En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pensionsstiftelse är en möjlighet som ofta
glöms bort i ett företags finansiella planering. Sedan vi fick nya
avdragsregler för pensionskostnader för några år sedan har
pensionsstiftelser blivit mer intressant än tidigare. De nya reglerna
är enklare och ger i allmänhet högre avdragsrätt.

Som huvudregel gäller numera att en pensionskostnad som uppgår till
högst 35 % av lönen är avdragsgill. Som komplettering finns en regel
för att ”köpa ikapp” pensionsrätt, som man tidigare försummat att
skaffa sig. Principiellt innebär kompletteringsregeln att om utlovande
pensionsförmåner inte överstiger vissa nivåer i förhållande till lönen
så är kostnaden för att uppnå dessa nivåer avdragsgill. Vid
beräkningen, som skall göras enligt försäkringstekniska grunder, tas
även hänsyn till den anställdes tjänstetid. Ju närmare
pensionstidpunkten desto högre blir avdragsgill kostnad.
Efterlevandepension är avdragsgill i sin helhet. Nedre gräns för
pensionsavgång är 55 år, vilket numera även gäller fåmansföretagare.

Om den anställde skall förses med pensionsrätt från och med 55 års
ålder, blir det ofta mycket stora belopp att sätta av med avdragsrätt.
Om arbetsgivaren och den anställde är överens, borde det vanligtvis
inte finnas några hinder för den anställde att sedan ändra sig vid
uppnådda 55 år och arbeta vidare. I så fall får pensionskapitalet tas
ut senare. Om ägaren av ett aktiebolag själv är anställd i bolaget, kan
därmed en pensionsavsättning vara ett utmärkt sätt att disponera
resultatet i bolaget ett vinstår.

För att få avdragsrätt krävs att framtida pensionsutbetalningar tryggas. Detta kan enligt inkomstskattelagen ske på tre sätt:

  1. Betalning av premie för pensionsförsäkring
  2. Avsättning i balansräkning i förening med kreditförsäkring (alternativt viss borgen eller garanti)
  3. Överföring till pensionsstiftelse

Betalning av premie för pensionsförsäkring är ett enkelt sätt att
hantera problemet men man måste ha klart för sig att försäkringsbolagen
oavsett om de är ömsesidiga eller ej tar mycket betalt för sina
tjänster.

Naturligtvis förekommer stora variationer mellan försäkringsbolagen
men avgifter av följande storleksordning för en och samma
pensionsförsäkring har åtminstone tidigare betraktas som relativt
normala enligt branschfolk:

Premieavgift: 2-3 % av varje premie

Förvaltningsavgift 0,5 - 0,7 % av kapitalet

Fondavgift vid fondförsäkring 1-2 %

Styckkostnadsavgift 200-300 kr/år

Även utbetalningsavgift 0,5 % av all utbetald pension har
förekommit. Särskild löneskatt får betalas på varje avgift som kan
sägas ingå i premien. Till detta kommer att försäkringsbolagen enligt
en del bedömare döljer avsevärda kostnader i alltför försiktiga
försäkringstekniska beräkningar.

En nackdel med pensionsförsäkringar är också att arbetsgivaren och
hans anställda inte får någon kontroll på sitt pensionskapital. När
Skandia för några år sedan flyttade ut sin förvaltningen till Norge,
väckte det stor uppmärksamhet. Men vissa försäkringar måste man ha. Det
gäller t.ex. sjukpension. Vidare överförs ofta livsvariga pensioner
från pensionsstiftelse till försäkring vid pensionstidpunkten.

Avsättning i balansräkningen i förening med kreditförsäkring från
FPG är ett annat sätt att trygga pension. Kreditförsäkringen är billig.
Därigenom får pensionspengarna arbeta i rörelsen. Egentligen fungerar
en sådan avsättning som ett lån från de anställda till företaget. Det
kan dock vara mera förmånligt att ta ett lån på annat håll. Lånet löper
nämligen utan avtal om löptid och ränta. Om FPG skulle säga upp
kreditförsäkringen, vilket sker om företaget ifråga inte längre bedöms
som kreditvärdigt, innebär detta i realiteten att lånet från de
anställda måste betalas. Detta sker vanligen genom att skuldbeloppet
omvandlas till försäkringspremier.

Det tredje sättet att trygga pension - överföring av pengar till en
pensionsstiftelse - har bl. a. den fördelen att arbetsgivaren och hans
anställda får kontroll över sina pensionsmedel.

För en företagsägare kan en pensionsstiftelse bli en sparbössa utan
förmögenhetsskatt. Vidare belastas inte överföringar till stiftelse med
arbetsgivaravgifter (ca 33 %) utan endast med särskild löneskatt (ca 24
%). Avkastningen i stiftelsen belastas endast med 15 % skatt i stället
för 28 % i ett aktiebolag eller 30 % privat. Avkastningsskatten i
stiftelsen beräknas dessutom enligt en schablon som får anses vara
förmånlig normala år.

Överskott i en pensionsstiftelse innebär att stiftelsens förmögenhet
är större än vad som kan motiveras m h t pensionsåtagandena. Om sådant
överskott uppstår, kan det användas mycket flexibelt för alla
pensionskostnader avseende sådana anställda som omfattas av stiftelsens
ändamål enligt stadgarna. I större företag, t.ex. många banker, har
överskotten ofta använts för att finansiera avgångspensioneringar.
Överskott kan t.o.m. i vissa fall föras tillbaka till företaget och
förbättra resultatet! För ägarledda företag kan överskott vid behov
framkallas genom att ägaren avstår från eller reducerar sin
pensionsutfästelse.

Överskott i en pensionsstiftelse måste inte med nödvändighet
återföras till bolaget. Det bestämmer arbetsgivaren själv. Om
överskottet får stå kvar i stiftelsen uppkommer ingen annan beskattning
än den tidigare nämnda avkastningsskatten.

Naturligtvis får man inte avdrag för en avsättning till en
pensionsstiftelse, om det redan finns tillräckligt stor förmögenhet i
stiftelsen. Enligt de nya avdragsreglerna får man emellertid värdera
stiftelsens förmögenhet till endast 80 %. Det innebär att möjlighet
finns att skapa en obeskattad reserv om (20/80=) 25 %.

På många sätt är pensionsstiftelser således ett förmånligt och
flexibelt finansiellt verktyg. Glöm inte bort det i den finansiella
planeringen!

Clas Ramert

C Ramert AB