En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

 Pressmeddelande
 28 augusti 2014
 Finansdepartementet

Förbättrat förhandsbeskedsinstitut

Förhandsbeskedsutredningen överlämnar idag sitt betänkande (SOU 2014:62) med förslag till förbättringar av förhandsbeskedsinstitutet.

Möjligheten att ansöka om förhandsbesked i skattefrågor fyller en viktig funktion för att enskilda ska kunna få bindande besked om beskattningen av framtida transaktioner och främja prejudikatbildningen på skatteområdet.

Förhandsbeskedsinstitutet behöver förbättras genom att bli mer tillgängligt och genom att handläggningstiderna i möjligaste mån hålls nere. Samtidigt behöver prejudikatbildningen på skatteområdet stärkas genom att fler rättsfrågor lyfts till Högsta förvaltningsdomstolen genom förhandsbeskedsinstitutet.

För att förbättra möjligheterna att ansöka om förhandsbesked föreslår utredningen att det blir möjligt att ansöka om förhandsbesked avseende fler skatter och avgifter, bl.a. utvidgas tillämpningsområdet till att omfatta arbetsgivaravgifter. För att bidra till att hålla nere handläggningstiderna föreslår utredningen vidare att beslutsfattandet i Skatterättsnämnden förenklas så att ordförande och vice ordföranden i vissa fall kan fatta beslut om att avvisa en ansökan.

För att stärka prejudikatbildningen föreslår utredningen att Allmänna ombudet hos Skatteverket, AO, får utökade möjligheter att ansöka om förhandsbesked. Utökningen rör frågor om tillämpningen av lagen mot skatteflykt och frågor som uppkommer under efterbeskattningsprocessen. AO ska också ha möjlighet att ansöka om förhandsbesked när Skatteverket fattat ett obligatoriskt omprövningsbeslut. En förutsättning för att AO ska kunna ansöka är alltid att den enskilde godkänt det.

Utredningen föreslår också att ansökningsavgiften höjs och schabloniseras för att stärka förutsägbarheten.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2015.

Kontakt

Birgitta Pettersson
Ordförande
031-7327480

Kristian Karlemon
sekreterare
031-7015368
0707-661135