En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 09 september 2021

I budgetpropositionen föreslår regeringen stora satsningar på välfärden. För 2022 föreslås bland annat generella tillskott till kommuner och regioner, ett flertal satsningar för höjd kvalitet inom äldreomsorgen, avgiftsfri pneumokockvaccinering för alla 75-åringar och satsningar på digital infrastruktur. Regeringen avser att överlämna dessa förslag i budgetpropositionen för 2022 till riksdagen.

– Välfärden är en avgörande del av det svenska samhället. Den är livsviktig både för dem som behöver den och dem som arbetar i den. En stark välfärd måste prioriteras och få kosta, säger socialminister Lena Hallengren.

Förstärkning av statliga bidrag till kommuner och regioner

Regeringen föreslår att det generella statsbidraget till kommuner och regioner höjs permanent med 3 miljarder kronor från och med 2022. Höjningen stärker kommunernas och regionernas förutsättningar att trygga och utveckla välfärden och lägger en grund för en god och likvärdig välfärd i hela landet. Höjningen innebär tillsammans med tidigare satsningar under mandatperioden att nivån på det generella statsbidraget kommer vara 27,5 miljarder kronor högre 2022 jämfört med 2018. 22,5 miljarder kronor utgör en permanent höjning.

Ytterligare 2,5 miljarder till äldreomsorgen

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera satsningar på äldreomsorgen, sammanlagt avsätts 2 448 miljoner kronor. Tillsammans med tidigare presenterade satsningar innebär dessa tillskott att staten beräknas tillföra kommunernas äldreomsorg 10 miljarder kronor mer per år 2022 jämfört med 2018.

Förlängning av äldreomsorgslyftet och satsning på språkträning

Som en viktig del av äldreomsorgssatsningen föreslår regeringen att kompetenssatsningen Äldreomsorgslyftet förlängs för åren 2022 och 2023. Äldreomsorgslyftet innebär att ny och befintlig personal ges möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Regeringen avsätter sammanlagt 1,7 miljarder kronor för 2022 och beräknas avsätta samma summa 2023.

Regeringen föreslår också att den pågående satsningen på språkträning för anställda inom äldreomsorgen vidgas till fler yrkesgrupper inom välfärden, till exempel vård, skola och annan omsorg. För detta ändamål föreslår regeringen att 30 miljoner kronor tillförs satsningen för 2022.

Förlängning av pågående satsning på äldreomsorgen

Regeringen föreslår också att den satsning som beslutades av riksdagen under våren 2021 förlängs. Regeringen beräknas att skjuta till medel fram till och med 2024 för att fullfölja de fem initiativen i satsningen:

Ett utökat investeringsstöd för bostäder för äldre
Ett prestationsbaserat stöd för att minska andelen timanställningar
Ett prestationsbaserat stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen
Medel för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen
Medel för lönekostnader under utbildningstiden för undersköterskor som via Yrkeshögskolan utbildar sig till specialistundersköterskeutbildning med inriktning mot äldrevård och demensvård

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Idag har många äldre som bor hemma sammansatta vårdbehov och får insatser från många olika aktörer. Äldre med hemtjänst upplever i många fall att hjälpen man får är för splittrad och ges av för många personer. Därför vill regeringen införa en lagstadgad ordning där hemtjänsttagare får en namngiven omsorgskontakt som man själv och ens anhöriga vet att man kan kontakta och som håller ihop hemtjänsten kring den äldre.

Den tänkta lagändringen handlar om att höja kvaliteten i hemtjänsten och den som utses till fast omsorgskontakt ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Regeringen vill därför att den som utses till fast omsorgskontakt ska vara undersköterska.

Inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg

Regeringen föreslår inrättandet av ett permanent nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen. För detta avsätts 19 miljoner kronor årligen från och med 2022. Satsningen syftar till att höja kunskapen och ge en bättre nationell överblick på äldreomsorgen och om kommunernas förutsättningar.

Avgiftsfri pneumokockvaccinering för 75-åringar och medicinska riskgrupper

Regeringen avser att införa ett särskilt vaccinationsprogram med avgiftsfri pneumokockvaccinering för medicinska riskgrupper och 75-åringar. Vaccinationer inom ramen för det särskilda vaccinationsprogrammet beräknas kunna börja hösten 2022. Finansieringen av vaccinationerna föreslås ske via det generella statsbidraget med 40 miljoner kronor per år från och med 2022.

Satsning på välfärdens digitala infrastruktur

För öka takten i välfärdens digitalisering föreslår regeringen en satsning på 50 miljoner kronor per år under perioden 2022 - 2024 för utveckling av välfärdens digitala infrastruktur. Förslaget innebär att medel tillförs för utvecklingen av en gemensam digital infrastruktur för välfärden i samverkan mellan staten, kommuner och regioner. Genom satsningen ska förutsättningarna för informationsutbyte mellan olika offentliga aktörer stärkas och resurser frigöras i välfärden. Satsningen är ett resultat av arbetet inom regeringens Välfärdskommission.

Ytterligare 58,6 miljoner kronor tillförs även år 2022 för att leva upp till kraven i EU-förordningen om en gemensam digital ingång. För 2023 avsätts 84,6 miljoner kronor för ändamålet respektive 51 miljoner kronor år 2024. Medlen ska användas för att underlätta för privatpersoner och företag att utföra ärenden digitalt över gränser inom EU.

Nya regler om handel med skattemässiga underskott ger mer till välfärden

Skatter är grunden för finansieringen av vår gemensamma välfärd. Därför arbetar regeringen löpande för att säkerställa att skattesystemet fungerar som det är tänkt. En viktig del i det arbetet handlar om att täppa till luckor i lagen som annars kan utnyttjas för skatteplanering. I den här budgeten finns ett sådant förslag. Regeringen vill stoppa möjligheten att komma runt reglerna som hindrar handel med skattemässiga underskott. Utan den föreslagna förändringen bedömer regeringen att skattebortfallet hade varit på omkring 550 miljoner kronor per år.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot