En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

I vårt nyhetsbrev för april månad har vi valt ut det vi anser vara mycket intressant under den gångna månaden inom skatterätt från:

- Skatterättsnämnden

- Högsta Förvaltningsdomstolen

- Pressmeddelanden från Finansdepartementet

- Pressmeddelanden från Skatteverket

Rättsfallen redovisas i ordningen – kort beskrivning av saken som avhandlats i rättsfallet, länk till domen, en sammanfattning av rättsfallets innehåll, slutsatser vi anser att man kan dra av målet samt referat av domen där vi går igenom bakgrund och domstolens domskäl.

Skatterättsnämnden

- Förhandsbesked - beskattning vid generationsskiften

Föräldrars överlåtelse av aktier till barn som är VD i bolaget har ansetts utgöra gåva. Förhandsbeskedet meddelat: 2016-03-23, dnr 98-15/D.

Länk till domen 

Sammanfattning

Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsavgörande som undersökt föräldrars överlåtelse av aktier till sina barn. Spörsmålet i målet var ifall överföringen till ett av barnen, som fick en extra gåva utöver övriga barn, skall ses som inkomst å tjänst för barnet. Skatterättsnämnden undersökte frågan ifall det barnet hade fått mer andel av aktierna på grund av arbete som har utförts. Så ansågs inte vara fallet.

Slutsats man kan dra av målet

Var försiktig vid generationsskiften om du ska göra en olikfördelning mellan barnen. Skatteverket kan helt enkelt komma att se det som att barnet som har blivit tilldelad större andel har fått denna tilldelning som en bonus eller betalning för utfört arbete. Se över vilka indicier som pekar i den ena eller den andra riktningen, innan ni gör en olikfördelning i generationsskiften, så ni är förberedda på hur överföringen kan komma att bli beskattad. Obs! Undersök bevisningen i exempelvis detta förhandsbesked och domar från högsta förvaltningsdomstolen, om ni vill få en tydligare bild av hur man värderar.

Referat - bakgrund

B och C äger 85 % av ett bolag som är värderat till 100 miljoner kr. 10 % av bolaget ska överlåtas från föräldrarna till A. De ska samtidigt genom gåvor överlåta ytterligare 15 % av andelarna i bolaget med lika andelar till A och hans två syskon.

Att A får en extra gåva är enligt ansökan en del i det planerade generationsskiftet och inte en kompensation för hans arbete i företaget. Han får en större andel av aktierna i inledningen av generationsskiftet för att han är den som är mest insatt i verksamheten.

Domstolens domskäl

A ville veta om överlåtelsen av den aktiepost om 10 % som han är ensam om att få skulle behandlas som en gåva eller som en skattepliktig ersättning för arbete. Enligt inkomstskattelagen är ett förvärv genom bl.a. gåva skattefritt. Av praxis följer emellertid att inkomstbeskattning i inkomstslaget tjänst ofta ska ske när förvärvet kan antas ha sitt ursprung i en arbetsprestation som förvärvaren utför. Mot bakgrund av lämnade uppgifter fann Skatterättsnämnden emellertid att överlåtelsen av aktierna i bolaget till A i allt väsentligt får antas ha ett annat syfte än att belöna honom för hans arbetsprestationer och därmed ska någon inkomstbeskattning inte ske. 

- Förhandsbesked - svensk internationell skatterätt vid utlandsflytt

Innehav av en bostadsrättslägenhet i Sverige har ansetts innebära väsentlig anknytning hit för makar som flyttar till utlandet. Förhandsbeskedet meddelat: 2016-03-29, dnr 82-15/D.

Länk till domen

Sammanfattning

Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked gällande om ett par fortfarande ska betraktas som obegränsat skattskyldiga i Sverige trots att de sålt villan och enbart köpt en bostadsrättslägenhet för att ha som fritidsändamål. Bostadsrättslägenheten sågs dock inte som fritidsändamål eftersom de skulle bo i den permanent under övervägande delen av 2016. Således ansågs de fortfarande vara obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Slutsats man kan dra av målet

Ska du flytta utomlands och sälja din villa men under tiden ha någonstans att bo innan utlandsflytten – kontrollera vad doktrinen säger om vilka kraven är för att du inte ska betraktas ha en permanentbostad i Sverige. Önskar du ha en fritidsfastighet i Sverige, se till att du vet vad skattepraxis säger om hur länge du kan vistas i din fritidsfastighet under ett år och fortfarande slippa betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige. Rådfråga dock en skattejurist eller läs relevant avsnitt om svensk internationell skatterätt gällande andra anknytningsfaktorer, som kan fälla dig och således göra dig obegränsat skattskyldig i Sverige, trots att du vill ”klippa banden”.

Referat - bakgrund

Ett gift par avser att flytta utomlands. De säljer därför sin permanentbostad i början av 2016. I samband med fastighetsförsäljningen har dock makarna köpt en bostadsrättslägenhet i Sverige. De har tillträde till lägenheten kring årsskiftet 2015/16 och den ska användas för fritidsändamål. Makarna kommer emellertid bo i lägenheten ända fram till utflyttningen från Sverige. Paret kommer enligt Skatterättsnämnden således att bo i bostadsrättslägenheten under övervägande delen av 2016.

Domstolens domskäl

Den som har s.k. väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här är obegränsat skattskyldig. För att avgöra om man har väsentlig anknytning ska vissa anknytningsfaktorer beaktas, bl.a. om en person är svensk medborgare och om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk.

I de fall bostaden enbart fyllt funktion som fritidsfastighet har enbart denna omständighet inte medfört att väsentlig anknytning ansetts föreligga. Eftersom makarna kommer att bo i bostadsrättslägenheten under en övervägande del av 2016 kan den dock inte ses som fritidsfastighet utan som permanentbostad. Makarna ansågs därför av Skatterättsnämnden fortfarande ha väsentlig anknytning till Sverige.

- Förhandsbesked. Moms vid köp från utlandet

Fråga om omsättningsland vid internetförsäljning av varor till svenska privatpersoner där varorna transporteras från tredjeland till Sverige via annat EU-land. Bolagets tillhandahållande ska under de givna förutsättningarna inte anses omsatt i Sverige. Någon svensk mervärdesskatt ska därför inte påföras. Förhandsbeskedet meddelat: 2016-02-19, dnr 19-14/I.

Länk till domen

Sammanfattning

En svensk köpare hade köpt en vara från Schweiz. Varan hade först transporterats till Tyskland, sedan till Sverige. Om säljaren hade ombesörjt transporten skulle varan anses omsatt i Sverige. Men eftersom det var köparen som ombesörjde transporten, ansågs varan omsatt i Schweiz. Någon svensk moms skulle således inte påläggas.

Slutsats man kan dra av målet

Köper du en vara från ett annat EU-land eller Schweiz i det här fallet, så blir det ingen svensk moms om du personligen anlitar en transportör.

Referat – domstolens domskäl

Frågan är i vilket land Bolagets försäljning av [varor] ska anses vara omsatt. Då transporten av varorna påbörjas i Schweiz är denna omsättning, enligt huvudregeln i såväl ML som mervärdesskattedirektivet, omsatt i Schweiz, om annat inte stadgas i 5 kap. 2‑3 a §§ ML respektive artikel 33‑34 i mervärdesskattedirektivet.

Även om man möjligen skulle kunna argumentera för att varorna efter importen från Schweiz till Tyskland transporteras till Sverige och bestämmelsen i 5 kap. 2 § första stycket 4 ML därmed aktualiseras, är kravet att varorna ska transporteras av säljaren eller för dennes räkning från ett annat EU-land till en köpare i Sverige inte uppfyllt när det i enlighet med förutsättningarna för frågan i förevarande fall är köparen som står för transporten av varorna. Varorna transporteras således inte av leverantören från ett annat EU-land till köparen, och den s.k. distansförsäljningsregeln är därmed inte tillämplig.”

Högsta Förvaltningsdomstolen

- Dom. Ansökan om förhandsbesked i skattefrågor

En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Avgörandedatum: 2015-12-16, HFD 2015 ref. 78.

Länk till domen

Sammanfattning

En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga avvisades då ett sådant besked inte ansågs vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Högsta Förvaltningsdomstolen fäste emellertid avgörande vikt vid sitt avgörande den omständigheten att de inte ansåg att det fanns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

Slutsats man kan dra av målet

Om du ska begära ett förhandsbesked i en skattefråga måste rättsfrågan vara av allmänt intresse. Det räcker inte att fokusera på att det är väldigt viktigt för just Ditt företag. (Obs! Ett förhandsbesked är ett svar från Skatterättsnämnden om hur en viss fråga ska bedömas skatterättsligt. Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket och för en allmän förvaltningsdomstol, om den som begärt beskedet yrkar det. Det är dock möjligt att överklaga ett meddelat förhandsbesked hos Högsta förvaltningsdomstolen)

Referat - bakgrund

Diligentia Fyrkanten AB (bolaget) ansökte i juni 2014 hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked angående inkomstskatt. Bolaget önskade bl.a. svar på frågan om byggnader efter rivning skulle anses utrangerade på sådant sätt att det förelåg rätt till utrangeringsavdrag enligt inkomstskattelagen. Bolaget anförde bl.a. att det var av stor vikt att få ett förhandsbesked eftersom ett utrangeringsavdrag påverkar bolagets skattepliktiga inkomst och framtida avskrivningar på fastigheten.

Domstolens domskäl

Som skäl för att förhandsbesked bör lämnas angav bolaget ett antal anledningar som de angav var av sådan vikt för bolaget att förhandsbesked bör lämnas. Högsta Förvaltningsdomstolen fäste emellertid avgörande vikt vid sitt avgörande den omständigheten att de inte ansåg att det fanns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande. Eftersom frågan inte har ett prejudikatvärde av den karaktären ”kan det därför inte anses vara av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas”.

- Dom. Utbetalningen vid skattereduktion för hushållsarbete

Frågan i målet gällde om en utförare av hushållsarbete har rätt till utbetalning från Skatteverket när arbetet har betalats av annan än köparen. Högsta Förvaltningsdomstolen bedömde så vara fallet. Avgörandedatum: 2016-04-22, mål nr. 5893-14.

Länk till domen

Sammanfattning

Ett bolag utförde hushållsarbete på en fritidsfastighet som ägdes av fyra fysiska personer. Dessa fyra fakturerades för sin andel av arbetskostnaden då de samtliga var delägare till fritidsfastigheten. Skatteverket återkrävde emellertid skattereduktion som blivit utbetalt till bolaget med anledning av arbetet och detta gällande två av de fyra delägarna. Grunden för kravet var att dessa personer inte själva hade betalt sin faktura och därmed ansågs de inte ha haft någon utgift enligt Skatteverket.

Slutsats man kan dra av målet

Det kvittar vem som betalar dina fakturor!

Referat – bakgrund

Byggteknik i Tystberga AB utförde under 2012 hushållsarbete på en fritidsfastighet med fyra fysiska personer som delägare. Var och en fakturerades sin andel av arbetskostnaden men samtliga fakturor betalades av en av delägarna. Bolaget begärde och fick utbetalning från Skatteverket motsvarande de belopp som de fyra delägarna preliminärt bedömdes ha rätt till skattereduktion med.

I februari 2013 beslutade Skatteverket att återkräva betalningen avseende två av delägarna, AA och BB. Skatteverket konstaterade att samtliga fakturor hade betalats av en av de andra delägarna och enligt verket hade AA och BB därmed inte haft någon utgift för hushållsarbete vid den tidpunkt då bolaget begärde utbetalning och de saknade således rätt till skattereduktion.

Domstolens domskäl

Att arbetet är utfört och att det har betalats under året är ostridigt. Kammarrätten saknar stöd för uppfattningen att betalningen rent tekniskt måste ha gått direkt från köparen till utföraren för att köparen ska anses ha haft en utgift. Ingenting i lagtext eller förarbeten motsäger att även en betalning för köparens räkning ska anses som köparens betalning. Det framgår vidare av HFD 2014 ref. 79 att köparen kan ha haft en utgift även om någon annan betalat för köparens räkning.

Pressmeddelanden från Finansdepartementet

- Förlängd tid för 3:12-utredningen

Regeringen har beslutat att förlänga utredningstiden för 3:12 utredningen till senast den 1 november 2016. Skälet för utredningen är att utredningens sekretariat inte har varit fullt bemannade under utredningstiden.

Obs! Utredningen ska, förutom att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag, se över 3:12-reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling.

Länk till direktivet

- Företag med mycket liten omsättning ska momsbefrias

Företag med mycket liten omsättning (högst 30 000 kr per år) ska momsbefrias. Förändringen innebär att man slipper momsregistrera sig, fakturera moms och att redovisa och betala in moms på sin försäljning. Enligt lagförslaget måste omsättningen hamna under 30 000 kr under vart och ett av de två senaste beskattningsåren för att omfattas av momsbefrielsen. Företag som importerar och utländska företag som omsätter varor och tjänster inom landet omfattas inte.

Länk till lagförslaget

Pressmeddelanden från Skatteverket

- Snabbare skattebesked till företagare

I år kommer många av de 1,3 miljoner företagare som finns i Sverige att få sitt besked om slutlig skatt redan i september. Tidigare har de flesta företagare fått vänta ända till december. De som ska få pengar kommer att få tillbaka dem samtidigt med slutskattebeskedet. De som istället ska betala ska göra det redan i december. Tidigare fick de betala i mars året efter.

