En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
11 december 2014
Finansdepartementet

Regeringen aviserar kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

För att motverka risken för mycket stort skattebortfall har regeringen i dag överlämnat en skrivelse till riksdagen med avisering om kommande ändringar i reglerna om uttagsbeskattning.

Det nu aviserade förslaget innebär att reglerna om vad som ska avses med ett uttag i näringsverksamhet ändras så att det klart framgår att med uttag avses även överlåtelser från ett handelsbolag som den skattskyldige indirekt är delägare i, till exempel genom ett eller flera andra handelsbolag.

Skälet till att regeringen nu aviserar denna ändring i en skrivelse är att det i närtid kommer ett avgörande i frågan från Högsta förvaltningsdomstolen. Om Högsta förvaltningsdomstolen delar underrätternas bedömning att det saknas lagstöd för att uttagsbeskatta överlåtelser från indirekt ägda handelsbolag uppstår ett rättsläge där ett handelsbolag efter några enkla transaktioner kan tömmas på tillgångar utan beskattningskonsekvenser. De fulla effekterna av ett sådant rättsläge är svåra att överblicka men det står klart att det skulle innebära en betydande risk för ett mycket stort skattebortfall.

Regeringens bedömning är därför att det i detta fall finns särskilda skäl för att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa de nu aviserade förslagen om ändringar i reglerna om uttagsbeskattning från och med dagen efter överlämnandet av skrivelsen, det vill säga från och med den 12 december 2014.

Kontakt

Niklas Ekstrand
departementsråd
08-405 56 87

Niklas Lindeberg
departementssekreterare
08-405 31 82