En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 21 mars 2023

Regeringen över­lämnar i dag en proposi­tion till riksdagen med förslag på en ny lag om offentlig­görande av vissa stora företags inkomst­skatte­rapporter. Förslagen genom­för ett EU-direktiv som gäller multi­nationella företag och koncerner med årliga intäkter över mot­svarande cirka 8 miljarder kronor.

Förslagen genomför ett EU-direktiv och innebär att multi­nationella företag och koncerner varje år ska ta fram och offentlig­göra en rapport med inkomst­skatte­uppgifter. Rapporten ska bland annat inne­hålla uppgifter om före­tagets eller koncernens intäkter, vinsten eller förlusten och vilken inkomst­skatt som har betalats. Redo­visningen av upp­gifter ska ske separat för olika länder där företaget eller koncernen bedriver verk­samhet.

Prop. 2022/23:88 Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 22 juni 2023.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl