En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 


När man arbetar med ideella föreningar, måste man ge akt på en mängd fallgropar. En föga känd fallgrop är frågan om föreningen man arbetar med verkligen är en ideell förening eller om det i själva verket är en oregistrerad ekonomisk förening. Det senare kan vara fallet om ekonomiska intressen är involverade. Om föreningen är en oregistrerad ekonomisk förening anses den inte vara en juridisk person. Det innebär bl.a. att den inte äger sina tillgångar. De anses i stället ägda av medlemmarna i föreningen. Detta framgår bl.a. av Regeringsrättens dom RÅ 1999 ref. 7. Detta kan få mycket egendomliga skattemässiga effekter. Än värre är kanske att styrelsens ledamöter kan bli personligen ansvariga för en oregistrerad ekonomisk föreningens förpliktelser. Här måste de som har ekonomiskt ansvar vara vaksamma!

För att en förening skall kunna karakteriseras som en ekonomisk förening krävs enligt lagen (1987: 667) om ekonomiska föreningar 1 kap. 1 § främst att föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar, som t.ex. konsumenter eller leverantörer (se vidare detaljer i lagtexten).

En typisk ekonomisk förening är således en jordbrukskooperativ förening, där bönder deltar som leverantörer eller en konsumförening, där medlemmarna deltar som konsumenter. En fackförening skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen men driver ingen ekonomisk verksamhet. Med ekonomisk verksamhet torde nämligen avses näringsverksamhet eller rörelse. En fackförening är således en ideell förening i juridisk mening.

I RÅ 1999 ref. 7 rörde ett förhandsbesked där en av sökandena var en förening. Denna beskrevs på följande sätt:

” Föreningen är en detaljhandelskedja för köpmän som driver butik under namnen O och P. Enligt Föreningens stadgar är Föreningen en ideell förening som har till uppgift att äga samtliga aktier i det centrala bolaget Z AB och förvalta delägarnas gemensamma intressen i detta bolag. Föreningen saknar organisationsnummer. - Av stadgarna framgår vidare att butikerna bedrivs i aktiebolagsform. Dessa svenska butiksaktiebolag är medlemmar i Föreningen ("Delägare"). För närvarande är antalet Delägare ca xxxx st. Samtliga Delägare är s.k. fåmansföretag.

Regeringrätten klassificerade föreningen som en oregistrerad ekonomisk förening. Detta medförde att föreningen inte ansågs vara en juridisk person och föreningens medlemmar ansågs äga aktierna i Z.

Branschföreningar kan ofta vara exempel på föreningar som ligger på gränsen mellan att vara ideella och ekonomiska föreningar. En felklassificering kan bli ödesdiger.

___________________________________________________________

Om Du inte redan är inloggad, logga in eller bli medlem för att  skriva kommentarer!