En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Ofta är det skatte- och avgiftsbetalningarna som skapar problem med likviditeten i företagen. Det finns dock några enkla åtgärder Du kan vidta för att skjuta upp skattebetalningarna tills Du får in pengar. På så sätt sparar Du också ränta.

Om Ditt företag har kalenderår som räkenskapsår, gå över till brutet räkenskapsår! Om företaget har ett räkenskapsår som går ut den t.ex. 30 april, redovisas vinsten först i den deklaration som lämnas in i maj/juni året därpå. Det innebär att Du får en skattekredit som inte kostar någon ränta. Det kan vara svårt att byta till brutet räkenskapsår men om Du har ett aktiebolag, kan detta köpa ett vilande bolag med brutet räkenskapsår. Därefter kan det nya moderbolaget byta räkenskapsår med hänvisning till att alla bolag i koncernen skall ha samma räkenskapsår. Revisorer och redovisningsbyråer brukar dessutom bli tacksamma, eftersom brutna räkenskapsår jämnar ut deras arbetsbelastning över året. Om Du själv har mycket att göra på vårarna, låt räkenskapsåret sluta den 30/6 i stället. Det ger nästan lika stor effekt. Tänk bara på att inte förkorta ”övergångsåret”! Det skall förlängas för att Du skall få effekt!

Ändra löneutbetalningsdag från den 27:e i månaden (säg t.ex. 27 maj) till den 1:a ( juni). Egentligen är det ju bara naturligt att man får lön först när den månad lönen avser har gått till ända. Genom denna enkla åtgärd förlänger Du betalningsfristen för arbetsgivaravgifter och de anställdas preliminärskatter från den 12:e (juni) till den 12:e i nästföljande månad (juli). För många företag uppgår arbetsgivaravgifter och preliminärskatter till avsevärda belopp! Detta kan vara svårt för de anställda att acceptera. De skall ju ofta betala sin hyra den sista i månaden. Tala med dem! Förklara betydelsen och erbjud dem något annat i stället. Det finns ju t.ex. en del s.k. trivselförmåner som är avdragsgilla för företaget utan att vara skattepliktiga för de anställda. Fritt kaffe med dopp och gymkort är ett par exempel.

Spara faktureringen till den 1:a i nästföljande månad eller den 1:e i nästföljande kvartal i stället för att fakturera då och då under månaden! Visserligen förlorar Du några dagar på att vänta, om Du inte kan korta ned kundens betalningstid från t.ex. 30 dagar till t.ex. 10 dagar i detta sammanhang. Det betydelsefulla är dock att Du skjuter momsinbetalningen en månad eller rent av ett kvartal framåt i tiden. Om Du t.ex. fakturerar den 25:e, måste momsen inlevereras den 12:e i en viss månad. Kanske hinner Du inte få betalt för fakturan innan momsen skall inlevereras. Om Du däremot väntar med faktureringen till den 1:a i nästföljande månad, skjuts betalningen av momsen upp ytterligare en hel månad, om Du redovisar moms varje månad. Om Du redovisar moms per kvartal, skjuts betalningen upp med ett helt kvartal om den 25:e respektive den 1:e ligger på var sin sida om ett kvartalsskifte. Tänk genom vad detta innebär och inför en faktureringsrutin som passar just Ditt företag!

Du måste dock hela tiden vara noga med likviditetsplaneringen, så att Du verkligen har pengar kvar att betala skatten med, när den så småningom skall betalas.

Den nya s.k. tremånadersmomsen är en fälla, som det gäller att se upp med. Innebörden är att Du under tre månader fakturerar och uppbär moms från Dina kunder. Detta bygger upp god likviditet successivt under perioden. Det är då lätt hänt att Du investerar för mycket, drar på Dig för mycket kostnader eller tar ut för mycket ur företaget för privat konsumtion. Se till att ha pengar kvar att betala momsen med, när den till slut skall betalas!

Lycka till med att minska kapitalbindningen i företaget!