En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/17426/a/215087

Pressmeddelande
19 april 2013
Finansdepartementet

Nystartszoner - för minskat utanförskap

För att skapa arbetstillfällen och öka sysselsättningen i områden där utanförskap är utbrett föreslår regeringen att ett system med nystartszoner införs på försök. Förslaget är en del i regeringens politik mot utanförskap och remitteras till Lagrådet idag.

Arbetet för att minska utanförskapet har gett resultat. I dag är det 200 000 färre som befinner sig i utanförskap än år 2006. I vissa områden är dock utanförskapet särskilt utbrett. För att ytterligare förbättra möjligheterna för personer i utanförskap föreslår därför regeringen i dag att ett system med nystartszoner införs på försök.

Nystartszonerna ska utgöras av de områden där flest personer saknar sysselsättning, har låg utbildning och får långvarigt försörjningsstöd. Vilka områden som ska utgöra nystartszoner kommer att omprövas vart femte år och efter att systemet med nystartszoner utvärderats.

Företag i nystartszonerna får göra avdrag vid beräkningen av socialavgifterna. Helt avdrag får göras under fem år och därefter halvt avdrag under två år. Avdraget kan som högst uppgå till 6 000 kronor per månad och anställd.

En förutsättning för att få göra avdraget är bl.a. att företaget har färre än 50 anställda, verksamheten ska bedrivas vid ett fast driftställe i en nystartszon och minst en fjärdedel av de anställda ska vara bosatta i en nystartszon.

Avdraget utgör ett statligt stöd som måste notifieras och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras. Om kommissionen godkänner avdraget kommer det att vara tidsbegränsat. Inför en eventuell förnyad notifiering kommer åtgärden att utvärderas för bedömning av lämpligheten av ett fortsatt system med nystartszoner.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Kontakt:
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30

Annika Åsbrink, departementssekreterare
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 26 97
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Lagrådsremiss: Nystartszoner (http://www.regeringen.se/sb/d/16887/a/215094)
--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg