En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 06 april 2021

Regeringen har i dag överlämnat en sjätte extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen. Förslagen i propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Budgeten innehåller åtgärder på utgiftssidan för sammanlagt drygt 23,2 miljarder kronor. Förslagen kan delas upp i fyra områden:

Rädda svenska jobb, företag och verksamheter

Livskraftiga företag och verksamheter ges ytterligare ekonomiskt stöd för att rädda svenska jobb och företag. Det handlar bland annat om pengar så att både det ordinarie och det förstärkta omställningsstödet kan förlängas. Även omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare förlängs. Skatteverket, Boverket och länsstyrelserna som hanterar stöden får också mer pengar. Regeringen förlänger även möjligheten för företag att ge gåvor skattefritt till anställda och höjer samtidigt beloppsgränsen till 2 000 kronor per anställd. I budgeten utvidgas också företagens möjligheter att få anstånd med skatteinbetalningar.

Förlängda stöd och ersättningar kopplat till vaccinmålet

Regeringens vaccinationsmål innebär att alla som är 18 år och äldre samt personer under 18 år som efter individuell medicinsk bedömning bör vaccineras, så skyndsamt som möjligt ska kunna erbjudas vaccin mot covid-19. Som ett delmål, vilket överenskommits med SKR, är ambitionen att uppnå en täckningsgrad motsvarande 80 procent av personer över 65 år och minst 70 procent av resterande del av befolkningen över 18 år. Fram till dess att delmålet om en vaccinationstäckning på 70 procent är uppnått kommer ett antal stöd och ersättningar som har införts till följd av pandemin att förlängas. Det handlar bland annat om det slopade kravet på läkarintyg under de två första sjukveckorna, ersättningen för karensavdraget, ersättningen till personer som ingår i riskgrupper och vissa anhöriga samt ersättningen till företag för höga sjuklönekostnader. Åtgärderna förlängs i ett första steg till sista juni i år.  Om en vaccinationstäckning om 70 procent i den vuxna befolkningen inte är uppnådd till dess kommer åtgärderna att förlängas och medel skjutas till.

Begränsa smittspridningen

Även om arbetet med vaccinering mot covid-19 pågår är smittspridningen i samhället fortfarande hög och flera restriktioner behöver därför ligga kvar en tid framöver. Folkhälsomyndighetens anslag ökar för arbetet med bland annat vaccinering och sjukvården tillförs resurser för att säkra tillgången till ambulanstransporter med flyg under sommaren. Även kommuner, regioner och länsstyrelserna som har tillsynsansvar för den så kallade restauranglagen får mer pengar eftersom den tillfälliga lagen föreslås förlängas till och med september. Regeringen avsätter också medel för det EU-gemensamma arbetet med att ta fram ett digitalt vaccinationsbevis. I syfte att minska trängseln i kollektivtrafiken förlängs även skattefriheten för anställda vars arbetsgivare ordnar gratis parkering på arbetsplatsen.

Stöd till kultur och idrott

Även kulturområdet och idrottsrörelsen har drabbats hårt av pandemin. Regeringen föreslår att kulturområdet tilldelas ytterligare 1 280 miljoner kronor och idrotten ytterligare 1 020 miljoner kronor. Ett antal statligt finansierade kulturinstitutioner föreslås få krisstöd på 125 miljoner för att stärka likviditeten. Dessutom föreslår regeringen att ett nytt stöd till arrangörer av evenemang införs på sammanlagt 3 miljarder kronor. Stödet avser de evenemang som planeras genomföras under perioden juli-december 2021, men som inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av spridningen av covid-19.

I budgeten höjs även två anslag där kostnaderna under årets första månader har blivit högre jämfört med vad som budgeterats för tidigare. Det handlar dels om höjt förvaltningsanslag till Försäkringskassan eftersom fler gravida nu räknas som riskgrupp och därmed har rätt att få graviditetspeng, dels ersättning till företag för höga sjuklönekostnader under månaderna januari-april 2021.

Om extra ändringsbudget

Genom att förslagen läggs i en extra ändringsbudget i stället för i den ordinarie vårändringsbudgeten som presenteras 15 april kan förslagen träda i kraft tidigare. Det beror på att riksdagsbehandlingen av de olika budgetarna går olika snabbt.

Regeringen.se/budget

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

E-post till Finans­departementets registrator

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin