En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 08 november 2022

I dag överlämnas budgetpropositionen för 2023 till riksdagen. Sammantaget föreslås reformer för att bland annat stötta svenska hushåll och företag, stärka välfärden, öka tryggheten och rusta försvaret. Budgeten omfattar även åtgärder för mer fossilfri elproduktion, minskade utsläpp och renare miljö. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

– En utmanande tid ligger framför oss, säger finansminister Elisabeth Svantesson. Sverige bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 samtidigt som inflationen pressar hushåll och företag. Vi har ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge, allt grövre kriminalitet och stora behov inom välfärden. Sverige ska möta dessa utmaningar med en balanserad och ansvarsfull finanspolitik och långsiktiga åtgärder.

En starkare ekonomi med fler i arbete

Sverige befinner sig i ett läge där hushållens och företagens ekonomi pressas hårt. Staten varken kan eller bör kompensera för samtliga prisökningar som nu sker, men hushåll med små ekonomiska marginaler är särskilt utsatta och ska därför prioriteras.

Avvecklad elproduktion i Sverige och energikrisen i Europa har lett till kraftigt ökade elkostnader för hushåll och företag i Sverige. I budgeten avsätts medel för ett riktat elstöd till elintensiva företag. Därtill säkerställs ett tillfälligt högkostnadsskydd för att stötta drabbade hushåll och företag genom en svår vinter.

Höga priser på drivmedel får orimliga konsekvenser för dem som är beroende av bensin- eller dieselbilar. Regeringen föreslår därför att skatten på bensin och diesel sänks med motsvarande en krona per liter vid pump vid årsskiftet. Dessutom förlängs den tillfälliga skattenedsättningen på jordbruksdiesel och reduktionsplikten planeras att sänkas till EU:s lägstanivå den 1 januari 2024.

Personer med låg inkomst och små ekonomiska marginaler drabbas hårdast av prisökningar. Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag ska därför förlängas och medel avsätts permanent så att a-kassan behålls på samma högre nivå som gällde under pandemin.

För att fler ska få ett jobb och bli självförsörjande samt minska risken för att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå avsätter regeringen medel för fler platser på regionalt yrkesvux inom komvux och för fler praktikplatser. Regeringen prioriterar att skatten på arbete sänks under mandatperioden. Som ett första steg förstärks jobbskatteavdraget för äldre från och med nästa år.

Dagens reseavdrag underlättar för den som pendlar längre sträckor, därför kommer regeringen att föreslå en kraftig höjning av milersättningen inom det befintliga reseavdragssystemet.

En ökad trygghet och rättvisa

Rättsväsendets förmåga är otillräcklig för att bekämpa den allt grövre kriminaliteten i Sverige. Regeringen föreslår därför tillskott till alla myndigheter inom rättsväsendet. Satsningar görs på Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Kriminalvårdens kapacitet stärks genom ökade medel för fler häktes- och anstaltsplatser.

För att stärka det brottsförebyggande arbetet föreslår regeringen bland annat att föräldrastödsprogrammen blir fler och ett stärkt stöd till kvinnor och flickors organisering – samt till idrotten – i utsatta områden. Regeringen avsätter även medel för en förlängning av subventionen av kommunernas kostnader för placering av barn och unga.

Välfärd att lita på

Vårdköerna ska kortas, kvaliteten höjas, valfriheten inom vården värnas och tillgängligheten till hälso- och sjukvården öka. Regeringen prioriterar därför nya riktade satsningar på, bland annat, utökad vårdkapacitet med fler vårdplatser i hela landet, förlossningsvård, kvinnors och äldres hälsa samt att öka det statliga ansvaret, bland annat genom en nationell vårdförmedling.

För att öka barns rörelse, stärka konditionen och motverka stillasittande föreslås att ett fritidskort införs som ekonomiskt stöd till barn och unga, särskilt de i socioekonomiskt utsatta hushåll.  

För att minska risken för att de höga priserna leder till neddragningar i kommunala verksamheter inom framför allt vård, skola och omsorg samt slår mot sysselsättningen i välfärden föreslår regeringen även att de generella statsbidragen till kommuner och regioner förstärks.

Kunskapsskolan ska återupprättas. Det behövs bättre möjligheter och mer tid för lärarna att fokusera på undervisningen. Lärare ska också ges bättre möjligheter och fler verktyg att agera mot ordningsstörningar i skolan. Insatser kommer därför göras för att öka antalet speciallärare, förstärka lovskolan och förbättra tillgången till nya läromedel av hög kvalitet.

En starkare försvarspolitik

Det säkerhetspolitiska läget i omvärlden kräver att Sverige har ett försvar som är redo att skydda svenskt territorium. Sveriges motståndskraft behöver öka och det militära försvaret behöver stärkas för att bättre kunna försvara vårt land, våra blivande allierade och svenska intressen. Av samma skäl är det viktigt att det civila försvaret står starkt. Medel tillförs därför för ett starkare försvar, såväl militärt som civilt.

Att Ukraina förmår försvara sig mot den ryska aggressionen är centralt för Europas säkerhet. Regeringen avser att utöka det militära stödet till Ukraina. Ett utökat militärt stöd till Ukraina från Sverige bör bygga på att leverera mer kvalificerade vapensystem i linje med vad Ukraina har efterfrågat.

En effektiv och ambitiös energi- och klimatpolitik

Sverige ska bedriva en effektiv och ambitiös energi-, klimat- och miljöpolitik. Regeringen föreslår därför ett antal åtgärder för att stärka svensk elproduktion, bland annat genom satsningar på solceller och el- och energieffektiviserande åtgärder i småhus.

För att öka elektrifieringen av transportsektorn föreslås satsningar på laddinfrastrukturen i Sverige, särskilt i glesbygd och områden med sämre ekonomiska förutsättningar. Regeringen kommer även att föreslå ett tillfälligt undantag från beskattning av förmån av laddel på arbetsplatsen.

För att uppnå negativa utsläpp möjliggör regeringen storskalig koldioxidinfångning genom s.k. bio-CCS. För att minska utsläppen och motverka miljöförstöring avsätts medel för att återställa våtmarker och förbättra havs- och vattenmiljön. 

Presskontakt

Hanna Strömberg
Presskontakt
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 61 69
e-post till Hanna Strömberg