Länk till pressmeddelandet

 

Övriga skattenyheter under april månad avser följande: 

Skatteverkets pressmeddelanden

1. Särbehandling på Skatteverket - utredning

Efter SVTs reportage i Uppdrag Granskning vidtar Skatteverket ett antal åtgärder. I reportaget hade en medarbetare trätt fram anonymt med uppfattningen att särbehandling har förekommit i skatteärenden.

Pressmeddelandet i sin helhet: länk

2. Pressmeddelande om vårbudgeten

Sänkt ränta på skattekontot, utökat rutavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter för vissa enskilda näringsidkare.

Pressmeddelandet i sin helhet: länk

Finansdepartementets pressmeddelanden

1. Informationsutbyte till motverkande av skatteflykt

Bättre informationsutbyte ska minska möjligheterna till skatteundandragande. Finansdepartementet remitterar en promemoria med förslag till ändringar som behövs för att införa ett direktiv i svensk lagstiftning. Direktivet medför att medlemsstaternas behöriga myndigheter genom automatiskt utbyte ska lämna upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning till övriga medlemsstaters behöriga myndigheter och till Europeiska kommissionen.

Pressmeddelandet: länk

2. Sänkt reklamskatt

Pressmeddelandet: länk

3. 10 åtgärder för att motverka skatteflykt

Pressmeddelandet: länk

Högsta Förvaltningsdomstolens skattemål

1. HFD nr 6744-15 Energiskatt, 2016-04-08

Trycksättning av fordonsgas har vare sig ansetts utgöra del av framställningen av gas eller del av en tillverkningsprocess i industriell verksamhet. Förhandsbesked angående energiskatt.

Domen: länk

2. HFD har lämnat en rad avgöranden i mål som rör kostnadsränta. Länkar till dessa mål lämnas här: 

mål 1mål 2mål 3mål 4mål 5mål 6mål 7

3. Mål nr 4594-14

Ersättning enligt sponsorsavtal för att en idrottsman exponerar ett företags varumärke vid tävlingar har ansetts utgöra sådan ersättning för idrottslig verksamhet som är skattepliktig enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Domen: länk

4. Mål nr 4693-15

Luftningsbassänger och flissilor har vid fastighetstaxeringen ansetts utgöra allmänna fastighetstillbehör och inte industritillbehör. Förhandsbesked angående fastighetstaxering.

Domen: länk

5. Mål nr 2268-15

En svensk värdepappersfond har ansetts ha skatterättslig hemvist i Sverige vid tillämpning av ett skatteavtal, trots att den inte är föremål för någon beskattning här.

Domen: länk

6. Mål nr. 227-16. Förhandsbesked angående tobaksskatt

Domen: länk

7. HFD 2015 ref 77

Den s.k. särskilda post som enligt bestämmelserna om räntefördelning aktualiseras vid vissa fastighetsförvärv ska beräknas utan beaktande av att förvärvaren samtidigt med fastighetsförvärvet tar över ett sparat fördelningsbelopp från den tidigare ägaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Domen: länk

8. HFD 2015 ref. 81 

Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjänst hos Internationella Valutafonden. Inkomsttaxering 2009 och 2010.

Domen: länk

9. Mål nr 4651-12 

Det har ansetts förenligt med unionsrätten att beskatta en utomlands bosatt person som har förvärvat hela sin inkomst i Sverige med källskatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, när den skattskyldige har haft rätt att välja att i stället bli beskattad enligt inkomstskattelagen.

Domen: länk

Skatterättsnämndens förhandsbesked

1. Dnr 68-15/D

Fråga om utomståenderegelns tillämplighet (fåmansföretagsregel)

Domen: länk

2. Dnr 143-14/D

Förpackning av fastigheter i ett bolag inför en försäljning har inte medfört att bolaget ansetts som ett skalbolag. Undantaget från skalbolagsbeskattning i 25 a kap. 12 § inkomstskattelagen har ansetts tillämpligt om det sker ett återköp.

Domen: länk

3. Dnr 99-15/D Kvalificerade andelar, skatteflykt

Fråga om samma eller likartad verksamhet. Även fråga om tillämpning av skatteflyktslagen när reglerna i 57 kap. inkomstskattelagen kringgåtts med hjälp av interna aktieöverlåtelser.

Domen: länk

 

Med vänliga hälsningar

John Knutsson, skattejurist och marknadschef på Skattepunkten AB