av elektrisk kraft

Skatteverkets allmänna råd

Skattefri personalvårdsförmån

En arbetsgivares tillhandahållande av träningsredskap i form av motionsband som placeras i bostaden har inte ansetts utgöra skattefri personalvårdsmotion.

Service till företag som tecknar hängavtal

Den avgift som en fackförening tar ut för service som tillhandahålls företag som tecknat hängavtal har bedömts som skattepliktig inkomst

Betalning av krav från Skatteverket som ingår i skuldsanering

Skatteverket har i ett ställningstagande meddelat att om en gäldenär betalar en skattefordran som ingår i en skuldsanering ska Skatteverket återbetala pengarna till gäldenären om betalningen inte kan anses som frivillig.

Ränta vid återbetalning av kupungskatt

Skatteverket har i ett ställningstagande meddelat att intäktsränta ska utgå på all kupongskatt som återbetalas oavsett återbetalningsorsak.

Beräkning av sjöinkomstavdrag

Skatteverket har gjort vissa ändringar i föreskriften

Ett företag vars verksamhet är inriktad på ekologiska produkter har inte fått avdrag för utgifter för att kompensera för den klimatpåverkan som följer av bolagets transporter.

HFD har fastställt delar av förhandsbeskedet och ändrar på så sätt att avdrag inte ska göras för utgifter för förvärv av s.k. utsläppskrediter.

Skattetillägg har undanröjts även om åtalet som väckts inte prövades i tingsrätten.

Skattetillägg grundade på samma förutsättningar som åtal, undanröjda. Skattetillägg i kvarstående delar uttagen.

Vid tillämpning av beloppsspärren har utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet i ett underskottsföretag ansetts innefatta endast köpeskilling för de andelar som ger det bestämmande inflytandet.

HFD har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked och bekräftar därmed att fordringarna inte ska ingå i beräkning av utgiften för fastställande av beloppsspärren.
 
Beräkning av skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar som ägts indirekt genom en i utlandet delägarbeskattad juridisk person.

HFD anser, i likhet med Skatterättsnämnden, att bedömning ska göras utifrån om företaget ska sälja ett portföljbolag, som indirekt ägs av ett annat bolag, måste bedömning göras utifrån om försäljningen.

Fast driftställe i förhållande till skyldigheten att göra skatteavdrag och möjlighet att ingå socialavgiftsavtal

Skatteverket har tagit ställning

Skatteavtals tillämplighet på delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare

En delägarbeskattad juridisk persons inkomster omfattas bara av ett skatteavtals bestämmelser om det anges i avtalet att bestämmelserna är tillämpliga på dem. Skatteverket har tagit ställning

Negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto inte avdragsgill

Skatteverket har tagit ställning

Frivillig skattskyldighet och stadigvarande bostad enligt mervärdesskattelagen

Mål från Kammarrätten i Jönköping

Anställds förvärv av teckningsoptioner

Förvärvstidpunkt för anställds förvärv av teckningsoptioner och förmånsbeskattning.

Avräkning för utländsk skatt

Avräkning för utländsk skatt har inte medgivits av Kammarrätten i Göteborg då det svenska bolaget inte kunnat visa att erhållna betalningar utgjorde ersättning för know-how enligt royaltydefinitionen i skatteavtalen med berörda länder.

Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt förhandsbesked angående ränteavdrag i intressegemenskap

Ventilregeln kan inte prövas inom ramen för förhandsbesked från Skatterättsnämnden enligt HFD.

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer förhandsbesked gällande undantagsregeln i 24 kap. 10 d § tredje stycket IL.

Undantagsregeln kan inte prövas inom ramen för förhandsbesked från Skatterättsnämnden enligt HFD.

Redovisning av antalet arbetade timmar vid begäran om utbetalning för husarbete i fakturamodellen

Skatteverket har tagit ställning

Vid utbetalning av RUT när köparen har ett abonnemang ska redovisning av antalet timmar för ansökan motsvara faktiska arbetade timmar. Annars är det förskottsbetalning.

Skatteverket har tagit ställning

Försäljning av andelar i en bostadsrättsförening. Skattefri försäljning av näringsbetingade andelar, eller inte. Återförvisat mål för bedömning av relevant tidpunkt för föreningens status.

HFD säger att Skatterättsnämnden borde prövat frågan om vilken tidpunkt som är relevant för bedömningen av föreningens status.

Försäkring är inte pensionsförsäkring om utbetalning kan ske utan villkor att försäkringstagaren uppnått en viss ålder

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked

Sverige får ta ut kapitalvinstskatt på försäljning av aktier trots skatteavtal mellan de nordiska länderna

Det nordiska skatteavtalet inskränker inte Sveriges rätt att beskatta en kapitalvinst vid avyttring av aktier som tidigare beskattats i ett dödsbo hemmahörande i ett annat nordiskt land av det landet.

Näringsbetingade andelar

Ett bolag i Panama har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpning av reglerna om näringsbetingade andelar.

Fusion och fission i fastighetsbranschen

Ett företag ska omedelbart efter fusionen eller fissionen vara skattskyldigt för inkomst av sådan näringsverksamhet som det överlåtande företaget beskattats för.

En fåmansbolagsägare har tagit ett förbjudet lån, får skattetillägg men ingen ränteförmån.

HFD har ändrat Kammarrättens avgörande, vilka i sin tur tidigare ändrat Förvaltningsrättens avgörande.

Utomståenderegeln och kvalificerade andelar i fåmansaktiebolag

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked gällande ägarspridning och bedömningen av indirekta ägares påverkan av om andelarna blir kvalificerade eller ej.

Om underlag för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt fastställts enligt reglerna i lagen mot skatteflykt går det inte att tillämpa regler om företrädaransvar

Skatteverket har tagit ställning

Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2015

Skatteverket har gjort vissa ändringar

Verksamhetsavyttring, bolagisering av norsk filial

Skatterättsnämnden anser att inget undantag för ombedelbar beskattning av verksamhetsavyttring är aktuell när en norsk filial bolagiseras. Däremot anses det strida mot EES- och EU-rätten och att beskattning därför får ske först när det förvärvande bolaget avyttrar de övertagna tillgångarna. Förhandsbesked överklagat av Skatteverket.

Tillhandahållande av försäkring i samband med försäljning av varor och tjänster, mervärdesskatt

Skatteverket har tagit ställning

Personaloptioner, EU-rätt

En obegränsat skattskyldig person som förvärvat aktier enligt ett personaloptionsprogram ska inte beskattas i Sverige då intjänandelandet inte varit i Sverige. Skatterättsnämnden anser att en beskattning i Sverige strider mot artikel 45 i EUF-fördraget. Förhandsbesked överklagat av Skatteverket.

Utomståenderegeln tillämpas vid bedömningen av kvalificerade andelar när fåmansaktiebolaget äger 30 procent av ett kommanditbolag som till resterande del ägs av indirekta ägare.

Skatterättsnämnden anser att andelarna inte ska anses som kvalificerade. Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet.

Skatteflyktslagen tillämpas på olika transaktioner genomförda av fåmansaktiebolagsägare

Företagets verksamhet har fortgått i ett företag och likvida medel har placerats i ett annat, indirekt ägt företag. HFD fastställer Skatterättsnämndes förhandsbesked.

En inbetalning till skattekontot ska i första hand räknas av mot de skatter och avgifter som inte har lämnats för indrivning. Har de skatter och avgifter som omfattas av konkursansökan inte lämnats för indrivning ska inbetalningen anses ske mot dessa.

Skatteverket har tagit ställning vid konkursansökningar

Kan en anställds arbete i hemmet medföra att ett utländskt företag får fast driftställe i Sverige?

Ja, under vissa förutsättningar. Skatteverket har tagit ställning.

Ränta på skattekonto vid återbetalning av kupongskatt till skattekonto istället för att utbetalas. Saldot på skattekontot avgör.

Skatteverket har tagit ställning.

Skatterättslig bosättning vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor samt vissa avdragsfrågor i samband med tillfälligt arbete

Skatteverket har tagit ställning.

Förmedlingstjänst undantagen från mervärdesskatteplikt

Utländskt dotterbolag förmedlade betalningstjänster. Skatterättsnämndens förhandsbesked ändrades på så sätt att även dotterbolagets omsättning omfattas av undantaget från skatteplikt för mervärdesskatt.

Ett företag, som stod i skuld till ägarna, har betalat ROT-faktura

HFD ändrar Kammarrättens dom. Utbetalningen anses visad menar HFD

Nedre skiktgräns för beräkning av statlig skatt

HFD har inte tagit ställning i frågan utan har istället meddelat att förhandsbeskedsinstitutets uppgift inte är att räkna ut skatten sedan detta underlag har fastställts. Förhandsbeskedet undanröjt och ansökningen avvisad.

Skatteverket kommer efter ansökan att medge tryckerikunder anstånd med betalning av den mervärdesskatt och ränta som ska betalas på grund av följdändringsbeslut.

Skatteverket har tagit ställning

Andelar i utländsk fond noterade på börs i Irland anses vara upptagna på reglerad marknad, och utgör finansiellt instrument på ett investeringssparkonto

HFD ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och meddelar att andelar i fond är ett finansiellt instrument och anses upptagna på en reglerad marknad under vissa förutsättningar. Inget krav på omsättningshastighet är en förutsättning som lyfts.

Beräkning av fastighetsskatten för elproduktionsenhet med vindkraftverk

Skatteverket har tagit ställning

Skattekonsekvenser kan inte överblickas i fiktiva frågor om omstruktureringar och skattemässig bedömning av anskaffningsvärden av rättigheter vid tillämpning av skatteflyktslagen.

HFD undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked i fråga om en koncerns varumärken och andra immateriella rättigheter.

Redovisningscentraler för taxitrafik

Från och med den 1 januari 2016 kommer du som har tillstånd att driva taxiverksamhet att behöva föra över uppgifter från varje fordons taxameter, trådlöst och digitalt.

Ingen tjänsteresa när du som personlig assistent till ditt egna barn eller närstående åker på semester. Åker ni däremot för särskilt anpassad vård kan det ses som tjänsteresa.

Skatteverket har tagit ställning

Inget företrädaransvar för skuld i aktiebolag nedskriven genom offentligt ackord i företagsrekonstruktion

Skatteverket hade inte fog för att begära företrädaransvar för nedsatt skuld. HFD har fastställt såväl Kammarrättens som Förvaltningsrättens avgöranden.

Kortare hyresperioder vid uthyrning av butikslokaler anses inte undantagna från momsplikt.

Skatterättsnämnden anser att uthyrningen, trots korta hyresperioder, är stadigvarande och därmed momspliktigt, under de i målet angivna förutsättningarna.

Kapitaltillskott vid beräkning av kapitalvinst vid försäljning av bostadsrätt

Skatteverket har tagit ställning

Vatten som förekommer i bränsle ska anses ingå i bränslets skattepliktiga vikt vid beräkning av skatt på fasta bränslen

Skatteverket har tagit ställning

Elförbrukning i samband med bandrift

Skatteverket har tagit ställning

Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme för vissa verksamheter

Skatteverket har tagit ställning

Återbetalning för skatt på energi kan medges endast för koldioxid som avskiljs ur rökgaserna. Återbetalning medges således inte för koldioxid som finns i askans innehåll av oförbränt bränsle.

Skatteverket har tagit ställning

Sparat fördelningsbelopp ska inte påverka beräkningen av negativa kapitalunderlaget för räntefördelning vid benefikt fång

Med två skiljaktiga ledamöter anser Skatterättsnämnden att beräkningen underlaget för räntefördelning inte ska påverkas av sparat fördelningsbelopp. Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet.

Andelar genom fondförsäkring är kapitalförsäkring

Skatterättsnämnden anser att en fondförsäkring med en risk för försäkringstagaren uppgående till en procent utgör en kapitalförsäkring.

Betalningsskyldighet för tull avgör vem som är skattepliktig för mervärdesskatt. Det innebär att var varan befinner sig när äganderätten övergår inte har någon betydelse vid bedömningen av omsättningsland vid import.

Skatteverket har tagit ställning 

Undantag från skatteplikt för el: installerad generatoreffekt

Skatteverket har tagit ställning

Tidsperioden i utomståenderegeln avgörande för när ett holdingbolag köper andelar i ett fåmansaktiebolag

Skatterättsnämnden anser att andelarna inte upphör att vara kvalificerade med stöd av utomståendereglerna förrän inköpsåret inte längre omfattas av tidsperioden i regeln.

Inget utrangeringsavdrag när bärande konstruktioner av fastigheten var kvar

Skatterättsnämnden anser att då en större del av byggnaden, s.k. stomrena bärande delar, var kvar efter rivningsarbetena och ingick i nybyggnation, är byggnaden inte definitivt utrangerad.

Ränteavdragsbegränsning, beneficial owner

Skatterättsnämnden har, dock i ett överklagat ärende, lämnat förhandsbesked om ränteavdragsbegränsning. Moderbolaget upptog ett externt lån, vilket finansierade lån till dotterbolaget. HFD har sedan 27 april avvisat ansökan och undanröjt förhandsbeskedet genom målnummer 46-15.

Ränteavdragsbegränsning, tioprocentsregeln

Undantaget från den s.k. tioprocentsregeln, avdragsrätt för ränta hänförlig till koncerninterna lån. HFD har sedan 27 april avvisat ansökan och undanröjt förhandsbeskedet genom målnummer 42-15.

Väsentligt inflytande har gjort att Skatterättsnämnden anser att en företagsgemenskap utgör en intressegemenskap, ränteavdrag.

Tre av sju ledamöter i Skatterättsnämnden är skiljaktig när förhandsbeskedet lämnas. Överklagat av såväl Skatteverket som sökanden.

Skadeståndsersättning inte skattefri inkomst när ursprunget till skadeståndet är kopplat till inkomstbortfall i verksamheten

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 68-14/D

Redovisning av lagerreserv krävs för att vid beskattningen få ta upp ett lägre djurlagervärde än det redovisningsmässiga värdet

Skatterättsnämnden har lämnat förhandsbesked, Skatteverket har överklagat.

Andelar i intresseföretag ändrar inte skatterättslig karaktär när de ändrats från lagertillgång till placeringstillgångar i redovisningen

Skatterättsnämnden har lämnat förhandsbesked om att andelar fortsatt ska ses som lagertillgångar, trots karaktärsändring i redovisningen.

Vinster tas upp men förluster i pokerspel hos annat bolag ska inte tas upp vid beräkning av skatten

HFD bifaller överklagande och säger att vinst ska tas upp men förluster i ett annat företag som tillhandahåller pokerspel kan inte avräknas mot vinster i ett annat bolag.