En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag har tagit del av många intressanta frågor och svar på detta forum och har en fråga kring skattskyldighet och väsentlig ankytning till Sverige.

Jag avser att utvandra till Asien och arbeta i ett företag där som jag själv äger, på obestämd tid. För tillfället är jag delägare (50%) i ett fåmansföretag i Sverige (aktiebolag) och arbetar aktivt i detta bolag. Jag driver även ett enskilt bolag. Jag har ingen familj (fru, barn) och äger inga fastigheter eller bostadsrätt i Sverige. En hyresrätt innehas som jag avser säga upp, (ev hyra ut i andra hand). Min fråga är: Innebär mitt delägarskap i företaget i Sverige att jag blir bedömd ha väsentlig ankytning till Sverige?

Tvingas jag sälja mitt (50%) företag i Sverige för att kunna utvandra och inte vara skattskyldig i Sverige? (för andra skatter än av tjänst där 12-månadersregeln ändå gäller).

Jag känner till 6- och 12-månadersreglerna som gäller för utlandsarbete om man är fortsatt skriven i Sverige men funderar kring inkomst av kapital etc.

Mvh /Anders

3 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  apr 17, 2008

  Hej Anders!

  Ja, Du kommer att vara obegränsat skattskyldig i Sverige om Du behåller företagen, som bedriver verksamhet i Sverige.

  Ifall Du då utvandrar till ett land, som vi inte har dubbelbeskattningsavtal med, kommer Du att bli dubbelbeskattad men får i Sverige avräkning för de i det andra landet erlagda skatterna.

  Du kan bli befriad från svensk skatt enligt sexmånaders - eller ettårsregeln om Du kan visa att anställningsinkomsten blivit beskattad i arbetslandet och att övriga kriterier enlig ovannämnda regler är uppfyllda.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  AFE
  apr 18, 2008

  Hej Hans,

  Tack för svar. Genom att sälja företagen och sedan utvandra, undviker jag alltså att bli obegränsat skattskyldig i Sverige, eftersom jag inte har några andra saker som ger mig väsentlig anknytning.

  En följdfråga är, kan jag sälja min del i det Svenska företaget till ett utländskt företag (som jag äger) och på så vis undvika väsentlig anknytning vid utvandringen?

  Vad gäller ettårsregeln har jag sett att den gäller även om det är nollskatt i arbetslandet, däremot inte sexmånadersregeln. Vilka övriga kriterier skall vara uppfyllda förutom vistelse i Sverige max 6 dagar per månad?

  Mvh /Anders

 1. anon
  Clas Ramert
  maj 03, 2008

  Hej Anders!

  Nej, det hjälper inte att äga svenskt företag indirekt via utländskt företag, om Du vill undvika väsentlig anknytning.

  Här kommer lagtexten till sexmånaders- och ettårsreglerna (ur inkomstskattelagen 3 kap.):

  "9 § En obegränsat skattskyldig person som har anställning som
  innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, är inte
  skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del
  inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln).
  Detta gäller dock inte om det framkommer att inkomsten
  beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning
  eller gällande skatteavtal.

  Om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år
  i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för
  inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om
  detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det
  landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln).
  Ettårsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten,
  landsting, kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan
  annat än vid tjänsteexport. Lag (2007:1249).

  10 § Kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller
  liknande som inte infaller i början eller slutet av
  anställningen utomlands räknas in i den tid för vistelse som
  anges i 9 §. Uppehåll i Sverige för sådana ändamål får inte
  vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad
  som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma
  anställningsår.

  11 § Sexmånadersregeln och ettårsregeln gäller inte för
  anställning ombord på svenskt, danskt eller norskt luftfartyg.

  12 § Sexmånadersregeln och ettårsregeln gäller inte heller för
  anställning ombord på fartyg.

  Den som har anställning ombord på ett utländskt fartyg som
  huvudsakligen går i oceanfart är inte skattskyldig för inkomst
  av anställningen om

  - vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under
  en tolvmånadersperiod, och

  - arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska
  samarbetsområdet.

  Med oceanfart avses

  - fart i utomeuropeiska farvatten med undantag för fart på
  orter vid Medelhavet och Svarta havet, på Nordafrikas västkust
  norr om 22 grader nordlig bredd, på Kanarieöarna och på ön
  Madeira, och

  - fart i europeiska farvatten norr eller väster om linjen
  Trondheimsfjorden - Shetlands nordspets, därifrån västerut till
  11 grader västlig bredd, längs denna longitud till 48 grader
  nordlig bredd. Lag (2005:898).

  13 § Om den skattskyldige när han började anställningen
  utomlands på goda grunder kunde anta att han på grund av
  bestämmelserna i 9 § eller 12 § andra stycket inte skulle vara
  skattskyldig för inkomsten av anställningen men det under
  anställningstiden inträffar sådana ändrade förhållanden som
  medför att förutsättningar för undantag från skattskyldighet
  inte finns, ska han ändå inte vara skattskyldig om de ändrade
  förhållandena beror på omständigheter som han inte kunnat råda
  över och en beskattning skulle framstå som uppenbart oskälig.
  Lag (2007:1419)."

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB