En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag har en fråga som jag skulle vilja få hjälp med att besvara. Jag och min fru kommer möjligen att köpa min svärmors villa som hon idag bor själv i (svärfar gick bort för ca 10 år sedan. Vi kommer köpa det för under taxeringsvärdet då det därmed ses som en gåva samt givetvis ett förskott på arvet från svärmor till min fru. Men hur är det nu egentligen med de nya reglerna för att föra reavinsten vidare och så att säga låta den "ligga kvar i huset" tills den dag vi ev. säljer och då betalar reavinst från svärmors köpeskilling då dom köpte huset?

Har pratat med min bank och dom är osäkra och bad mig tala med skattemyndigheten. Där fick vi svaret att de fortfarande inte har bått några direktiv ang detta. Hur göra? Vill ju inte riskera att slutföra köpet och sedan kommer reavinsten "retroaktivt" tidigare än vi ev säljer.

Var kan man finna svar om detta? Hoppas någon här kanske vet.

Mvh Emil

9 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  feb 11, 2008

  Det verkar på din beskrivning som överlåtelsen ska betraktas som en gåva. Då gäller att gåvotagaren övertar gåvogivaren ingångsvärde och ingen reavinstbeskattning utlöses.

  När ni säljer villan i er tur uppkommer antagligen en reavinst som kommer att beskattas efter de regler som gäller då.

 1. anon
  emil73
  feb 11, 2008

  Ja det var ungefär så som jag förstått det också då jag försöker få fram information. Bankkontakten haade dpck hittat följande text, för mig okänt var...

  * Möjligheten till att behålla befintligt uppskov när en bostad övergår genom arv, gåva, testamente och bodelning slopas med vissa undantag. Undantag görs för arv eller testamente till make, samvo eller hemmavarande barn under 18 år samt vid bodelningar på grund av dödsfall/skilsmässa eller att ett samboförhållande upphör.

  Läser man detta så ser det ju inte så lovande ut. Har försökt ringa skattemyndigheten hela dagen men de är nedringda och kan inte svara.

 1. anon
  Ulf Bjarme
  feb 12, 2008

  Som jag ser det så behövs inget uppskov eftersom ingen reavinst uppkommer förrän ni säljer villan i er tur.

 1. anon
  emil73
  feb 12, 2008

  Ett förtydligande så att det blir rätt förutsättningar.

  Svärmor köpte huset en gång i tiden för 380.000 kr. Vi kommer köpa det för två miljoner. Eftersom denna summa är under husets taxeringsvärde faller förvärvet inom ramen för en gåva. Frågan är om att det är att anse att svärmor gjort en vinst som ska beskattas, dvs skillnade mellan 380 tkr och två mkr? Om så är fallet är nu frågan huruvida vi kan få uppskov med denna beskattning tills den dag vi ev säljer huset.

  Ledsen om jag är tjatig ang detta men jag hittar verkligen ingen som kan hjälpa mig med detta och skulle verkligen behöva ett svar då det är avgörande för vårt möjliga köp. Fortfarande omöjligt att komma fram till skattemyndigheten!

 1. anon
  Ulf Bjarme
  feb 13, 2008

  För att slippa kapitalvinstbeskattning måste priset understiga innevarande års (gåvoårets) taxeringsvärde och för att slippa stämpelskatt ska priset understiga 85% av taxeringsvärdet året före det år lagfarten beviljas.

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 21, 2008

  Hej Emil!

  Vad jag kan förstå har Ulf Bjarme har som vanligt rätt! Jag tyckte det här var extra intressant och kunde därför inte låta bli att göra lite efterforskningar. Det som möjligen skulle kunna äventyra skattefriheten är väl att vi fick nya omstruktureringsregler i slutet av 1990 talet. Dessa ikullkastade dock inte gammal praxis vad gäller gåva av fastighet. Nedan citerar jag ett förhandsbesked återgivet i Skatteverkets rättsfallssamlingar 22/2000 för att alla som tvivlar på detta skall få en god grund att stå på:

