En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Hur undgår man det svenska skatteoket totalt? Enbart en utflyttning räcker inte alltid. En "väsentlig anknytning" kan finnas kvar.

Den som flyttar till ett annat land måste anmäla det till den svenska folkbokföringen och göra en motsvarande anmälan om inflyttning i det andra landet enligt det landets lagar. Den som efter utflyttningen trots ändrad folkbokföring har kvar "väsentlig anknytning" till Sverige skall som huvudprincip fortfarande beskattas i Sverige.

För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har "väsentlig anknytning" hit skall följande beaktas:
- om han är svensk medborgare,
- hur länge han var bosatt här,
- om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,
- om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,
- om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,
- om han har sin familj här,
- om han bedriver näringsverksamhet här,
- om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,
- om han har en fastighet här, och
- liknande förhållanden.

En sammanvägning görs av de olika anknytningsfaktorerna. Om exempelvis den enda anknytningsfaktorn är ett svenskt medborgarskap, anses ingen "väsentlig anknytning" föreligga. Däremot torde det vara så gott som uteslutet att behålla sin åretruntbostad i Sverige utan att "väsentlig anknytning" föreligger.

Trots "väsentlig anknytning" till Sverige kan den skattskyldige slippa svensk beskattning för sådan inkomst som kommer av anställning utomlands enligt de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna. Dessa regler utgör således ett litet andningshål.

Även om man flyttat ut och inte längre har "väsentlig anknytning" till Sverige, är man enligt lagens terminologi "begränsat skattskyldig" i Sverige för vissa inkomster. T.ex. kan svensk skatt tas ut på pensioner som kommer från Sverige. Inom 10 år från utflyttningen kan även svensk skatt tas ut på vissa kapitalvinster på aktier m.m.

Sverige har dubbelbeskattningsavtal med ett 80-tal andra länder. Dessa avtal kan lindra den svenska beskattningen men vad jag vet aldrig skärpa den. Avtalen får ofta stor effekt för den enskildes beskattning.

När man inte längre är folkbokförd i Sverige kan man få problem med att få subventionerad sjukvård i Sverige. Det är allt så inte bara att resa hem och tro att man skall få svensk vård. Svenk medborgare får dock förmodligen alltid subventionerad akutvård. Sverige har sjukvårdskonventioner med vissa länder. Den som flyttar bör noggrant undersöka om det finns behov av privata sjukvårdsförsäkringar. Observera att bestämmelserna om skattskyldighet och bestämmelserna om vem som har rätt till svensk sjukvård inte är direkt kopplade till varandra. Man kan t.ex. komma i en situation då man har "väsentlig anknytning" till Sverige och betalar full skatt i Sverige men ändå inte har rätt till samma sjukvård som andra svenskar.

13 Kommentarer
 1. anon
  Peter Sundgren
  jan 12, 2006

  Det är riktigt som Clas skrivit att det finns en massa problem med att undvika väsentlig anknytning vid utflyttning.

  Detta bör dock inte skymma det faktum att det inte så sällan kan vara skattemässigt fördelaktigt att ha sådan anknytning till Sverige efter utflyttning. Grunden härför är att man såsom 'kvarbosatt' skattemässigt har rätt till alla avdrag vid taxeringen. Detta gäller grundavdrag och allmänna avdrag men framför allt avdrag för räntor. Samtidigt är det så att om Du flyttar till ett land med vilket vi har skatteavtal och får hemvist där enligt avtalet så kommer detta land nästan undantagslöst att ha den exklusiva rätten att beskatta inkomster av ränta. Detta betyder att Du i Din svenska deklaration regelmässigt får ett underskott i kapital, 30% av vilket Du kan dra av från den inkomstskatt Du eventuellt betalar efter utflyttningen pga av t.ex. styrelsearvode från svenskt bolag eller något liknande. Om Du inte har någon skatt på inkomster i Sverige kan Du emellertid kvitta ränteunderskottet i stället mot den fastighetsskatt Du betalar i Sverige om Du har kvar en sommarstuga här, vilket ofta förekommer. Såsom kvarbosatt får Du ju dra av alla räntor även de Du kanske får betala för lån Du tagit för Din nya bostad i utlandet! Och den räntan kan Du ofta få dra av i det nya landet också!

  Det anförda innebär alltså att Sverige avstår från att beskatta ränteinkomster men medger avdrag för räntekostnader och att man även kan flytta ut skattebasen för svenska fastigheter till utlandet.

  Den gamla turistbroschyrens devis 'Sverige är fantastiskt!" är adekvat!

 1. anon
  Clas Ramert
  jan 16, 2006

  Bravo, Peter!

  Det Du skrivit kan jag bara instämma i! Sverige är verkligen fantastiskt!

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Nilserik
  mar 02, 2006

  Vad gäller beträffande beskattning av pensioner vid utflyttning till Florida. Beskattas man i det nya landet eller kvarstår skattskyldigheten i Sverige?

  Mvh

  Nilserik

 1. anon
  Clas Ramert
  mar 06, 2006

  Hej Nilserik!

  Problemet behandlas i artikel 19 och 20 i dubbelbeskattningsavtalet med USA. Det är tämligen komplicerat vilket land som skall få beskattningsrätten i olika situationer. I de fall svensk beskattning blir aktuell blir den dock högst 25 %. Det beror på att lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta blir aktuell om Du bosätter Dig utomlands - inte den vanliga inkomstskattelagen. Tänk på att skaffa en bra sjukvårdsförsäkring i USA.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Nilserik
  sep 10, 2006

  Flytten går till Cypern och en del frågor kvarstår. Kan en aktieportfölj (ganska aktiv) i svensk bank betraktas som väsentlig anknytning?

  Hur ser man på husbil, kan man behålla svenskregistrerad husbil om den är avregistrerad 9 mån per år?

   

  Gäller svenska arvsregler? Blir det Cypern som arvsbeskattar?

  Hälsningar

  Nilserik

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 19, 2006

  Hej Nilserik!

  Nej, en aktiv aktieportfölj tror jag inte utgör väsentlig anknytning så länge som Du inte har ett väsentligt inflytande i något svenskt bolag.

  Inte heller tror jag att husbilen blir något problem. Anledningen är att en sommarbostad (om det nu verkligen är en sommarbostad) inte anses utgöra väsentlig anknytning.

  Cypern har säkerligen andra civilrättsliga regler för arv än vi har. Det får Du tala med en cypriotisk advokat om. 

  Om jag förstått saken rätt har Cypern nyligen avskaffat arvsbeskattningen.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Rennstam
  sep 23, 2006

  Hej, Jag hörde mig för ang att kvitta ränteunderskott mot fastighetsskatt och Skatteverkets upplysning sade nej, det kan man inte /var för ett år sedan). Har det ändrats eller fick jag fel uppgifter? Hälsningar Mats

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 30, 2006

  Hej Mats!

  Vi ber att få återkomma i denna fråga.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Peter Sundgren
  okt 09, 2006

  Beträffande den av Rennstam ställda frågan om Ränteunderskott v. fastighetsskatt vill jag påpeka.

  I den för all del något åldersstigna version av avräkningslagen som jag har tillgång till sägs i 4§:

  "Avräkning skall i första hand ske från statlig inkomstskatt. I den mån den statliga inkomstskatten understiger vad som enligt 1-13 §§ får avräknas, skall avräkning i andra hand ske från statlig fastighetsskatt och i tredje hand från expansionsmedelskatt....."

  Om således en person som flyttat från Sverige likväl har väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen och därmed anses skatterättsligt bosatt i Sverige är han berättigad att räkna av 30% av sitt ränteunderskott (oavsett om skulderna hänför sig till svenska eller utländska långivare och oavsett var lånet är 'nedlagt') mot i första hand svensk skatt på inkomst av tjänst och näringsverksamhet. Om vidare denna person som ju faktiskt uppehåller sig utomlands därmed kan förmodas inte betala någon skatt på sådana inkomster och om han vidare antas ha kvar en (fritids)fastighet i Sverige, (vilken kanske var grunden till att han ansågs ha väsentlig anknytning här) och  på vilken han betalar fastighetsskatt får 30 % av ränteunderskottet avräknas mot denna skatt (eller mot skatt på inkomst av kapital om han hyrt ut fastigheten). 

  Jag brukar säga att detta upplägg medför i praktiken att man även kan flytta ut basen för beskattning av svenska fastigheter till utlandet!

  Dessutom, om vederbörande har flyttat till ett land med vilket vi har ett dubbelbeskattningsavtal, så betalar han ingen skatt i Sverige på sina ränteinkomster. Dessa beskattas endast i den stat till vilken han flyttat och i vilken han har hemvist enligt avtalet.

  Samtidigt, som ytterligare 'lök på laxen', eftersom personen ifråga är bosatt i utlandet, kan räntekostnaderna antagligen också dras av i det landet. Detta beror emellertid då på reglerna om ränteavdrag i detta land. Dessa regler är normalt mer restriktiva än dom vi har i Sverige men brukar dock oftast medges i vart fall om räntorna hänför sig till lån för förvärv av den ordinarie bostaden. Eller med andra ord, öka Din belåning på Din nya bostad utomlands, så kan Du få dubbla ränteavdrag! Beroende på avdragsrätten i det andra landet kanske skattereduceringen - likt en inlåning till Ebberöds Bank - rentav blir större än räntekostnaden!

  Jag brukar i dessa sammanhang alltid referera till Turistrådets gamla slogan: "Sverige är fantastiskt!"

 1. anon
  awochtl
  jan 19, 2009

  Hej,

  Jag har bott i USA sedan 2001, forst som student och sedan fran 2007 som en "resident alien" (gift med en amerikanska).  Jag har aldrig anmalt att jag har flyttat till Skatteverket eller folkbokforingen.  Ar det nan fordel med att gora det, och MASTE man gora det?  Den enda anknytningen till Sverige jag har ar min familj som bor dar, personligen spenderar mindre an 1 vecka om aret i Sverige.  Jag vill garna kunna fa "credit" i Sverige for min inkomst jag tjanar USA om jag nagon dag bestammer mig for och kopa hus/kopa bil i Sverige och pa sa satt kunna kvalificera for ett lan via en svensk bank.  Som dom sager har i USA, "Have your cake and eat it too"; d.v.s. jag vill inte bli beskattad pa det jag tjanar men jag vill samtidigt fa "credit" for det.

  Tack pa forhand och jag ber om ursakt om jag missade nat tidigare svar som kanske delvis svarade pa min fraga.

   Andreas Wochtl

 1. anon
  JolleCAP
  jan 23, 2009

  Hej  

  Driver aktiebolag i Sverige men kom för något år sen i kontakt med ett nordiskt bolag med dotterbolag i Thailand som ville anställa mig lokalt i Thailand, alltså inte anlita mig i egenskap av företagare utan vanlig inkomst av anställning. Påbörjade därför i maj under 2008 anställningen Thailand som skulle vara i 18 månader och med en, enligt kontraktet nettolön, dvs det stod hur mycket jag skulle få ut netto i månaden, men också att företaget var helt ansvarigt för att betala alla lokal thailändska skatter och inkomstskatter. Se citat ut kontraktet nedan: 

  "Employer to be responsible for accounting for and paying to the appropriate Thai authorities any income related employee taxes as well as any employers’ taxes, or any other moneys required to be paid in terms of legislation, or any other law in Thailand.” 

  Eftersom jag skulle vara borta i 1,5 år tänkte jag inte mycket på detta (hade hört och läst om ett-årsregelen) men nu har tyvärr mitt kontrakt blivit uppsagt i förtid pga den politiska turbulensen i Thailand. Jag har dock varit här i 8,5 månader med avbrott för hemresor vid tre tillfällen, sammanlagt i Sverige 43 dagar under 8 månader (det blev längre Sverigevistelse än beräknat dels pga jullediheten och dels pga svårigheterna att resa tillbaks till Thailand i samband med ockupationerna av flygplatsen), och tycker därför att den s k sexmånadersregeln borde vara applicerbar på min inkomst här i Thailand när jag nu flyttar hem och tar med mig det som jag sparat av lönen hem till Sverige.  

  Värt att notera är att jag har familj och hyresrätt i Sverige. Jag har inte "flyttat" ut, alltså ej avanmält mig hos folkbokföringen, och då också som tidigare nämnts är ensam ägare till ett aktiebolag i Sverige som dock ej haft någon inkomst under dessa månader men som hade inkomst under de fyra första månaderna av 2008 (innan jag flyttade till Thailand och påbörjade anställning här).  

  Således inser jag ju att jag har nära anknytning til Sverige och då anses vara fullt beskattningsbar i Sverige, men samtidigt tycker jag att min inkomst av anställning i Thailand bör undantas från svensk beskattning enligt sexmånadersregeln? Har pratat med min thailändska arbetsgivare och de uppger att skatt betalats och ska ordna intyg på detta åt mig. Vad tror ni? Följdfråga, såg också här att sexmånadersregeln gäller under förutsättning att beskattningen som skett inte ”strider mot verksamhetslandets interna lagstiftning eller skatteavtal”, men vad innebär det egentligen i praktiken?  

  Av allt att döma - se det engelska citatet från mitt kontrakt ovan - så betalar ju min lokala arbetsgivare alla skatter som ska betalas, men kan det kanske finnas särskilda "lågskatter" eller "specialskatter" för utländska "specialister" som de thailändska arbetsgivarna får betala och räknas det i så fall vara i ”strid” mot verksamhetslandets interna lagstiftning eller med skatteavtal? Eller vad menas egentligen med ”i strid med…” Vad tror ni?   

  Stor tack på förhand för alla tips och kommentarer! 

  Mvh,
  Jolle  

   

 1. anon
  Landyw
  nov 27, 2009

  Hupp!

  Jag fick problem med min armbåge för ca ett år sedan. Skulle åka på semester med min familj och ville få armen fixad innan. Gick till läkaren  i Sverige för att få antibiotika utskrivet och skulle precis betala 150 kr för dersökningen när dom frågade efter min hemadress. Jag sa Moskva Ryssland och vips så kostade det 1600 kr. Det är inte så farligt men ändå drygt 1000% up. Vad kostar då en ev hjärtoperation. Då är det å gräva djupt i plånboken.

 1. anon
  henkan26
  apr 07, 2010

  Hej

   Jag är bosatt i Tyskland sedan 8 år tillbaka och är intresserad av att skaffa ett fritidshus i Sverige.

  Jag har i och för sig tänkt att göra det tidigare, men eftersom jag inte betalar skatt i Sverige (är anställd i och betalar skatt på inkomsten i Tyskland) så har det inte varit intressant eftersom jag fått för mig att jag inte kan använda mig av det svenska ränteavdraget.

   Efter att ha läst de excellenta kommentarerna ovanför, om jag nu förstått det hela rätt, så har jag inte bara möjlighet att göra ränteavdrag i Sverige utan kanske i Tyskland också (Sverige skulle räcka dock)?

   Första frågan man måste ställa sig är förmodligen om jag har "väsentlig anknytning" till Sverige efter 8 år i Tyskland? Jag är avregistrerad eftersom jag bott utomlands längre än ett år, men är svensk medborgare och har hela min familj i Sverige. Det var aldrig tänkt att bli någon längre vistelse i Tyskland och även om vi trivs söker vi nu jobb i Sverige p.g.a. av familjeskäl (vi har en son som vi vill skall växa upp i Sverige, han är ocksa svensk medborgare).

  * Räcker detta för att ha väsentlig anknytning till Sverige?

  * Gäller ränteavdragen på fritidshus på samma sätt som på bostadsrätter/villor?

  * Har Sverige ett dubbelbeskattningsavtal med Tyskland?

   Tack för ett mycket bra forum!

   //Henrik