En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Hoppas att ni kan svara pa förljande, för Skattemyndigheterna har svarat mig pa flera olika sätt.

Jag är fransyska, men har arbetat och levt i Sverige i 7 ar. Nu bor jag Luxemburg sedan nagra ar tillbaka, men har svenska aktier och fonder kvar. Hur ska jag beskattas för dessa om jag säljer dem? Jag trodde inte att 10-arsregeln gällde mig, eftersom jag inte ens är svensk, men nu säger Skattemyndigheterna att den gör det! Kan det stämma? Tidigare har de sagt att eftersom jag inte har bott och arbetat i Sverige i 10 ar, sa har jag ingen som helst anknytning dit längre.

Tacksam för hjälp!

/Förvirrad fransyska

5 Kommentarer
 1. anon
  Cadidavid
  jan 29, 2007

  Fonderna tror jag inte du behöver skatta under förutsättning att du
  är begränsat skattskyldig och alltså inte har "väsentlig anknytning"
  till Sverige.  Jag är svensk medborgare och har bott på Irland
  sedan ett år tillbaka och är begränsat skattskyldig. Jag ställde samma
  fråga till skatteverket och fick ett ganska entydigt svar att jag
  betalar reavinstskatt på svenska aktier i 10 år, men irlänsk skatt på
  fonder och utlänska aktier.  Jag kan dock inte garantera att samma
  sak gäller Luxemburg.

  En sak jag undrat är om det finns något
  som heter "ej skattskyldig".  I skatteverkets broschyrer nämns
  (såvitt jag sett) bara begränsat och obegränsat skattskyldig. 
  Rimligen borde alla som varken är svenska medborgare eller satt sin fot
  i Sverige vara ej skattskyldiga. Om man bott utomlands i 10 år - blir
  man då ej skattskylig?

  Om det nu visar sig att du betalar svensk
  skatt på de svenska aktierna så funderar jag på om det inte går att ge
  bort dem till någon du litar på, få dem sålda, och sedan få tillbaka
  försäljningsvärdet. 

 1. anon
  Gordon Blixt
  jan 29, 2007

  Det finns inget som heter "ej skattskyldig". Man är antingen obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig. Den som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig här. Den som inte uppfyller något av kriterierna för obegränsad skattskyldighet är begränsat skattskyldig.

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 01, 2007

  Hej Lux Fia!

  I svensk skattelagstiftning skiljer man som Gordon Blixt säger på obegränsat skattskyldiga och begränsat skattskyldiga. "Vanliga svenskar" är obegränsat skattskyldiga för alla inkomster oavsett om de uppstår i Sverige eller i andra länder. De som inte är obegränsat skattskyldiga är begränsat skattskyldiga. Begränsat skattskyldiga är i princip de som bor utomlands (utan att ha väsentlig anknytning till Sverige), dvs. alla övriga människor på jorden! Den som är begränsat skattskyldig är endast skattskyldig för vissa inkomster som kommer från källa i Sverige, t.ex. inkomst från närigsverksamhet bedriven i Sverige (fast driftställe) eller från fastighet belägen i Sverige.

  Tioårsregeln är ett undantag för dem som är begränsat skattskyldiga och således bor utomlands men som tidigare varit bosatta i Sveirige. Regeln lyder:

  "19 § Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst på sådana tillgångar och förpliktelser som avses i andra stycket, om han vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Skattskyldigheten gäller oavsett i vilket inkomstslag kapitalvinsten skall tas upp. Skattskyldigheten gäller också belopp som motsvarar en kapitalvinst och som enligt 51 kap. 3 och 4 §§ skall tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet.
  Skattskyldigheten enligt första stycket omfattar
  1. andelar i svenska aktiebolag, svenska handelsbolag och svenska ekonomiska föreningar med undantag för andelar i privatbostadsföretag,
  2. konvertibler, konvertibla vinstandelsbevis och konvertibla kapitalandelsbevis som getts ut av svenska aktiebolag,
  3. köp- och teckningsoptioner som utfärdats i förening med skuldebrev av svenska aktiebolag, och
  4. terminer och optioner som avser sådana tillgångar som anges i 1-3.
  Om ett utländskt aktiebolag tidigare har varit svenskt, skall vid tillämpningen av andra stycket det som sägs om ett svenskt aktiebolag även gälla det utländska aktiebolaget till och med det femte året efter det år då bolaget upphörde att ha fast driftställe i Sverige, dock längst till och med det tionde året efter det år då bolaget upphörde att vara svenskt. Vad som sägs i detta stycke gäller på motsvarande sätt en utländsk ekonomisk förening som tidigare varit svensk."

  Som synes omfattar inte tioårsregeln utlänska aktier och inte heller vare sig svenska eller utländska fonder. Som också kan ses drabbar regeln även sådana personer som varit skattskyldiga i Sverge under bara något enstaka år.

  Innan man tappar modet bör man kontrollera i relevant dubbelbeskattningsavtal. Dubbelbeskattningsavtalen skärper i princip aldrig beskattningen. Dessa avtal kan bara lindra beskattningen. Många dubbelbeskattningsavtal är så utformade att tioårsregeln inte kan tillämpas.

  Eventuellt kan dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg skydda Dig från svensk beskattning enligt tioårsregeln. Det kräver dock lite utredning för att kunna säga något mer.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  svenne2
  feb 02, 2007

  Hade tioårsregeln gällt även om hon hade köpt aktier i Sverige EFTER utlandsflytt?