  "Gåva av fastighet föranleder ingen inkomstbeskattning även om överlåtelsen sker till vederlag överstigande det skattemässiga värdet. (3 § 1 h mom. SIL)
  Skatterättsnämnden beslutade följande.
  FÖRHANDSBESKED
  Fråga 1
  Överlåtelsen skall i inkomstskattehänseende behandlas som en gåva.
  MOTIVERING
  A äger en fastighet, X, som är taxerad som industrienhet. Avsikten är att fastigheten skall överlåtas till ett aktiebolag, som ägs av A till 70 % och till resterande del av hans son. Bolaget förvärvar fastigheten för ett vederlag, 869 000 kr, som med liten marginal understiger taxeringsvärdet, 879 000 kr. Marknadsvärdet beräknas till ca 1,5 mkr. Fastighetens skattemässiga restvärde uppgår till 156 045 kr.
  Fråga 1 gäller om den tilltänkta överlåtelsen till bolaget skall klassificeras som köp eller gåva i inkomstskattehänseende.
  Som framgår sker överlåtelsen till ett bolag i vilket överlåtaren äger del. I rättsfallet RÅ 1993 ref. 43, som gällde en sådan överlåtelse, slog Regeringsrätten fast att avgörande är om vissa allmänna kriterier för gåva är uppfyllda eller inte.
  I fråga om huruvida överlåtelsen innefattar en förmögenhetsöverföring ansåg Regeringsrätten att detta torde i regel vara uppfyllt när överlåtelsen sker mot ett vederlag som är mindre än taxeringsvärdet. Detta är fallet i ärendet.
  Vidare måste en gåvoavsikt föreligga vid överlåtelsen. Genom att en närstående är delägare i bolaget innefattar överlåtelsen ett visst gåvomoment till förmån för denne. Enligt nämndens mening bör det gåvomoment som en överlåtelse enligt frågan innefattar anses tillräckligt betydande för att överlåtelsen skall kunna betraktas som gåva.
  Fråga är vidare om de sedan den 1 januari 1999 tillämpliga bestämmelserna i 3 § 1 h mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, medför att annan bedömning numera skall göras huruvida gåva föreligger även till den del vederlaget överstiger fastighetens skattemässiga värde.
  De aktuella bestämmelserna tar sikte på överlåtelser till svenska aktiebolag vilka skett utan ersättning eller mot ersättning som understiger tillgångens omkostnadsbelopp. Bestämmelserna innebär för dessa fall att överlåtelsen skall behandlas som om tillgången avyttrats mot en ersättning som motsvarar omkostnadsbeloppet. Däremot behandlas inte alls det fallet att ersättningen överstiger omkostnadsbeloppet.
  Enligt nämndens mening kan de nämnda bestämmelserna inte tilläggas någon inverkan på andra fall än de som uttryckligen har reglerats vad gäller frågan om en avyttring har skett och till vilket belopp. Nämnden gör således den bedömningen att en enligt den s.k. huvudsaklighetsprincipen som gåva ansedd överlåtelse av fastighet till aktiebolag inte heller efter införandet av aktuella bestämmelser skall föranleda någon inkomstbeskattning som för avyttring för en ersättning som överstiger omkostnadsbeloppet.
  Mot bakgrund av det anförda finner nämnden att en överlåtelse enligt fråga 1 är att betrakta som en gåva som inte föranleder någon inkomstbeskattning av sökanden.
  Med hänsyn till svaret på fråga 1 förfaller fråga 2.
  Fr.o.m. 2002 års taxering skall inkomstskattelagen, IL, tillämpas i stället för bl.a. SIL men denna författningsändring påverkar inte svaret på frågan (jfr 53 kap. 2-4 §§ IL).
  GILTIGHET
  Beskedet avser taxeringsåren 2001-2003.
  Kommentar
  Överklagas ej av RSV. "

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  emil73
  feb 28, 2008

  Hej Clas,

  Tack för ditt svar och dina efterforskningar!
  Då är det som vi trodde och hade räknat med. Skrev ett brev till skattemyndigheten i syfte att få det utrett på papper. Väntar nu på svar från dom men ditt svar ger ju ett tryggt förhandsbesked.

  Återigen, tack för svar från dig och Ulf!

  Mvh Emil

 1. anon
  kay
  apr 19, 2009

  Hej!

  Har nyligen sålt vår BR i Stockholm med 800.000 i vinst. Nu har vi flyttat till Israel och skrivit ut oss ifrån Sverige. Har vi någon möjlighet att får uppskov med reavinsten då vi tänkt oss att köpa bostad här under den närmsta framtiden?

   

  Tack så jättemycket på förhand för hjälpen!

  Kay