En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Kammarrätten i Stockholm beslutade 2014 att erhållen förlikningsersättning enligt avtal i visst fall skulle vara skattefri.

Bakgrunden till avtalet var att en anställd vid bank brutit mot de förvaltningsinstruktioner som givits av såväl den enskilde som banken beträffande uppdrag att förvalta kapital i den enskildes kapitalförsäkring.

Enligt ett avtal åtog sig den anställde vid banken att erlägga förlikningsersättning till den enskilde. Frågan som då uppkom var om ersättningen skulle vara skattefri.

Kammarrätten inledde med att konstatera att kapitalförsäkringen utgjorde en tillgång för den enskilde och att förlikningsersättningen utgått till denne personligen samt att det av 42 kap. l § IL följer att inkomster på grund av innehav av tillgångar är skattepliktiga som inkomst av kapital.

I sådant fall fortsätter kammarrätten kan skattefrihet bara föreligga om det finns något undantag i IL från den huvudregeln och den bestämmelse kammarrätten närmast ansåg kunde komma i fråga återfinns i 8 kap. 22 § IL. Av den bestämmelsen framgår, med vissa i detta fall inte tillämpliga undantag, att försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är skattefria.

Kammarrätten ansåg att den förlikningsersättning som betalades var av sådan att den omfattades av skattefriheten och hänvisade till Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2012 ref. 39. Förvaltningsrättens dom och Skatteverkets beslut upphävdes därmed.

Skatteverket överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen som dock enligt uppgift inte meddelande prövningstillstånd, varvid kammarrättens dom således står fast.